1554/1994

Given i Helsingfors den 31 december 1994

Lag om stadganden om rättsvård som ansluter sig till medlemskapet i Europeiska unionen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Verkställighet av Europeiska gemenskapernas avgöranden

Domar eller beslut som är verkställbara med stöd av artikel 108 a.2 tredje och fjärde stycket, artikel 187 eller 192 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, artikel 44 eller 92 i fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen eller med stöd av artikel 18 tredje stycket, artikel 159 eller 164 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, verkställs i Finland på samma sätt som en lagakraftvunnen dom som en domstol i Finland har meddelat i ett tvistemål.

2 §
Rättshjälp

På begäran av Europeiska gemenskapernas domstol eller Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt skall allmän underrätt så som stadgas i lagen om handräckning, som i Finland bör meddelas vissa internationella organ, samt om sådana organs befogenhet (22/30) lämna rättshjälp för att höra vittnen eller sakkunniga eller för att ta emot andra bevis.

Begäran om rättshjälp skall sändas för verkställighet till en sådan domstol som avses i 2 § lagen om samverkan mellan finska och utländska myndigheter vid rättegång samt om verkställighet i vissa fall av utländsk domstols beslut (171/21).

3 §
Straffbarhet i fråga om osann utsaga

Ett vittne eller en sakkunnig som när han hördes av Europeiska gemenskapernas domstol eller Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt har avgivit en osann utsaga eller utan laga skäl har förtigit någonting som skulle ha givit upplysning i saken, skall för osann utsaga dömas enligt 17 kap. 1 § strafflagen.

4 §
Justitieministeriets uppgifter

Justitieministeriet skall på ansökan förordna om verkställighet i ett ärende som avses i 1 §.

Justitieministeriet är också kontaktmyndighet i ärenden som gäller lämnande av rättshjälp enligt 2 §, väckande av åtal enligt 3 § och beviljande av fri rättegång vid Europeiska gemenskapernas domstol eller Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt samt i annat sådant samarbete med Europeiska gemenskapernas domstol eller Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt som gäller rättsvården.

5 §
Bemyndigande att utfärda förordning och närmare bestämmelser

Uppgifter som enligt 4 § ankommer på justitieministeriet kan genom förordning åläggas någon annan myndighet.

Närmare bestämmelser om verkställigheten av 4 § 2 mom. utfärdas vid behov genom justitieministeriets beslut.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 327/94
LaUB 19/94

Helsingfors den 31 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.