63/1995

Given i Helsingfors den 24 januari 1995

Lag om ändring av avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändrasi avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/93), 3 § 1 mom. 12 punkten, 17 § 2 mom., 21 § 2 och 3 mom., 24 och 35 §§, 36 § 2 mom., 37 §, rubriken för 40 § och 40 § 1 mom., 41 och 45 §§, i 49 § 1 mom. det inledande stycket och 49 § 3 mom., 50 §, 58 § 1 mom., 59 § 1 mom., 65 §, 66 § 4 mom., 74 § 4 punkten, 75 § 2 punkten, 77 § 2 mom. och 78 § 4 mom.,

av dessa lagrum 45 §, det inledande stycket i 49 § 1 mom., 58 § 1 mom. och 64 § 4 mom. sådana de lyder i lag av den 29 december 1994 (1413/94), som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


12)tillsynsmyndighet den regionala miljöcentralen och miljövårdsnämnden samt även andra myndigheter i den mån de har getts tillsynsuppgifter som stadgas eller bestäms i denna lag eller med stöd av den.


17 §
Kommunala avfallshanteringsbestämmelser

Bestämmelserna skall delges offentligen så som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen. Bestämmelserna skall dessutom sändas till den regionala miljöcentralen för kännedom.

21 §
Förordnande om uppsnyggning av ett nedskräpat område

Om det inte kan utredas vem som har skräpat ned eller om han inte anträffas eller om han försummar sin uppsnyggningsskyldighet och det inte är fråga om ett område som nämns i 20 § 2 mom., kan miljövårdsnämnden bestämma att områdets innehavare skall snygga upp det nedskräpade området under förutsättning att uppsnyggningsskyldigheten inte kan anses oskälig. Om det är fråga om ett område i kommunens besittning, kan den regionala miljöcentralen bestämma att kommunen skall snygga upp det nedskräpade området.

Om någon annan sådan innehavare av ett nedskräpat område som avses i 2 mom. än kommunen försummar sin uppsnyggningsskyldighet eller om uppsnyggningsskyldigheten skall anses oskälig, kan den regionala miljöcentralen bestämma att kommunen skall snygga upp området.

24 §
Förordnande om rengöring av ett förorenat område

Den regionala miljöcentralen kan enligt 23 § bestämma att den som har förorsakat föroreningen eller innehavaren av det förorenade området eller kommunen skall utreda behovet av att rengöra området och rengöra det samt

meddela de föreskrifter och anvisningar som behövs för detta.

35 §
Statens deltagande i avfallshanteringsarbete

Om avfall i miljön eller ett annat kasserat föremål eller ämne medför fara, skada eller någon annan påföljd som nämns i 19 § eller 22 § 1 mom. och det arbete eller den åtgärd som behövs för att förebygga eller avlägsna denna har orsakat eller kan åsamka kommunen sådana kostnader för avfallshantering som måste anses vara oskäliga, kan den regionala miljöcentralen, efter att ha avtalat därom med kommunen, enligt statsbudgeten utföra eller låta utföra ett arbete eller vidta eller låta vidta en åtgärd i form av avfallshanteringsarbete eller annars delta i de kostnader som avses ovan.

36 §
Centralförvaltningen

Finlands miljöcentral övervakar iakttagandet av de stadganden och bestämmelser om import, export och transitering av avfall genom finskt territorium (internationell avfallstransport) som utfärdas i denna lag och med stöd av den.

37 §
Regionala myndigheter

De regionala miljöcentralerna leder och utvecklar skötseln av de uppgifter som avses i denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den samt övervakar iakttagandet av stadgandena och bestämmelserna.

40 §
Riksomfattande avfallsplan och regional avfallsplan

För skötseln och utvecklandet av de uppgifter som stadgas och bestäms i denna lag och med stöd av den skall miljöministeriet och den regionala miljöcentralen göra upp planer för avfall och avfallshantering (den riksomfattande avfallsplanen och regional avfallsplan).


41 §
Kommunens uppgifter vid uppgörandet av avfallsplaner

Kommunen skall lämna den regionala miljöcentralen och denna i sin tur miljöministeriet de uppgifter om avfall som uppkommer i kommunen, om anordnandet av och tillsynen över avfallshanteringen samt om utvecklingsmål beträffande dessa som behövs för uppgörandet av avfallsplanen.

45 §
Avfallstransporter

Om avfallstransport och godkännande av transporter gäller rådets förordning (EEG) nr 259/93 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen, nedan avfallstransportförordningen, samt vad som stadgas eller bestäms enligt den. Angående avfallstransporter som äger rum enbart på finskt territorium gäller dock denna lag eller vad som stadgas eller bestäms med stöd av den enligt avfallstransportförordningen.

