1596/1994

Given i Helsingfors den 31 december 1994

Förordning om ändring av reglementet för statsrådet

På föredragning av statsministern

upphävs i reglementet för statsrådet av den 17 december 1943 (995/43) 17 § 12 punkten och 46 § 2 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 17 § 12 punkten i förordning av den 17 januari 1986 (25/86) och 46 § 2 mom. i förordning av den 24 november 1944 (835/44),

ändras 11 § 4 punkten, 15 § 6 punkten, 46 § 1 mom., 48 § och 5 a kap., dessa lagrum sådana de lyder, 11 § 4 punkten, 15 § 6 punkten och 5 a kap. i förordning av den 22 december 1993 (1392/93), 46 § 1 mom. i förordning av den 10 maj 1991 (805/91) samt 48 § i förordning av den 21 oktober 1977 (742/77), samt

fogas till 11 § sådan den lyder ändrad i förordning av den 28 november 1994 (1042/94) och i nämnda förordning av den 22 december 1993, en ny 9 a-punkt och till 15 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda förordning och förordning av den 27 mars 1991 (593/91), en ny 4 a-punkt samt till 16 § 1 mom. sådant det lyder ändrat i förordningar av den 5 maj 1989 och den 16 december 1994 (396/89 och 1268/94), en ny 14 a-punkt , och till förordningen en ny 48 b § som följer:

11 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande allmänna ärenden:


4) ikraftträdande eller verkställighet i fråga om ärenden som skall avgöras inom Europeiska unionen, om ikraftträdandet eller verkställigheten förutsätter beslut av statsrådet,


9 a) förordnande av kandidater till Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätten, revisionsrätten, Regionkommittén, Europeiska kol- och stålgemenskapens rådgivande kommitté och Europeiska atomenergigemenskapens vetenskapliga och tekniska kommitté samt Europeiska investeringsbanken samt utseende av medlemmarna i Monetära kommittèn,


15 §

Utrikesministeriet handlägger ärenden angående:


4 a) Europeiska unionens gemensamma utrikes-, säkerhets-, utrikeshandels- och utvecklingssamarbetspolitik samt övriga ärenden, som skall behandlas av Europeiska unionen, om de inte hör till verksamhetsområdet för något annat ministerium,


6 ) fördrag med främmande stater eller internationella organisationer och Finlands folkrättsliga förpliktelser, om de inte hör till verksamhetsområdet för något annat ministerium,


16 §

Justitieministeriet handlägger ärenden angående:


14 a) samordning av frågor som berör samerna,


46 §

Inom statsrådet finns ett finansutskott, vari statsministern är ordförande samt ledamöter finansministern och två andra ministrar, av vilka den ena förordnas av statsministern och den andra är den minister till vars verksamhetsområde det föreliggande ärendet hör. Vid behov förordnar statsministern ytterligare högst två ministrar till adjungerade ledamöter i utskottet. Då till finansministeriet har kallats även en minister för handläggning av ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde, är också han ledamot i utskottet. Då en minister som, är ledamot i finansutskottet, av en sådan orsak som nämns i 7 § 1 mom. inte kan sköta sina åligganden, är den minister som förordnats till hans ställförträdare ledamot i utskottet.


48 §

Inom statsrådet finns även ett utrikes- och säkerhetspolitiskt utskott, vari statsministern är ordförande samt ledamöter utrikesministern, försvarsministern och tre andra ministrar, vilka förordnas av statsministern. Vid behov förordnar statsministern ytterligare en minister till adjungerad ledamot i utskottet. Då till utrikesministeriet har kallats även en minister för handläggning av ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde, är också han ledamot i utskottet.

Även en annan minister deltar i behandlingen av ärenden som hör till hans verksamhetsområde.

Då en minister, som är ledamot i utskottet, av en sådan orsak som nämns i 7 § 1 mom. inte kan sköta sina åligganden, är den minister som förordnats till hans ställföreträdare ledamot i utskottet.

I utrikes- och säkerhetspolitiska utskottet skall förberedelsevis handläggas viktiga ärenden som gäller utrikes- och säkerhetspolitiken samt Finlands andra relationer till främmande makter, liksom även koordineringen av dessa ärenden.

46 b §

Vid behov kan för beredning av ärenden som skall behandlas vid statsrådets allmänna sammanträde tillsättas även ett annat utskott, vars medlemmar förordnas av statsministern.

5 a kap.

Beredning av ärenden som gäller Europeiska unionen

49 a §

Inom statsrådet skall finnas ett utskott för ärenden som gäller Europeiska unionen (EU-ministerutskottet) med statsministern som ordförande och vari medlemmar är utrikesministern, justitieministern, den minister som har förordnats att handlägga utrikeshandelsärenden, handels- och industriministern, finansministern, jord- och skogsbruksministern samt två andra ministrar av vilka den ene förordnas av statsministern och den andre är den minister till vars område det ärende som handläggs hör.

I handläggningen av ett ärende kan också en annan minister delta.

Om en minister, som är medlem av EU-ministerutskottet, av en sådan orsak som nämns i 7 § 1 mom. inte kan sköta sina åligganden, är den minister som förordnats till hans ställföreträdare medlem av EU-ministerutskottet.

EU-ministerutskottet skall förberedelsevis handlägga de ärenden som kommer att avgöras i Europeiska unionen och som statsministern bestämmer att skall handläggas i utskottet eller som den minister, till vars område det ärende som handläggs hör, framlägger för utskottet eller som kommittén för EU-ärenden anser det befogat att handlägga i utskottet.

Ordföranden i Ålands landsskapsstyrelse har rätt att bli hörd i EU-ministerutskottet när ärendet faller inom landskapet Ålands behörighet eller annars är särskilt viktigt för landskapet

Stadgandena i denna paragraf inverkar inte på vad som stadgas om ärenden som skall handläggas i andra ministerutskott.

49 b §

För samordning av beredningen av EU-ärenden skall som ett rågivande organ i samband med utrikesministeriet finnas en kommitté för EU-ärenden. Statsrådet förordnar medlemmarna i kommittén för en mandatperiod på högst tre år åt gången.

Kommittén har högst 17 medlemmar, som skall företräda statsrådets kansli, ministerierna, justitiekanslersämbetet samt republikens presidents kansli, landskapet Åland och Finlands Bank. Varje medlem har en personlig suppleant som förordnats av statsrådet. Statsrådet utser en av medlemmarna till ordförande för kommittén och en till vice ordförande.

Kommittén kan inrätta sektioner. Till sektionsmedlemmar kan kommittén kalla även utomstående personer. Till ordförande för en sektion kallar kommittén en tjänsteman från det ministerium till vars område de ärenden som behandlas i sektionen huvudsakligen hör.

Kommittén har rätt att utse sekreterare och höra sakkunniga.

Till medlemmarna i kommittén och dess sektioner, suppleanterna, sakkunniga och sekreterare betalas inte arvode.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 31 december 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Statsminister
Esko Aho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.