116/1995

Given i Helsingfors den 31 januari 1995

Lag om ändring av 42 a och 83 §§ folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 42 a §, sådan den lyder i lag av den 5 februari 1988 (123/88), samt

fogas till 83 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 28 juli 1978, den 5 februari 1982 och den 14 oktober 1994 (588/78, 103/82 och 886/94), ett nytt 4 mom., varvid de nuvarande 4-6 mom. blir 5-7 mom., som följer:

42 a §

Vårdbidrag betalas inte till en pensionstagare som får fortgående offentlig anstaltsvård eller motsvarande vård (anstaltsvård) för den tid vården varar över tre månader.

Med anstaltsvård avses verksamhet som innefattar uppehälle, vård och omvårdnad på ett sjukhus, en vårdinrättning eller någon annan motsvarande verksamhetsenhet.

Anstaltsvård är offentlig om vården ges

1) vid en social- eller hälsovårdsinrättning som staten, en kommun eller en samkommun är huvudman för,

2) vid någon annan inrättning där staten svarar för kostnaderna för vården,

3) vid någon annan verksamhetsenhet, om staten, en kommun eller en samkommun fortgående deltar i vårdkostnaderna genom att till verksamhetsenheten eller dess huvudman betala stöd, understöd eller ersättning, vars belopp överstiger hälften av de totala vårdkostnaderna,

4) enligt 4 § 1 eller 4 mom. lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92) och ordnas av kommunen eller då det i verkligheten är fråga om arrangemang enligt dessa lagrum eller

5) vid en privat serviceproducents verksamhetsenhet, om kommunen fortgående deltar i vårdkostnaderna genom att till vårdtagaren betala utkomststöd, vars belopp överstiger minst hälften av vårdavgiften.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om när vård enligt 1-3 mom. är anstaltsvård samt när vården är fortgående och offentlig. Social- och hälsovårdsministeriet meddelar dessutom föreskrifter om förhandlingsförfarandet mellan folkpensionsanstalten och kommunerna och om remissförfarandet i samband därmed.

83 §

Folkpensionsanstalten har rätt att för de förhandlingar som avses i 42 a § avgiftsfritt få för avgörandet behövliga uppgifter om verksamheten och personalen vid verksamhetsenheten i fråga samt om andra omständigheter som inverkar på saken. Folkpensionsanstalten har också rätt att vid nämnda förhandlingar få för avgörandet nödvändiga sekretessbelagda uppgifter av myndigheter och inrättningar inom kommunens social- och hälsovårdsväsen eller av ifrågavarande statliga eller privata verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård. Vad som ovan stadgas om folkpensionsanstaltens rätt att få sekretessbelagda uppgifter gäller även social- och hälsovårdsministeriet.Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 317/94
ShUB 46/94

Helsingfors den 31 januari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.