1551/1994

Given i Helsingfors den 31 december 1994

Lag om ändring av riksdagsordningen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver,

upphävs i riksdagsordningen 53 § 3 och 4 mom., sådana de lyder i lag av den 10 december 1993 (1117/93), samt

ändras 48 § 2 mom., 52 § 3 mom., 53 § 1 mom. samt 4 a kap., sådana de lyder i nämnda lag av den 10 december 1993, som följer:

48 §

Utskottet skall på egen begäran eller annars enligt behov få en redogörelse av regeringen om rikets förhållanden till utländska makter och uppgifter om ärenden som gäller Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Utskottet kan vid behov avge utlåtande till regeringen med anledning av redogörelsen och de uppgifter det fått.


52 §

Rätt att närvara vid stora utskottets sammanträden, utom när utskottet behandlar ett ärende som avses i 4 a kap., har riksdagens samtliga medlemmar samt även riksdagens generalsekreterare och annan tjänsteman vid riksdagen som har förordnats av talmannen. Den riksdagsman som har valts i landskapet Ålands valkrets har likväl alltid rätt att närvara vid utskottets sammanträden.


53 §

Om ett utskott för beredningen av ett ärende eller stora utskottet för behandlingen av ett ärende som avses i 54 b-54 d §§ behöver handlingar som har kommit till vid tjänsteåtgärder av någon myndighet eller ett sådant allmänt verk som inte lyder under riksdagens förvaltning eller om utskottet behöver inhämta muntliga eller skriftliga upplysningar av myndigheten eller verket, skall statsministern eller respektive minister på begäran av utskottet vidta sådana åtgärder att de begärda handlingarna eller upplysningarna utan dröjsmål ges utskottet.


4 a kap.

Behandling av ärenden som gäller Europeiska unionen

54 a §

Statsministern skall på förhand ge stora utskottet samt, i fråga om Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, utrikesutskottet information om de ärenden som tas upp vid Europeiska rådets möten.

Statsministern skall utan dröjsmål ge riksdagen eller det utskott som saken gäller information om de ärenden som har behandlats vid Europeiska rådets möten.

Det utskott som saken gäller kan med anledning av den information det har fått vid behov avge utlåtande till statsrådet.

54 b §

Statsrådet skall utan dröjsmål genom en skrivelse sända talmannen ett förslag till en sådan rättsakt, ett sådant fördrag eller någon annan åtgärd som statsrådet fått kännedom om och varom beslut fattas i Europeiska unionens råd och som annars enligt konstitutionen skulle falla inom riksdagens behörighet. Ett sådant ärende behandlas i riksdagen så som anges nedan i detta kapitel och i arbetsordningen för riksdagen, om inte något annat följer av särskilda stadganden i grundlag.

På samma sätt behandlas också ett ärende som avses i 1 mom. varom beslut i Europeiska unionen fattas av kommissionen eller någon annan institution med stöd av behörighet som rådet har delegerat eller på grundval av fördrag med tredje stat eller en internationell organisation.

54 c §

Talmanskonferensen kan besluta att ett ärende som avses i 54 b § skall tas upp till debatt i plenum, varvid riksdagen dock inte fattar något beslut i ärendet.

54 d §

Talmannen skall för behandling lämna den skrivelse jämte det förslag som han har fått av statsrådet till stora utskottet och i allmänhet till ett eller flera specialutskott som avger utlåtande till stora utskottet. Gäller ärendet Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, skall skrivelsen jämte förslaget lämnas för behandling till utrikesutskottet i stället för till stora utskottet. Behandlingen kan fortsätta även trots att riksdagsmannaval däremellan har förrättats tills beslut i saken har fattats inom Europeiska unionen.

Statsrådet skall ge de utskott som deltar i behandlingen information om ärendets behandlingsskeden inom Europeiska unionen. Stora utskottet eller utrikesutskottet skall också underrättas om statsrådets ståndpunkt i ärendet. Stora utskottet eller utrikesutskottet kan vid behov avge utlåtande till statsrådet i saken.

54 e §

Stora utskottet skall på egen begäran eller också annars enligt behov få en redogörelse av statsrådet om beredningen av ärenden i Europeiska unionen med undantag för den kategori ärenden som nämns i 48 § 2 mom. Utskottet kan vid behov avge utlåtande till statsrådet. Talmanskonferensen kan besluta att redogörelsen skall tas upp till debatt i plenum, varvid riksdagen dock inte fattar beslut i ärendet.

54 f §

Medlemmarna av ett utskott som deltar i behandlingen av ärenden som gäller Europeiska unionen skall iaktta sådan sekretess som utskottet efter att ha hört statsrådet anser att ärendets art kräver. I fråga om medlemmarna i utrikesutskottet gäller 48 § 4 mom.

54 g §

Vad 54 a och 54 f §§ stadgar tillämpas även på ärenden som tas upp eller som har behandlats vid en sådan konferens med företrädare för Europeiska unionens medlemsstaters regeringar som behandlar ändring av de fördrag som Europeiska unionen bygger på.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Denna lag tillämpas på integrationsärenden som behandlas i riksdagen då denna lag träder i kraft.

RP 318/94
GrUB 10/94

Helsingfors den 31 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.