143/1995

Given i Helsingfors den 31 januari 1995

Lag om ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier

I enlighet med riksdagen beslut

ändras i lagen den 28 november 1969 om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier (734/69) 3 § 1 och 3 mom., 3 a §, 3 b § 1 mom., 3 c § 1 mom. och 3 d § 1 mom.,

av dessa lagrum 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 15 december 1989 (1173/89) och 3 § 3 mom., 3 a §, 3 b § 1 mom., 3 c § 1 mom. och 3 d § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 18 december 1981 (947/81) som följer:

3 §

I budgetpropositionen upptas årligen ett anslag av vilket, enligt vad som stadgas genom förordning, till stöd för konstutövares arbete och studier inom olika konstområden utdelas 112 statliga konstnärsstipendier för ett år, 41 stipendier för tre år och 32 stipendier för fem år från och med 1996, 42 stipendier för fem år från och med 2001 samt 52 stipendier för fem år från och med 2006. Dessutom reserveras ett anslag, som motsvarar minst 50 statliga konstnärsstipendier, för att utdelas såsom projektstipendier för förverkligandet av bestämda arbetsplaner.


Genom förordning kan stadgas att ett konstnärsstipendium och ett projektstipendium av särskilda skäl kan beviljas även en annan person än i 1 mom. avsedd konstutövare.

3 a §

När stipendier för ett år delas ut skall av dem minst 30 stipendier beviljas unga konstutövare eller konstutövare som är i början av sin karriär. Stipendier för ett år kan delas mellan två personer.

När konstnärstipendier för tre och för fem år och projektstipendier beviljas, skall företräde ges konstutövare som redan har ådagalagt

skapande förmåga. Konstnärsstipendium för fem år kan flera gånger beviljas konstutövare som har visat sig vara framstående inom sitt område och som inte har ett tjänste- eller arbetsförhållande som huvudsyssla.

Projektstipendium kan även beviljas två eller flera konstutövare tillsammans eller en arbetsgrupp som består av en eller flera konstutövare jämte medarbetare.

3 b §

En konstutövare som åtnjuter eller har åtnjutit ett konstnärsstipendium för fem år har efter det att han inte mera åtnjuter stipendiet rätt till ålders- och invalidpension i tillämpliga delar enligt samma stadganden som en person i tjänste- eller arbetsförhållande till staten, om det vid beviljandet av stipendiet har bestämts att mottagaren inte får ha avlönat arbete som huvudsyssla.


3 c §

Förutsättning för att erhålla ålderspension är att konstutövaren har uppnått 65 års ålder.


3 d §

Som pensionstid räknas den tid under vilken en konstutövare har åtnjutit ett konstnärsstipendium för fem år. Om betalningen av stipendiet har avbrutits på grund av sjukdom, lyte eller skada eller på grund av stipendiatens död innan stipendietiden gått ut, räknas som pensionstid även tiden från det betalningen av stipendiet avbrutits till utgången av stipendietiden.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Denna lag tillämpas första gången på stipendier för vilka stipendietiden börjar vid ingången av 1996. På långvariga stipendier, för vilka stipendietiden har börjat innan denna lag träder i kraft, tillämpas de stadganden och bestämmelser som gällde när stipendietiden för dessa började.

RP 8/94
KuUB 22/94

Helsingfors den 31 januari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.