67/1995

Given i Helsingfors den 24 januari 1995

Lag om ändring av lagen om naturskydd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 16 a §, 23 § 1 mom. 2 och 3 punkten samt 25 § lagen den 23 februari 1923 om naturskydd (71/23),

av dessa lagrum 16 a § och 23 § 1 mom. 2 och 3 punkten sådana de lyder i lag av den 12 april 1991 (672/91), som följer:

16 a §

Om införsel, utförsel, återutförsel och transitering av djur och växter som hör till de arter som nämns i de gällande bilagorna I-III till konventionen om internationell handel med hotade arter av den vilda floran och faunan (FördrS 45/76) samt delar och produkter av sådana djur och växter samt om den interna handeln i Finland och om offentlig förevisning i kommersiellt syfte gäller konventionen samt rådets förordning (EEG) nr 3626/82 om genomförande i gemenskapen av konventionen om reglering av handel med vissa utrotningshotade vilda djur och växter och kommissionens förordning (EEG) nr 3418/83 om fastställande av ett enhetligt förfarande för utfärdande och användning av de handlingar som krävs för genomförandet i gemenskapen av konventionen om reglering av handel med vissa utrotningshotade vilda djur och växter.

I Finland är miljöministeriet den förvaltningsmyndighet som avses i rådets förordning (EEG) nr 3626/82. I ärenden som gäller beviljande av tillstånd och certifikat är dock Finlands miljöcentral den behöriga myndighet som nämns i förordningen.

Det hör till tullverket att se till att bestämmelserna i de förordningar som nämns i 1 mom. iakttas vid införsel, utförsel, återutförsel och transitering enligt momentet.

Miljöministeriet meddelar vid behov när-mare föreskrifter om verkställigheten av den konvention och de förordningar som avses i 1 mom.

23 §

Den som


2) tar i besittning, överlåter, förevisar offentligt i kommersiellt syfte, säljer, håller till salu, erbjuder eller transporterar för försäljning, inför i eller utför från landet ett djur eller en växt eller en del eller produkt därav i strid med 14 a, 14 b eller 16 §,

3) i landet inför eller från landet utför eller återutför eller transisterar ett djur eller en växt

eller en del eller en produkt därav utan tillstånd eller certifikat som avses i de förordningar som nämns i 16 a §,


skall, om inte strängare straff stadgas i någon annan lag, för naturskyddsförseelse dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

25 §

Vad som i denna lag eller med stöd därav stadgas eller bestäms om länsstyrelsen och länet gäller den regionala miljöcentralen och dess verksamhetsområde.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 241/94
MiUB 14/94

Helsingfors den 24 januari 1995

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
ESKO AHO

Minister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.