81/1995

Given i Helsingfors den 24 januari 1995

Förordning om ändring av förordningen om förhandsåtgärder för skydd av vatten

På föredragning av miljöministern

ändras i förordningen den 6 april 1962 om förhandsåtgärder för skydd av vatten (283/62) 1 § 3 mom., 2 § 1 mom., 2 a § 1 mom., ingressen till 3 § 1 mom., 5, 6 och 8 §§ samt 8 a § 1 och 2 mom.,

av dessa lagrum 1 § 3 mom., 2 § 1 mom. och 2 a § 1 mom. sådana de lyder i förordning av den 27 juni 1980 (499/80), ingressen till 3 § 1 mom., 5 och 6 §§ och 8 a § 1 och 2 mom. i förordning av den 15 september 1989 (816/89) samt 8 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda förordning och i förordning av den 14 juni 1991 (942/91) som följer:

1 §

Finlands miljöcentral skall vartannat år justera den ovan i 2 mom. ingående förteckningen samt vid behov framställa om ändring av förordningen.

2 §

Ägaren till en inrättning i vilken ovan i 1 § avsedda miljöfarliga ämnen behandlas skall i god tid, dock senast sex månader innan byggandet av inrättningen påbörjas, till den regionala miljöcentralen inkomma med en anmälan om sin verksamhet. Är det fråga om ändring av en tidigare anlagd inrättning, skall anmälan göras minst tre månader innan ändringsarbetena påbörjas.


2 a §

Den regionala miljöcentralen skall efter granskning av ovan i 2 § avsedd anmälan, dock senast tre månader efter det anmälan inkommit, tillkännage för anmälaren huruvida den anser bedömningen av ett ämnes verkningar i vattnet och åtgärderna för att förhindra förorening av vattnet tillräckliga samt, om så ej är fallet, uppmana anmälaren att justera eller komplettera anmälan.


3 §

Om följande fabriker och inrättningar skall, såvida inte 1 § skall tillämpas på dem, i god tid, likväl minst fyra månader innan byggandet av dem påbörjas, göras anmälan till vederbörliga regionala miljöcentral:


5 §

Anmälningsskyldigheten enligt 2 och 3 §§ gäller inte en inrättning eller fabrik vars avloppsvatten avleds i avlopp som hör till ett allmänt vatten- och avloppsverk som avses i lagen om allmänna vatten- och avloppsverk (982/77). Ägaren av ett sådant allmänt verk skall innan ett avtal enligt 12 § i denna lag ingås begära utlåtande av vederbörliga regionala miljöcentral om de anslutningsvillkor som gäller avloppsvattnets beskaffenhet och mängd. Avtalet kan dock ingås, om något utlåtande inte har givits inom två månader från det begäran avsändes.

6 §

Till anmälan enligt 3 § skall fogas en plan för avledande och behandling av avloppsvattnet eller andra ämnen som förorenar vattnet jämte behövlig utredning. Anmälan skall göras på en blankett som har fastställts av Finlands miljöcentral.

8 §

Den regionala miljöcentralen skall granska de anmälningar som har gjorts enligt 3 § jämte bifogade planer. Den som gjort anmälan skall vid behov lämna den regionala miljöcentralen sådana kompletterande uppgifter och utredningar som centralen anser vara nödvändiga. Den regionala miljöcentralen kan begära utlåtande i ärendet av länsstyrelsen, om det är fråga om avloppsvatten från ett sjukhus eller om det annars finns anledning till en sådan begäran. Den regionala miljöcentralen kan vid behov begära utlåtande även av miljövårdsnämnden.

8 a §

Anser den regionala miljöcentralen att avledandet av avloppsvatten från en anmäld fabrik eller inrättning enligt den plan som lagts fram kommer att medföra förorening av vattnet, skall centralen utföra de undersökningar som kan behövas för att få saken utredd. Därefter skall centralen utan dröjsmål uppmana ägaren att se över och komplettera sin plan till den del det behövs eller, om avledandet av avloppsvattnet eller någon annan åtgärd kräver tillstånd av miljövårdsnämnden eller vattendomstolen i enlighet med 10 kap. 3 eller 23 § vattenlagen, uppmana honom att ansöka om sådant tillstånd. Den regionala miljöcentralen skall samtidigt meddela vilka ändringar, kompletteringar eller andra åtgärder som skall vidtas i fråga om planen för företagets genomförande för att tillstånd till avledande av avloppsvattnet enligt centralens uppfattning skall kunna beviljas.

Den regionala miljöcentralens svar på en anmälan skall sändas till miljövårdsnämnden för kännedom.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995.

Helsingfors den 24 januari 1995

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
ESKO AHO

Minister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.