1539/1994

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 1994

Finansministeriets beslut om grunderna för beskattningsvärdet av affärsaktier

Finansministeriet har med stöd av 27 § förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/92) sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 december 1994 (1481/94), beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Det matematiska värdet och beskattningsvärdet av aktier i inhemska aktiebolag, med undantag av börsbolag och andra bolag för vilkas del aktiernas värde bestäms på basis av deras i 26 § 1 mom. och 28 § förmögenhetsskattelagen avsedda gängse värde samt bostadsaktiebolag och sådana fastighetsaktiebolag, där aktierna berättigar till besittningen av ett visst utrymme, uträknas på basis av de justerade nettotillgångarna enligt bokslutet för det år som föregår skatteåret.

2 §
Uträkning av nettotillgångarna

Ett bolags nettotillgångar är den återstod som fås då bolagets skulder dras av från dess skattepliktiga tillgångar. Till tillgångarna räknas inte de värderingsposter som ingår i balansräkningens aktiva sida och inte heller sådana aktiverade utgifter med långvarig verkan och övriga utgifter som saknar förmögenhetsvärde. Som skuld anses inte bolagets eget kapital, fonder, reserveringar och värderingsposter samt inte heller sådana anslutningsavgifter och andra rater som inte får dras av från de skattepliktiga tillgångarna då skatt på förmögenhet fastställs.

Från ett bolags tillgångar avdras den dividend som enligt beslut skall delas ut för räkenskapsperioden. Till nettotillgångarna räknas även bolagets skattefria tillgångar.

3 §
Värdering av egendom

Vid uträkning av ett bolags nettotillgångar anses som värdet av anläggningstillgångarna och utgifter med lång verkningstid vid inkomstbeskattningen den icke avskrivna delen av anskaffningsutgiften. Som värdet av omsättningstillgångarna anses anskaffningsutgiften, med avdrag för värdenedgång som avses i 28 § 1 mom. lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Som värdet av investeringstillgångarna anses det sammanlagda beloppet av anskaffningsutgiften och uppskrivning, med avdrag för värdenedgång som nämns i 29 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Som värdet av fordringar anses det nominella värdet. Som värdet av fordringar i utländsk valuta anses emellertid det värde som avses i 15 § 2 mom. bokföringslagen och som värdet av övriga finansieringstillgångar anskaffningsutgiften med avdrag för värdenedgång som avses i 17 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Ett bolags fastighet, byggnad eller konstruktion som inte hör till omsättnings- eller investeringstillgångarna värderas dock till beskattningsvärdet för det år som föregår skatteåret, om detta värde är större än den icke avskrivna delen av anskaffningsutgiften, och värdepapper som inte hör till omsättnings- eller investeringstillgångarna värderas till deras sammanlagda beskattningsvärde för det år som föregår skatteåret, om detta värde är större än summan av den icke avskrivna delen av anskaffningsutgiften för värdepappren.

Egendom som hör till annan än näringsverksamhet värderas på motsvarande sätt i tillämpliga delar på det sätt som avses i denna paragraf.

4 §
Värdering av skulder

Skulder värderas till sitt nominella värde. Om skulden är bunden till index eller någon annan jämförelsegrund skall som dess värde anses värdet enligt den ändrade jämförelsegrunden. Skulder i utländsk valuta värderas på det sätt som avses i 15 § 2 mom. bokföringslagen.

5 §
En akties matematiska värde och beskattningsvärde

På basis av nettotillgångarna, som justerats på det sätt som anges ovan, uträknas aktiens matematiska värde och beskattningsvärde sålunda, att beloppet av nettotillgångarna divideras med antalet av de aktier i bolaget som finns i marknaden, varvid av bolaget inlösta aktier lämnas obeaktade.

Beskattningsvärdet av aktierna får emellertid vara högst 50 procent högre än beskattningsvärdet för föregående år.

6 §
Det matematiska värdet och beskattningsvärdet av aktierna i ett nytt bolag

Som det matematiska värdet och beskattningsvärdet av aktierna i ett nytt bolag, som inte kan anses ha blivit grundat i syfte att fortsätta med verksamheten inom en affär, ett yrke, jordbruk eller skogsbruk, en sammanslutning eller ett samfund som redan funnits och vars första räkenskapsperiod inte har löpt ut före skatteåret, anses aktiernas nominella värde eller på yrkan av bolaget eller dess delägare, deras teckningspris, om detta är högre.

7 §
Ändring av verksamhetsform

Om tillgångar och skulder som hör samman med en tidigare idkad verksamhet, vid ändringar i verksamhetsformen har överförts med samma värden till ett aktiebolag som grundats, beräknas bolagets nettotillgångar på basis av det sista bokslutet för den verksamhet som skall överföras. Om bara en del av tillgångarna och skulderna överförts till aktiebolaget när företagsformen ändrades, beaktas bara de överförda tillgångarna och skulderna.

8 §
Ändring av aktiernas antal och nominella värde

Under skatteåret företagen höjning och sänkning av aktiekapitalet samt inlösen av aktier beaktas, om teckningstiden för aktier i fråga om en nyemission har löpt ut före utgången av skatteåret eller om någon annan förändring antecknats i handelsregistret före utgången av skatteåret. Härvid beräknas bolagets nya nettotillgångar så att till de nettotillgångar som uträknats enligt 2-3 §§ läggs bolagets nya inbetalda kapital och avdras beloppet av det kapital som betalts till bolagets aktieägare på grund av sänkning av aktiekapitalet eller inlösen av aktier.

En akties beskattningsvärde erhålls så att de nya nettotillgångarna divideras med det nya antalet aktier.

9 §
Fusion av bolag och andra ändringar

Fusion av bolag och motsvarande förändringar beaktas separat vid uträkningen av det matematiska värdet och beskattningsvärdet.

Har fusionen trätt i kraft efter räkenskapsperiodens utgång under det år som föregår beskattningsåret, fastställs inget beskattningsvärde för det överlåtande bolaget.

Ett övertagande bolags och ett vid kombinationsfusion bildat nytt bolags nettotillgångar erhålls så att det övertagande bolagets och de överlåtande bolagens nettotillgångar räknas ihop. Till det övertagande bolagets tillgångar räknas dock inte de aktier som bolaget äger i det överlåtande bolaget. Om fusionsvederlaget bildas av annat än det övertagande bolagets aktier, beaktas detta likaså som en faktor som minskar det övertagande bolagets tillgångar.

En akties beskattningsvärde erhålls så att de nettotillgångar som erhållits på detta sätt delas med antalet aktier som det övertagande bolaget eller det nya bolaget har i marknaden.

10 §
Avrundning av beskattningsvärdet

Det på ovat nämnt sätt erhållna beskattningsvärdet av en aktie avrundas på ett ändamålsenligt sätt.

11 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Beslutet tillämpas första gången när beskattningsvärdena av aktier räknas ut för 1995.

Helsingfors den 29 december 1994

Finansminister
Iiro Viinanen

Tf. lagstiftningsråd
Seppo Heiniö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.