85/1995

Given i Helsingfors den 24 januari 1995

Lag om ändring av 5 b § lagen om bekämpningsmedel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (327/69) 5 b § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 9 augusti 1985 (704/85), som följer:

5 b §

För erhållande av tillstånd skall markägaren till kommunen lämna in en tillståndsansökan, till vilken fogats en plan för spridningsåtgärderna. Med anledning av ansökan skall kommunen begära utlåtande av skogsnämnden och den regionala miljöcentralen. Har utlåtande inte avgivits inom tre veckor från den dag då begäran sändes, kan ärendet avgöras även utan utlåtande. Kommunstyrelsen skall avgöra ärendet inom två månader från den dag då tillståndsansökan lämnades in till kommunen.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 241/94
MiUB 14/94

Helsingfors den 24 januari 1995

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
ESKO AHO

Minister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.