77/1995

Given i Helsingfors den 24 januari 1995

Lag om ändring av 3 och 4 §§ lagen om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar miljövård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § och 4 § 1 mom. lagen den 13 juli 1973 om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar miljövård (609/73), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 5 april 1991 (636/91), som följer:

3 §

Innan statsgaranti beviljas för inhemska miljövårdsinvesteringar skall Statsgaranticentralen inhämta den regionala miljöcentralens utlåtande om hur ändamålsenlig och effektiv investeringen är i fråga om främjande av miljövården och avfallsåtervinningen. I fråga om de utländska miljövårdsinvesteringar som i betydande grad förbättrar situationen för miljön i Finland skall utlåtande om hur ändamålsenlig och effektiv investeringen är inhämtas hos miljöministeriet och handels- och industriministeriet samt utlåtande om hur ändamålsenlig investeringen är hos utrikesministeriet.

4 §

Den regionala miljöcentralen skall övervaka de inhemska miljövårdsinvesteringarna. Miljöministeriet skall övervaka de utländska miljövårdsinvesteringarna.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 241/94
MiUB 14/94

Helsingfors den 24 januari 1995

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
ESKO AHO

Minister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.