101/1995

Given i Helsingfors den 31 januari 1995

Lag om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 april 1987 om service och stöd på grund av handikapp (380/87) 8 § 2 mom. och 9 § 1 mom. samt

fogas till lagen en ny 19 a § som följer:

8 §
Service för handikappade

Kommunen skall ordna skälig färd-tjänst jämte följeslagarservice, tolktjänst samt serviceboende för en gravt handikappad som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom nödvändigt behöver sådan service för att klara de funktioner som hör till normal livsföring. Om den handikappade är i behov av fortgående anstaltsvård, har kommunen ingen särskild skyldighet att ordna serviceboende.

9 §
Ekonomiskt stöd

En handikappad ersätts, enligt det behov som följer av hans handikapp eller sjukdom, helt eller delvis för sina kostnader för avlönande av en personlig hjälpare samt för annat stöd som behövs för att syftet med denna lag skall nås. På motsvarande sätt ersätts extra kostnader som föranleds av anskaffning av nödvändig beklädnad och specialkost som handikappet eller sjukdomen förutsätter. Kostnaderna för anskaffning av redskap, maskiner och anord-

ningar som den handikappade behöver för att klara sina dagliga funktioner ersätts så som närmare stadgas genom förordning.


19 a §
Utmätningsförbud

Ekonomiskt stöd som betalas med stöd av 9 § får inte mätas ut. Om ekonomiskt stöd enligt 9 § har beviljats för anskaffning av redskap, maskiner och anordningar eller andra föremål, får dessa inte heller mätas ut.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 271/94
ShUB 39/94

Helsingfors den 31 januari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.