1579/1994

Utfärdat i Helsingfors den 31 december 1994

Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet i anslutning till mervärdesbeskattningen

Skattestyrelsen har med stöd av 162 § 2 mom., 162 a § 2 mom. och 162 b § 6 mom. mervärdesskattelagen den 30 december 1993 (1501/93), sådana de lyder i lagen den 29 december 1994 (1486/94) förordnat:

1 §

Skattskyldig, vars skatteperiod är en kalendermånad, skall avge skattedeklaration (månadsdeklaration) till sin hemkommuns länsskatteverk. Den skattskyldige skall anteckna följande uppgifter i skattedeklarationen:

1) sin personbeteckning eller sitt affärs- och samfundssignum;

2) den period, för vilken skatten betalas;

3) skatt som erläggs för inhemska försäljningar;

4) skatt som erläggs för gemenskapsinterna förvärv;

5) betalningsmånadens skatt som avdras;

6) skattebeloppet som skall dras av med stöd av 149 § 1 mom. mervärdesskattelagen, och vilket inte dragits av för tidigare kalendermånader;

7) grunden för skatt på skattepliktig försäljning;

8) skattefri omsättning;

9) gemenskapsinterna försäljningar;

10) gemenskapsinterna förvärv och

11) skatt jämte skattetillägg som erlagts för betalningsmånaden.

2 §

I månadsdeklarationen i punkten ''gemenskapsinterna förvärv'' skall uppges också ett gemenskapsinternt förvärv från sådan försäljare, vars gemenskapsinterna förvärv inte beskattas i Finland med stöd av 63 f § mervärdesskattelagen, och i punkten ''skatt som skall erläggas för gemenskapsinterna förvärv'' skall uppges den skatt som erläggs för detta gemenskapsinterna förvärv.

3 §

I månadsdeklarationens punkt ''skattefri omsättning'' uppges följande försäljningar:

1) försäljningar som avses i 70 och 71 § mervärdesskattelagen;

2) försäljningar som är skattefria med stöd av 55, 56, och 58 § mervärdesskattelagen;

3) försäljning som avses i 63 § 3 mom. mervärdesskattelagen, som inte sker i Finland och

4) försäljning som avses i 63 b § mervärdesskattelagen, som inte sker i Finland.

4 §

Månadsdeklarationen skall avges med användande av en deklarationsblankett som skattestyrelsen fastställt. En deklaration som avges i samband med betalningen får avges också på annat sätt, om de ovan i 1-3 § nämnda uppgifterna kan förmedlas till länsskatteverket i den form som erfordas på blanketten.

5 §

Den skattskyldige skall underrätta länsskatteverket om verksamheten tillfälligt avbryts. Den skattskyldige skall meddela avbrytningsperiodens begynnelse- och utgångsmånad samt året.

6 §

Skattskyldig som avses i 162 a § 1 mom. mervärdesskattelagen skall avge en årsdeklaration till sin hemkommuns länsskatteverk. I årsdeklarationen skall den skattskyldige anteckna följande uppgifter:

1) sin personbeteckning eller sitt affärs- och samfundssignum;

2) den tid, för vilken deklarationen avges och

3) skatten som skall erläggas för inhemska försäljningar specificerade per skattesats.

7 §

Årsdeklarationen skall avges med användande av en årsdeklarationsblankett som skattestyrelsen fastställt. Årsdeklarationen får avges också på annat sätt, om de ovan i 6 § nämnda uppgifterna kan förmedlas till länsskatteverket i den form som erfordas på årsdeklarationsblanketten.

8 §

Skattskyldig som avses i 162 b § 1 och 2 mom. mervärdesskattelagen skall avge en sammandragsdeklaration till sin hemkommuns länsskatteverk. På sammandragsdeklarationen skall den skattskyldige anteckna följande uppgifter:

1) sin personbeteckning eller sitt affärs- och samfundssignum;

2) ordningsnumret för kalenderårets kvartal och året, för vilket deklarationen avges (period) och

3) mervärdesskattenummer som i en annan medlemsstat givits köparen, försäljaren av ett tillverkningsarbete och den som utfört överföringen. Mervärdesskattenumret meddelas så, att i punkten landskod uppges bokstäverna som anger registreringslandet och i punkten kundens mervärdesskattenummer slutdelen av numret.

9 §

I sammandragsdeklarationen skall dessutom följande uppgifter uppges:

1) skattskyldig som har under perioden haft försäljningar som avses i 162 b § 1 mom. och 2 mom 2 punkten skall anteckna i deklarationen deras värde i finska mark. Värdet skall uppges i punkten ''värde av gemenskapsintern försäljning'' kundvis och det sammanlagda beloppet av alla gemenskapsinterna försäljningar som skett under perioden skall uppges i punkten ''beloppet av hela den gemenskapsinterna försäljningen under perioden'';

2) skattskyldig som avses i 162 b § 2 mom. 1 punkten mervärdesskattelagen skall anteckna i deklarationen koden 1;

3) skattskyldig som avses i 18 a § 1 punkten mervärdesskattelagen skall anteckna i deklarationen koden 2 och

4) skattskyldig som avses i 162 b § 2 mom. 2 punkten mervärdesskattelagen skall anteckna i deklarationen koden 3.

10 §

I 13 b § mervärdesskattelagen avsedd näringsidkare, som är skyldig att uppfylla gruppens deklarations- och redovisningsskyldigheter, skall avge sammandragsdeklarationerna separat för varje näringsidkare som hör till gruppen.

11 §

Sammandragsdeklarationen skall avges med användande av en sammandragsdeklarationsblankett som skattestyrelsen fastställt. Sammandragsdeklarationen får avges också på annat sätt, om de ovan i 8 och 9 § nämnda uppgifterna kan förmedlas till länsskatteverket i den form som erfordas på sammandragsdeklarationsblanketten.

12 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 31 december 1994

Generaldirektör
Jukka Tammi

Tf. överinspektör
Tiina Maisala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.