1540/1994

Given i Helsingfors den 8 december 1994

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 69 § 1 mom. riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §

Bestämmelserna i det på Korfu den 24 juni 1994 ingångna fördraget mellan Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Hellenska republiken, Konungariket Spanien, Franska republiken, Irland, Italienska republiken, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Portugisiska republiken, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Europeiska unionens medlemsstater) och Konungariket Norge, Republiken Österrike, Republiken Finland och Konungariket Sverige om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen (anslutningsfördraget) och i de i fördragets artikel 1.1 avsedda fördragen som ligger till grund för unionen är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har överenskommits.

2 §

De i artikel 1.1 i anslutningsfördraget avsedda fördragen som ligger till grund för Europeiska unionen är:

1) Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, upprättat i Paris den 18 april 1951,

2) Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, upprättat i Rom den 25 mars 1957,

3) Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, upprättat i Rom den 25 mars 1957,

4) Konventionen om vissa institutioner som är gemensamma för Europeiska gemenskaperna, upprättad i Rom den 25 mars 1957,

5) Fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna, upprättat i Bryssel den 8 april 1965,

6) Fördraget om ändring av vissa budgetbestämmelser i fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och i fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna, upprättat i Luxemburg den 22 april 1970,

7) Fördraget om Konungariket Danmarks, Irlands och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, upprättat i Bryssel den 22 januari 1972, samt beslutet av Europeiska gemenskapernas råd av den 22 januari 1972 om Konungariket Danmarks, Irlands och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands anslutning till Europeiska kol- och stålgemenskapen,

8) Fördraget om ändring av vissa bestämmelser i protokollet om Europeiska investeringsbankens stadga, upprättat i Bryssel den 10 juli 1975,

9) Fördraget om ändring av vissa finansiella bestämmelser i fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och i fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna, upprättat i Bryssel den 22 juli 1975,

10) Akten om allmänna direkta val av företrädare i församlingen, antagen genom beslut av rådet den 20 september 1976, samt rådets beslut av den 1 februari 1993 om ändring av akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet vilken bifogats rådets beslut av den 20 september 1976,

11) Fördraget om Hellenska republikens anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, upprättat i Aten den 28 maj 1979, samt beslutet av Europeiska gemenskapernas råd av den 24 maj 1979 om Hellenska republikens anslutning till Europeiska kol- och stålgemenskapen,

12) Fördraget om ändring av fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna i fråga om Grönland, upprättat i Bryssel den 13 mars 1984,

13) Fördraget om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, upprättat i Madrid och Lissabon den 12 juni 1985, samt beslutet av Europeiska gemenskapernas råd av den 11 juni 1985 om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Europeiska kol- och stålgemenskapen,

14) Europeiska enhetsakten, upprättad i Luxemburg den 17 februari 1986 och i Haag den 28 februari 1986, och

15) Fördraget om Europeiska unionen, upprättat i Maastricht den 7 februari 1992.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 135/94
UtUB 9/94

Helsingfors den 8 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.