59/1995

Given i Helsingfors den 24 januari 1995

Lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 16 § 2 mom., 17 § 1 mom. och 18 § lagen den 10 juni 1994 om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/94) som följer:

16 §
Ledning, övervakning och uppföljning

De regionala miljöcentralerna leder och övervakar verkställigheten av denna lag inom sina verksamhetsområden.


17 §
Besvärsrätt med anledning av att bedömning saknas

Utöver vad som särskilt stadgas om sökande av ändring har en regional miljöcentral rätt att anföra besvär över ett sådant avgörande av ett tillståndsärende enligt någon annan lag som gäller ett projekt enligt 4 § eller över något annat beslut som är väsentligt för genomförandet av projektet, när besvärsgrunden är att en miljökonsekvensbedömning enligt denna lag inte har företagits.


18 §
Tvångsmedel

Om ett projekt enligt 4 § inte förutsätter tillstånd eller beslut enligt 17 § 1 mom. och projektet inleds utan den miljökonsekvensbedömning som förutsätts i denna lag, kan en regional miljöcentral vid vite bestämma att genomförandet av projektet avbryts tills bedömningsförfarandet är slutfört. Beträffande vite gäller viteslagen (1113/90).


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 241/94
MiUB 14/94

Helsingfors den 24 januari 1995

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
ESKO AHO

Minister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.