64/1995

Given i Helsingfors den 24 januari 1995

Förordning om ändring av avfallsförordningen

På föredragning av miljöministern

ändras i avfallsförordningen av den 22 december 1993 (1390/93) 11 b-11 f, 11 h, 11 i, 12, 14, 15, 17, 18 och 21 §§,

av dessa lagrum 11 b-11 f, 11 h och 11 i §§, 17 § 1 mom. samt 21 § 1 mom. 2 och 3 punkten sådana de lyder i förordning av den 29 december 1994 (1414/94) som följer:

11 b §
Återsändning eller andra åtgärder i fråga om avfall som finns förtecknat i den gröna avfallslistan

Finlands miljöcentral kan i enlighet med avfallstransportförordningen besluta om återsändning eller andra åtgärder i fråga om avfall som förtecknas i bilaga 2 till avfallstransportförordningen.

11 c §
Beslut som gäller transport av avfall

Finlands miljöcentral skall alltid fatta beslut med anledning av anmälan enligt avfallstransportförordningen. Beslutet skall fattas inom den tid som i avfallstransportförordningen reserverats för behandling av anmälan. Om ett skriftligt beslut inte förutsätts i avfallstansportförordningen, kan en avfallstransport genomföras i enlighet med avfallstransportförordningen trots att Finlands miljöcentral inte har meddelat beslut inom utsatt tid.

11 d §
Förbud mot avfallstransport på grund av tidigare olagliga transporter

Finlands miljöcentral kan i enlighet med avfallstransportförordningen förbjuda en avfallstransport, om anmälaren eller mottagaren tidigare uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har gjort sig skyldig till olaglig transport.

11 e §
Säkerhet för avfallstransporter

Som sådan säkerhet för transporter som avses i avfallstransportförordningen kan Finlands miljöcentral godkänna bankdepositioner, bankgarantier eller försäkringar som täcker kostnaderna för eventuell återsändning, alternativ återvinning eller behandling av avfallet samt för åtgärder i anslutning därtill.

11 f §
Uppbörd av kostnader för avfallstransporter

Finlands miljöcentral uppbär de administrativa kostnader för behandling av och övervakning i anslutning till anmälan som avses i avfallstransportförordningen samt sedvanliga kostnader för behövliga undersökningar och kontroller på det sätt som miljöministeriet bestämmer särskilt. De kostnader som staten åsamkas av återsändning, behandling eller återvinning av avfall skall Finlands miljöcentral uppbära i enlighet med avfallstransportförordningen, i första hand ur den säkerhet som ställs för transporten.

11 h §
Tillställande av anmälan på anmälarens begäran

Finlands miljöcentral kan i stället för anmälaren på dennes begäran tillställa de behöriga myndigheterna i länderna i fråga och andra som nämns i avfallstransportförordningen anmälan enligt avfallstransportförordningen.

11 i §
Skyldighet att visa upp avtal

Finlands miljöcentral kan i enlighet med avfallstransportförordningen ålägga anmälaren att visa upp avtal som han har ingått med mottagaren av avfallet.

12 §
Anmälan om verksamhet till avfallsregistret

Den anmälan för införande i avfallsregistret som nämns i 49 § avfallslagen skall göras till den regionala miljöcentral i vars verksamhetsområde verksamhetsidkaren har sin hemort.

14 §
Behandlingen av anmälningar till avfallsregistret

Den regionala miljöcentralen granskar utan dröjsmål anmälan, begär vid behov tilläggsuppgifter av verksamhetsidkaren för komplettering av anmälan samt antecknar uppgifterna om verksamheten och verksamhetsidkaren i avfallsregistret.

Om den verksamhet som avses i anmälan sträcker sig till två eller flera regionala miljöcentralers områden, antecknas verksamheten på grundval av samma anmälan i dessa regionala miljöcentralers avfallsregister.

Den regionala miljöcentralen skall ge en verksamhetsidkare som gjort anmälan ett utdrag ur avfallsregistret av vilket framgår de uppgifter som är väsentliga med tanke på verksamheten.

15 §
Avtal om avfallshanteringsarbete

Den regionala miljöcentralen fattar på ansökan av kommunen beslut om ett avfallshanteringsarbete enligt 35 § avfallslagen inom ramen för det anslag som ställts till dess förfogande. I det avtal som ingås mellan staten och kommunen skall preciseras arbetets syfte och utförandet av det, kostnaderna och fördelningen av dessa, tillsynen över arbetet och slutförandet av det, biläggandet av meningsskiljaktigheter och eventuellt återkrav av kostnaderna samt andra behövliga uppgifter.

17 §
Miljöförvaltningens uppgifter

Finlands miljöcentral skall, utöver vad som stadgas i avfallslagen,

1) föra ett samregister över avfallsregistren,

2) bedriva forskning om avfall och avfallshantering, ordna utbildning, bedriva upplysning, rådgivning och informationsverksamhet samt utarbeta statistik och bedriva uppföljning,

3) delta i uppgörandet av den riksomfattande avfallsplanen och beredningen av de föreskrifter och anvisningar som skall meddelas med stöd av avfallslagen,

4) verka som i avfallstransportförordningen avsett kontaktorgan, samt

5) utföra de andra uppgifter i anslutning till verksamhetsområdet som miljöministeriet bestämmer.

De regionala miljöcentralerna skall, utöver vad som stadgas i avfallslagen,

1) bedriva forskning om avfall och avfallshantering vilken betjänar regionalförvaltningen, ordna utbildning, bedriva upplysning, rådgivning och informationsverksamhet samt utarbeta statistik och bedriva uppföljning,

2) delta i uppgörandet av den regionala avfallsplanen, samt

3) utföra de andra uppgifter i anslutning till verksamhetsområdet som åläggs dem.

18 §
Sakkunnigmyndigheter och -inrättningar

Sakkunnigmyndigheter och -inrättningar när det gäller avfallsfrågor är inom respektive verksamhetsområde social- och hälsovårdsministeriet, arbetsministeriet, Folkhälsoinstitutet, tullverket, Statens tekniska forskningscentral samt Finlands miljöcentral. Dessa myndigheter och inrättningar ger utlåtanden och gör undersökningar och utredningar för miljöministeriet och tillsynsmyndigheterna enligt avfallslagen.

21 §
Avfallsregistrens samregister

I det samregister över avfallsregistren som nämns i 17 § 1 mom. 1 punkten ingår följande avfallsregister:

1) det avfallsregister som den myndighet som beviljar avfallstillstånd för och som innehåller uppgifter om ansökningar om avfallstillstånd enligt 42 § avfallslagen och om de beslut som fattats med anledning av dem,

2) det avfallsregister som Finlands miljöcentral för och som innehåller uppgifter om anmälningar om internationella avfallstransporter samt om de beslut som fattats med anledning av detta, samt

3) de avfallsregister som de regionala miljöcentralerna för och som innehåller uppgifter om i 49 § avfallslagen avsedd sådan återvinning och behandling av avfall som sker i en anläggning eller yrkesmässigt, yrkesmässig transport av avfall och yrkesmässig insamling av annat avfall än problemavfall samt om verksamhet som säljare eller förmedlare, ifall avsikten är att avfallet skall återvinnas eller behandlas utomlands, liksom om verksamhetsidkaren.

Finlands miljöcentral har rätt att för förandet av avfallsregistrens samregister erhålla behövliga uppgifter av övriga myndigheter som för avfallsregister.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995.

Helsingfors den 24 januari 1995

Vid förfall för Republikens President
Statsminister ESKO AHO

Minister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.