1541/1994

Given i Helsingfors den 31 december 1994

Förordning om ikraftträdande av fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i fördraget

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Det på Korfu den 24 juni 1994 ingångna fördraget mellan Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Hellenska republiken, Konungariket Spanien, Franska republiken, Irland, Italienska republiken, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Portugisiska republiken, Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland (Europeiska unionens medlemsstater) och Konungariket Norge, Republiken Österrike, Republiken Finland och Konungariket Sverige om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen (anslutningsfördraget) och de i fördragets artikel 1.1 avsedda fördragen, i vilka vissa bestämmelser har godkänts genom en lag av den 8 december 1994 (1540/94) som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, och vilka republikens president ratificerat den 8 december 1994 och beträffande vilka ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Italienska republikens regering den 9 december 1994, träder i kraft den 1 januari 1995 så som därom har överenskommits.

2 §

Republiken Finlands regering har den 9 december 1994 hos Italienska republikens regering i anslutning till anslutningsfördraget deponerat följande förklaring:

''Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen, fördraget om upprättande av Europeiska kol- och stålgemenskapen och fördraget om upprättande av Europeiska atomenergigemenskapen skall omfatta Åland i enlighet med de bestämmelser som finns i protokoll 2 till fördraget om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen.''

3 §

Lagen den 8 december 1994 om godkännande av vissa bestämmelser i fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen (1540/94) och denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Norge har inte deponerat ratifikationsinstrument den 31.12.1994. Europeiska unionens råds beslut den 1 januari 1995 om anpassningar i anslutningsfördraget publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 103/94)

Helsingfors den 31 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.