1598/1994

Given i Helsingfors den 31 december 1994

Förordning om ändring av strålskyddsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i strålskyddsförordningen av den 20 december 1991 (1512/91) 19, 21 och 22 §§,

ändras 18 §, rubriken för 5 kap. och rubriken för 20 § och 20 § 1 mom. samt

fogas till 2 § ett nytt 4 mom., till förordningen nya 2 a, 9a och 24 a §§ samt till 31 § nya 3 och 4 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

2 §
Definitioner

Med Euratom-fördraget avses fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

2 a §
Strålsäkerhetscentralens behörighet

Utöver vad son stadgas i strålskyddslagen samt stadgas eller bestäms med stöd av den skall Strålsäkerhetscentralen

1) fungera som en sådan kontrollanläggning som avses i artikel 35 i Euratom-fördraget, samt

2) sköta de myndighets-, kontakt- och rapporteringsuppgifter som anknyter till verkställigheten av den tillsyn över strålskyddet som genomförs med stöd av Euratom-fördraget.

9 a §
Arbetstagare i externa företag

En näringsidkare eller någon annan arbetsgivare som utan att vara innehavare av säkerhetstillstånd för en plats där strålning används utför eller låter utföra arbete på platsen skall säkerställa att arbetstagarna får den utbildning och handledning för sina uppgifter som arten av verksamheten och förhållandena på arbetsplatsen förutsätter och att övervakningen av strålningsexponering och hälsokontroll anordnats på ett ändamålsenligt sätt.

Dokumenten om övervakningen av strålningsexponering och hälsokontroll av arbetstagare som avses i 1 mom. skall uppgöras enligt rådets direktiv om praktiskt strålskydd för externa arbetstagare som löper risk att utsättas för joniserande strålning i sin verksamhet inom kontrollerade områden (90/641/Euratom).

18 §
Transport av radioaktiva ämnen

När mellan Europeiska unionens medlemsstater transporteras radioaktiva ämnen som är fast inneslutna i solida material, eller inneslutna i en behållare som är tillräckligt stark för att förhindra spridning av radioaktiva ämnen skall innehavaren av de radioaktiva ämnena innan transporten inleds skaffa en sådan utredning som avses i rådets förordning (Euratom) nr 1493/93 om transport av radioaktiva ämnen mellan medlemsstater.

Utöver vad som stadgas i 1 mom. skall den som exporterar radioaktiva ämnen kvartalsvis inlämna en rapport till den behöriga myndigheten i mottagarlandet så som bestäms i rådets förordning.

Vid transport av kärnämnen skall iakttas vad som i kärnenergilagen (990/87) eller i övrigt stadgas eller bestäms.

5 kap.

Från säkerhetstillstånd befriade strålningsalstrande apparater

20 §
Registrering av strålningsalstrande apparater

Angående sådana strålningsalstrande apparater som med stöd av 17 § 1 mom. 3 punkten strålskyddslagen befrias från säkerhetstillstånd kan förordnas att de skall anmälas till det register som förs av Strålsäkerhetscentralen. Förordnandet om anmälan till registret skall innefattas i beslutet om befrielse.


24 a §
Import, export och transitering av radioaktivt avfall

Innan transport av radioaktivt avfall enligt 52 a § strålskyddslagen inleds skall transporten godkännas av de behöriga myndigheterna i ursprungslandet, bestämmelselandet och transiteringsländerna. Godkännande behövs inte när en strålkälla som avses i 18 § 1 mom. skickas tillbaka till källans leverantör i ett annat land.

Om transportvillkoren och förfarandet vid ansökan om godkännande bestäms i rådets direktiv 92/3/Euratom om övervakning och kontroll av transport av radioaktivt avfall mellan medlemsstater samt till och från gemenskapen. Godkännande skall sökas och transporter anmälas med dokument enligt kommissionens beslut om standarddokument för tillsyn och kontroll av transport av radioaktivt avfall som avses i rådets direktiv 92/3/Euratom (93/522/Euratom).

Transporter av radioaktivt avfall till de bestämmelseorter eller stater som fastställs i artikel 11 i det direktiv som nämns i 2 mom. beviljas inte godkännande. Transporten kan dock godkännas när avfall som behandlats i en medlemsstat skickas tillbaka till ursprungslandet.

Om transporter av kärnavfall gäller vad som i kärnenergilagen (990/87) eller i övrigt stadgas eller föreskrivs.

31 §
Åtgärder som ankommer på tullmyndigheterna

Tullmyndigheterna skall säkerställa att för import, export eller transitering av radioaktivt avfall finns ett sådant dokument för godkännande som avses i 24 a §.

Stadgandena i denna paragraf tillämpas inte på sådana transporter av radioaktiva ämnen som avses i 18 §.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 31 december 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Minister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.