51/1995

Utfärdat i Helsingfors den 18 januari 1995

Undervisningsministeriets beslut om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) och 17 § studentexamensförordningen av den 21 november 1994 (1000/94) beslutat:

1 §
Offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer är:

1) studentexamensprov, bedömning av prestationer, studentexamensbetyg och särskilda betyg över avlagda godkända prov,

2) undantagsbeslut om prov som verkställs i stället för prov i det andra inhemska språket samt beslut om andra undantag och rätten att i ett enskilt fall delta i studentexamen på basis av yrkesutbildning eller någon annan motsvarande utbildning; samt

3) kopior som ersätter ett ursprungligt studentexamensbetyg och ett ursprungligt särskilt betyg över avlagda godkända prov samt utdrag ur studentexamensregistret.

De prestationer som nämns i 1 mom. 2 punkten är avgiftsfria.

2 §
Fasta avgifter

För prestationer som nämns i 1 § 1 mom. 1 punkten uppbärs avgifter som utgörs av en grundavgift för deltagande i studentexamen och av en avgift för varje prov.

Avgifter för deltagande i studentexamen är

1) grundavgift för deltagande i studentexamen 95 mark

2) avgift för varje prov 84 mark

Utan hinder av vad som bestäms i 2 mom. uppbärs för deltagande i den engelskspråkiga studentexamen som genomförs på försök

1) grundavgift 300 mark

2) avgift för varje prov 84 mark

För deltagande i prov i ett främmande språk som verkställs i stället för prov i det andra inhemska språket uppbärs en avgift på 150 mark.

3 §
Andra avgifter

Om de avgifter som skall uppbäras för utdrag ur studentexamensregistret samt kopior som ersätter de ursprungliga studentexamensbetygen och de ursprungliga särskilda betygen beslutar studentexamensnämnden utgående från självkostnadsvärdet.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 25 januari 1995.

Genom detta beslut upphävs undervisningsministeriets beslut av den 21 januari 1993 om avgifter för studentexamensnämndens prestationer (44/93), sådant det lyder delvis ändrat genom undervisningsministeriets beslut av den 10 november 1993 (941/93).

Helsingfors den 18 januari 1995

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringsråd
Zoe Pohjanvirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.