1558/1994

Given i Helsingfors den 31 december 1994

Förordning om ändring av 1 § förordningen innefattande vissa undantag i fråga om allmänna handlingars offentlighet

På föredragning av justitieministern

ändras 1 § 1 mom. 2 punkten förordningen den 22 december 1951 innefattande vissa undantag i fråga om allmänna handlingars offentlighet (650/51) samt

fogas till 1 § 1 mom., sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom förordning av den 14 oktober 1977 (731/77), en ny 2 a punkt som följer:

1 §

I stöd av 9 § 2 mom. i lagen den 9 februari 1951 om allmänna handlingars offentlighet (83/51) skall följande handlingar hållas hemliga:


2) statsrådets utrikesutskotts handlingar, om inte utrikesutskottet beslutar annorlunda, liksom även utrikesministeriets och Finlands utrikesrepresentations politiska lägesbedömningar, handlingar rörande underhandlingar med främmande makter om politiska och ekonomiska förhållanden samt chiffermeddelanden som hör till området för utrikesförvaltningen, om inte utrikesministeriet beslutar annorlunda,

2 a) handlingar som i övrigt gäller Finlands förhållande till andra stater eller internationella organisationer samt handlingar som gäller ärenden som handläggs i ett internationellt lagskipnings- eller undersökningsorgan, liksom även handlingar som gäller finska statens, finska medborgares eller personers som uppehåller sig i Finland eller i landet verksamma samfunds förhållanden till en annan stats myndigheter eller personer eller samfund, ifall utgivande av informationen om dem skulle medföra skada eller olägenhet för Finlands internationella förhållanden eller förutsättningar att delta i det internationella samarbetet,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

På handlingar som har uppsatts av eller inkommit till myndigheterna innan denna förordning träder i kraft tillämpas dock de stadganden som gäller när förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 31 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.