105/1995

Utfärdat i Helsingfors den 26 januari 1995

Statsrådets beslut om batterier och ackumulatorer som innehåller vissa farliga ämnen

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 5 § avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/93) samt med stöd av 43 § 1 mom. och 44 § kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89), sådana de lyder i lag av den 18 december 1992 (1412/92), beslutat:

1 §
Definitioner

I detta beslut avses med batteri en källa till elektrisk energi vilken genereras genom direkt omvandling av kemisk energi och som består av ett eller flera primärbatterier (inte uppladdningsbara) samt med ackumulator en motsvarande källa till elektrisk energi som består av en eller flera sekundärceller (uppladdningsbara).

2 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller batterier och ackumulatorer som innehåller mer än:

1) 25 mg kvicksilver per cell, med undantag för alkaliska brunstensbatterier,

2) 0,025 viktprocent kadmium, eller

3) 0,4 viktprocent bly.

Beslutet gäller också alkaliska brunstensbatterier som innehåller mer än 0,025 viktprocent kvicksilver.

3 §
Utsläppande av alkaliska brunstensbatterier på marknaden

Alkaliska brunstensbatterier som innehåller mer än 0,025 viktprocent kvicksilver får inte släppas ut på marknaden.

Det förbud som avses i 1 mom. gäller inte alkaliska knappceller av brunstenstyp och batterier som består av knappceller. Förbudet gäller inte heller alkaliska brunstensbatterier avsedda för långvarig användning i temperaturer under 0 °C eller över 50 °C, som är utsatta för stötar eller som används under andra extrema förhållanden och som innehåller högst 0,05 viktprocent kvicksilver.

4 §
Märkning av batterier och ackumulatorer

Batterier och ackumulatorer får släppas ut på marknaden endast om de är märkta i enlighet med bilaga 1 till detta beslut.

5 §
Batterier och ackumulatorer inbyggda i apparater

Apparater med inbyggda batterier eller ackumulatorer får importeras och tillverkas endast om användaren lätt ur apparaterna kan avlägsna de förbrukade batterierna eller ackumulatorerna.

Den begränsning som avses i 1 mom. gäller inte de apparater som avses i bilaga 2 till detta beslut.

6 §
Informationsplikt

I samband med försäljning av batterier och ackumulatorer samt apparater som innehåller sådana skall tydlig information ges om de risker som är förknippade med okontrollerad hantering av förbrukade batterier och ackumulatorer samt om märkningen av batterier och ackumulatorer och vad den innebär.

De apparater som avses i 5 § 2 mom. skall åtföljas av anvisningar där användaren informeras om miljöfarliga batterier och ackumulatorer som finns inbyggda i apparaterna samt på vilket sätt de tryggt kan avlägsnas ur apparaterna.

7 §
Tillsyn

Tillsynen över att detta beslut iakttas utövas av de tillsynsmyndigheter som nämns i avfallslagen (1072/93) och kemikalielagen (744/89) var och en inom sitt verksamhetsområde.

8 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1995.

Batterier och ackumulatorer som tillverkats i eller importerats till Europeiska gemenskapen före ikraftträdandet av detta beslut får till den 31 december 1995 släppas ut på marknaden utan sådan märkning som avses i 4 §.

Rådets direktiv 91/157/EEG; EGT nr L 78, 26.3.1991, s. 38 och kommissionens direktiv93/86/EEG; EGT nr L 264, 23.10.1993, s. 51

Helsingfors den 26 januari 1995

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Överinspektör
Klaus Pfister

Bilaga 1

I 4 § avsedd märkning som anger separat insamling av batterier och ackumulatorer

1. Den symbol som anger att batterier och ackumulatorer skall insamlas separat är ett överkryssat sopkärl på hjul. Symbolen skall överensstämma med någondera av figurerna nedan:

2. Märkningen skall utöver den symbol som avses i punkt 1 innehålla den kemiska beteckningen för den tungmetall batterierna eller ackumulatorerna innehåller, antingen Hg, Cd eller Pb.

3. Den symbol som avses i punkt 1 skall täcka 3 % av ytan på batteriets eller ackumulatorns största sida och dess storlek får vara högst 5 cm x 5 cm. På cylinderformiga batterier eller ackumulatorer skall symbolen täcka 3 % av halva batteriets eller ackumulatorns yta och ha en storlek av högst 5 cm x 5 cm.

4. Om symbolen på grund av batteriets eller ackumulatorns storlek enligt punkt 3 skulle bli mindre än 0,5 cm x 0,5 cm behöver batteriet eller ackumulatorn inte märkas. I detta fall skall en symbol med storleken 1 cm x 1 cm tryckas på förpackningen.

5. Den beteckning som avses i punkt 2 skall tryckas under den symbol som avses i punkt 1. Beteckningens storlek skall vara minst en fjärdedel av ytan på den symbol som avses i punkt 1.

6. Symbolerna skall tryckas synligt, läsbart och outplånligt.

Bilaga 2

Apparater i vilka batterier och ackumulatorer kan byggas in enligt 5 § 2 mom.

1. Apparater i vilka batterierna eller ackumulatorerna är fastlödda, fastsvetsade eller på annat sätt permanent fästa för att säkerställa en kontinuerlig strömförsörjning vid krävande industriell användning samt för att bevara minnes- och datafunktioner i databehandlings- och kontorsutrustning, om det av tekniska skäl är nödvändigt att använda sådana batterier och ackumulatorer som avses i detta beslut.

2. Referensceller i utrustning för vetenskapligt eller yrkesmässigt bruk samt batterier och ackumulatorer i medicinska anordningar avsedda att upprätthålla vitala funktioner och i pacemakrar, där en oavbruten funktion är nödvändig samt batterierna och ackumulatorerna endast kan avlägsnas av kvalificerad personal.

3. Bärbara apparater, om ett batteribyte som utförs av okvalificerad personal kan medföra säkerhetsrisker för användaren eller påverka apparatens funktion, samt utrustning för yrkesmässig användning i mycket känslig omgivning, exempelvis i närvaro av flyktiga ämnen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.