103/1995

Given i Helsingfors den 31 januari 1995

Förordning om ändring av förordningen om delegationen för flykting- och migrationsärenden

På föredragning av arbetsministern

upphävs i förordningen den 5 december 1991 om delegationen för flykting- och migrationsärenden (1391/91) 2 § 9 punkten, samt

ändras 1 § 2 mom., 2 § 7 och 8 punkten, 3 § 2 mom. och 4 § 2 mom.,

av dessa lagrum 3 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 28 augusti 1992 (825/92), som följer:

1 §
Syfte

Delegationen skall biträda i 3 § nämnda ministerier vid samordningen av flykting- och migrationsärenden inom statsförvaltningen samt vid utvecklandet, planeringen och uppföljningen av flykting- och migrationspolitiken. Delegationen skall främja växelverkan mellan myndigheterna och de medborgarorganisationer som verkar på området.

2 §
Uppgifter

Delegationen skall


7) följa den internationella utvecklingen på området, samt

8) göra framställningar och ta initiativ i flykting- och migrationsfrågor.

3 §
Sammansättning

Social- och hälsovårdsministeriets kanslichef fungerar som delegationens ordförande och arbetsministeriets och inrikesministeriets kanslichefer som vice ordförande. Från vart och ett av de nämnda ministeriernas förvaltningsområden finns dessutom en medlem och en suppleant för denna i delegationen. De övriga medlemmarna och motsvarande suppleanter skall företräda åtminstone utrikesministeriets, undervisningsministeriets och miljöministeriets förvaltningsområden, de centrala arbetsmarknadsorganisationerna, Finlands Kommunförbund samt organisationerna för invandrare bosatta i Finland och de medborgarorganisationer som driver deras intressen.


4 §
Delegationens arbete

Delegationen har en sekreterare med uppdraget som huvudsyssla, som står i anställningsförhållande till arbetsministeriet. Delegationen och dess sektioner kan även ha sekreterare med uppdraget som bisyssla.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1995.

Helsingfors den 31 januari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.