120/1995

Given i Helsingfors den 31 januari 1995

Lag om ändring av 24 och 68 §§ sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 24 §, sådan den lyder i lag av den 22 december 1989 (1255/89), samt

fogas till 68 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 22 december 1989, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

24 §

Ersättning för sjukvårdskostnader eller kostnader vid havandeskap och barnsbörd betalas inte för den tid en försäkrad får offentlig anstaltsvård eller motsvarande vård (anstaltsvård).

Med anstaltsvård avses verksamhet som innefattar uppehälle, vård och omvårdnad på ett sjukhus, en vårdinrättning eller någon annan motsvarande verksamhetsenhet.

Anstaltsvård är offentlig om vården ges

1) vid en social- eller hälsovårdsinrättning som staten, en kommun eller en samkommun är huvudman för,

2) vid någon annan inrättning där staten svarar för kostnaderna för vården,

3) vid någon annan verksamhetsenhet, om staten, en kommun eller en samkommun fortgående deltar i vårdkostnaderna genom att till verksamhetsenheten eller dess huvudman betala stöd, understöd eller ersättning, vars belopp överstiger hälften av de totala vårdkostnaderna,

4) enligt 4 § 1 eller 4 mom. lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92) och ordnas av kommunen eller då det i verkligheten är fråga om arrangemang enligt dessa lagrum eller

5) vid en privat serviceproducents verksamhetsenhet, om kommunen fortgående deltar i vårdkostnaderna genom att till vårdtagaren betala utkomststöd, vars belopp överstiger minst hälften av vårdavgiften.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om när vård enligt 1-3 mom. är anstaltsvård samt när vården är offentlig. Social- och hälsovårdsministeriet meddelar dessutom föreskrifter om förhandlingsförfarandet mellan folkpensionsanstalten och kommunerna och om remissförfarandet i samband därmed.

Dagpenning samt moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning betalas inte för den tid en försäkrad avtjänar direkt ådömt fängelsestraff.

Om rätt till förmåner enligt denna lag för den som är intagen på en tvångsinrättning samt om fängelsets anmälningsskyldighet stadgas genom förordning.

68 §

Folkpensionsanstalten har rätt att för de förhandlingar som avses i 24 § avgiftsfritt få för avgörandet behövliga uppgifter om verksamheten och personalen vid verksamhetsenheten i fråga samt om andra omständigheter som inverkar på saken. Folkpensionsanstalten har också rätt att vid nämnda förhandlingar få för avgörandet behövliga sekretessbelagda uppgifter av myndigheter och inrättningar inom kommunens social- och hälsovårdsväsen eller av ifrågavarande statliga eller privata verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård. Vad som ovan stadgas om folkpensionsanstaltens rätt att få sekretessbelagda uppgifter gäller även social- och hälsovårdsministeriet.Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Lagen tillämpas på kostnader som uppkommer den dag lagen träder i kraft eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 317/94
ShUB 46/94

Helsingfors den 31 januari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.