1547/1994

Given i Helsingfors den 31 december 1994

Förordning om accis på flytande bränslen

På föredragning av finansministern stadgas med stöd av 7 och 14 §§ lagen den 29 december 1994 om accis på flytande bränslen (1472/94):

1 §

Med hjälpprodukt som tillsatts i flytande bränsle avses en hjälpprodukt som ett företag som idkar handel med flytande bränsle har tillsatt innan bränslet överlåts till konsumtion.

2 §

Vid de prov genom vilka utreds om motorbensin och dieselolja uppfyller de krav som stadgas i 2 § 1 mom. 6 och 8 punkten lagen om accis på flytande bränslen skall följande testmetoder tillämpas:

Produkt/egenskap Primär metod Alternativ metod
Reformulerad bensin:
Bensen EN 238 ASTM D 4053
Ångtryck ASTM D 4953 EN 12
Syrehalt DIN 51413/7 annan motsvarande gaskromatograf utrustad med syreselektiv detektor
Svavelfri dieselolja:
Svavelhalt ASTM D 4045 ASTM D 3120
Aromathalt IP 391 ASTM D 1319
Cetanindex ISO 4264 ASTM D 4737
eller cetantal ISO 5165 ASTM D 613
3 §

För att skilja lätt brännolja från dieselolja skall i sådan dieselolja som är avsedd att brukas såsom brännolja och vars täthet vid + 15°C är högst 0,89 kg/dm3 och vars kinematiska viskositet vid + 20°C är högst 20 mm2/s blandas per liter 0,0025 gram furfural samt dessutom 0,003 gram 1-[4-(tolylazo)tolylazo]-2-[(2'-etyl)hexylamino]naftalen eller en sådan mängd 1-[4-(tolylazo)tolylazo]-2-(tridecylamino)naftalen eller 1-[4-(tolylazo)tolylazo]-2-hydroxinaftalen som med spektrofotometrisk bestämning ger en lika stark röd färg eller en blandning av de nämnda färgämnena, som till sin stabilitet och sina övriga egenskaper uppfyller de ställda kraven.

Motorpetroleum och fotogen skall göras identifierbara på det sätt som stadgas i 1 mom.

Då motorpetroleum eller fotogen levereras till någon som distriktstullkammaren har beviljat tillstånd enligt 6 § för ett ändamål som nämns i sagda lagrum skall vad som stadgas i 2 mom. inte tillämpas.

Ett färgämne eller en färgämnesblandning får användas för ändamål som nämns i 1 eller 2 mom. först efter det att finansministeriet på ansökan som riktats till detta har godkänt att ämnet används som färgämne.

4 §

Den som är accisskyldig enligt 10 § lagen om påförande av accis är skyldig att göra bränsle som avses i 3 § identifierbart. Motsvarande skyldighet gäller för innehavare av tillstånd som avses i 6 § 1 mom. då motorpetroleum eller fotogen används för annat än i sagda lagrum nämnt ändamål.

Bränslet skall göras identifierbart senast vid den tidpunkt som anges i 13 § lagen om påförande av accis.

Utan hinder av vad som stadgas i 2 mom. kan bränsle som med fartygstransport flyttas till en annan plats än ett accisfritt lager göras identifierbart även på bestämmelseorten när bränslet lossas från fartyget.

5 §

Bränslet skall göras identifierbart under tillsyn av distriktstullkammaren och på de villkor som den godkänt.

På ansökan kan distriktstullkammaren på de villkor som den bestämmer bevilja befrielse från skyldigheten att göra bränsle identifierbart.

6 §

Av särskilda skäl kan distriktstullkammaren på ansökan och på de villkor som den bestämmer bevilja tillstånd att tappa motorpetroleum eller fotogen i detaljhandelsförpackningar med en volym av högst 10 liter samt att till förbrukning överlåta förpackningar av högst nämnda volym utan att i dem blandas identifieringsämnen som nämns i 3 § 1 mom.

Innehavare av tillstånd som avses i 1 mom. och den som överlåter motorpetroleum eller fotogen till innehavare av tillstånd skall föra bok varav framgår de mängder som levererats och mottagits för tappning i detaljhandelsförpackningar med en volym av högst 10 liter.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 31 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.