Vid internationella avfallstransporter är Finlands miljöcentral den behöriga myndighet i Finland som avses i avfallstransportförordningen.

Finlands miljöcentral kan meddela allmänna anvisningar om internationella avfallstransporter.

49 §
Anmälan om verksamhet till avfallsregistret

Anmälan enligt 70 § skall göras till den regionala miljöcentralen för införande i avfallsregistret om


Om det sker en väsentlig ändring i den verksamhet som nämns i anmälan eller om verksamheten upphör, skall den regionala miljöcentralen omedelbart underrättas om detta.

50 §
De regionala miljöcentralernas bestämmelser på grund av anmälan

De regionala miljöcentralerna kan vid behov för anordnandet av avfallshanteringen utfärda bestämmelser om vilka åtgärder anmälaren skall vidta eller vad som i övrigt skall iakttas, om det på grundval av anmälarens verksamhet eller annars finns grundad anledning att misstänka att verksamheten inte uppfyller vad som stadgas eller bestäms i denna lag eller med stöd av den.

58 §
Vite samt hot om tvångsutförande och avbrytande

Finlands miljöcentral, den regionala miljöcentralen eller miljövårdsnämnden kan förstärka ett förbud eller en föreskrift som meddelas på grundval av denna lag, ett stadgande eller en bestämmelse som utfärdats med stöd av den eller med stöd av avfallstransportförordningen med vite eller hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad eller att verksamheten avbryts eller förbjuds.


59 §
Anhängiggörande

Den som har lidit skada har rätt att göra ett ärende som gäller förbud, föreskrifter, vite eller hot om tvångsutförande eller avbrytande enligt 21 och 24 §§ samt 57 § 1 mom. anhängigt i miljövårdsnämnden eller vid den regionala miljöcentralen, om avsikten med anhängiggörandet är att miljöförstöring, nedskräpning eller förorening av marken förhindras eller att ett förstört, nedskräpat eller förorenat område snyggas upp eller rengörs.


65 §
Försäljning av lös egendom som är föremål för hot om tvångsutförande

Om det har bestämts att ett hot om tvångsutförande som gäller lös egendom skall verkställas och om egendomen har penningvärde, har miljövårdsnämnden och den regionala miljöcentralen rätt att bortföra sådan egendom för återvinning eller sälja den för att täcka de kostnader som tvångsutförandet förorsakar. Eventuellt överskott skall återbördas till ägaren.

66 §
Ändringssökande

Över beslut som Finlands miljöcentral, den regionala miljöcentralen eller miljövårdsnämnden meddelat med stöd av 58 § 1 mom. och som gäller föreläggande av vite eller hot om tvångsutförande, avbrytande eller förbud får inte anföras särskilda besvär.

74 §
Närmare stadganden

Genom förordning kan stadgas om


4) miljöförvaltningens uppgifter för verkställigheten av denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den,


75 §
Miljöministeriets befogenheter

Miljöministeriet kan


2) utfärda bestämmelser om innehållet i och uppgörandet av de regionala avfallsplanerna enligt 7 kap. och om de uppgifter som skall lämnas för planerna samt om de åtgärder som behövs för förhindrandet av avfallstransporter som strider mot avfallsplanerna,


77 §
Tillämpning av tidigare stadganden

På nedskräpning och förorening av marken som har skett innan denna lag har trätt i kraft samt på sådana avstjälpningsplatser och andra behandlingsplatser för avfall vilkas verksamhet har upphört innan denna lag trätt i kraft tillämpas de stadganden som gäller vid ikraftträdandet. Den regionala miljöcentralen bestämmer dock om rengöring av ett förorenat område. Om de bestämmelser som utfärdas för fullgörandet av skyldigheter som grundar sig på de ovan avsedda stadgandena gäller dessutom i tillämpliga delar 57, 58 och 66 §§ i denna lag. Om den lag som skall tillämpas på brott stadgas i 3 § förordningen om införande av strafflagen.


78 §
Övergångsstadganden

En avfallshanteringsplan eller ett behandlingstillstånd för problemavfall kan på ansökan eller på myndighetens initiativ ändras med iakttagande i tillämpliga delar av 46 och 47 §§ i denna lag. Ett ärende som gäller en avfallshanteringsplan hör till den regionala miljöcentralen, om länsstyrelsen har godkänt planen, och i annat fall till den kommunala miljötillståndsmyndigheten. Ett ärende som gäller behandlingstillstånd för problemavfall hör till den regionala miljöcentralen.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 241/94
MiUB 14/94

Helsingfors den 24 januari 1995

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
ESKO AHO

Minister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.