1528/1994

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 1994

Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om tullverkets avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för avgifter samt om avgifter som uppbärs för prestationerna

Finansministeriet har

ändrat 1 § 9 och 12 punkten, 2 § samt avgiftstabellen i sitt beslut om tullverkets avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för avgifter samt om avgifter som uppbärs för prestationerna av den 17 november 1993 (1001/93) och

upphävt 3 § 6 punkten, varvid den nuvarande 7 punkten blir en ny 6 punkt, 8 punkten blir en ny 7 punkt och 9 punkten blir en ny 8 punkt, som följer:

1 §

Följande av tullverkets prestationer är avgiftsfria:


9) klarering av inkommande och avgående järnvägstrafik samt TIR-förfarande och annan klarering vid fordonstrafiken;


12) information och sedvanlig handledning som hör till förvaltningsförfarandet, lämnande av uppgifter om tillämpning av tullagstiftningen samt sådana statistik- och andra informationsserviceprestationer för vilka kostnaderna är små;


2 §

Till tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer hör enligt avgiftstabellen i bilaga till detta beslut:

1) förhandsbesked och övriga beslut om de inte är prestationer avsedda i 1 §;

2) laboratorieundersökningar som utförs på tullmyndighetens initiativ för genomförande av konsumentskydd; samt

3) klarering av fartyg och luftfartyg, förpass-ning av kommersiella lastenheter med undantag av följebrev, överlåtelse av lastenheter och importvaror till fri rörelse med undantag av elektronisk överlåtelseorder samt övriga åtgärder.

För blanketter uppbärs en avgift enligt självkostnadsvärdet.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 29 december 1994

Finansminister
Iiro Viinanen

Tf. överinspektör
Ismo Mäenpää

AVGIFTSTABELL

över tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I TULLÅTG-RDER

1. Fordonsklarering

FlygtrafikKlarering av luftfartyg i kommersiell utrikestrafik alla veckodagar:

På Helsingfors-Vanda, Tammerfors-Birkala och på Åbo flygstationer kl. 21.00-7.00 200 mk
På Helsingfors-Malms, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi, Kronoby, Kuopio, Villmanstrands, Mariehamns, Uleåborgs, Björneborgs, Rovaniemi och Vasa flygstationer kl. 17.00-7.00 350 mk
Någon annanstans, oberoende av vilken tid av dygnet 500 mk
Klarering på platsen av luftfartyg i annan än kommersiell utrikestrafik alla veckodagar:
- på ovan nämnda flygstationer kl. 17.00-7.00 200 mk
- någon annanstans, oberoende av vilken tid av dygnet 350 mk
Fartygstrafik
Klarering av fartyg i kommersiell utrikestrafik vid allmänna hamnar alla veckodagar:
- kl. 16.00-7.00 200 mk
- vid hamnar inom Västra tulldistriktet och Lapplands tulldistrikt kl. 22.00-7.00 dock 500 mk
Klarering av ovan nämnda fartyg på plats vid andra hamnar:
- från måndag till fredag kl. 7.00-16.00 250 mk/timme
- annan tid 350 mk/timme
2. Förpassning
Förpassning som inte kräver särskild garanti
- under allmän tjänstetid 30 mk
- från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid 40 mk
- lördagar och helger 60 mk
Förpassning som kräver särskild garanti
- under allmän tjänstetid 60 mk
- från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid 80 mk
- lördagar och helger 100 mk
3. Överlåtelse till fri rörelse
- från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid 80 mk
- lördagar och helger 100 mk
4. Lastningstillstånd och lageruttag
Uttag ur tullager och lastningstillstånd för förmånsberättigad export
- under allmän tjänstetid 40 mk
- från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid 80 mk
- lördagar och helger 100 mk
5. Övriga tullåtgärder
Överföring till skattefri butik 140 mk
Av orsak som har samband med varuhavaren eller lagerhållaren nödvändigt inspektionsbesök eller annan tullåtgärd på friområde, i tullager eller annat lager godkänt av tullverket eller i tillfälligt lager 250 mk/timme
Lossningstillstånd beviljat av tullanstalten utanför allmän tjänstetid 40 mk
Förstörande under tullkontroll, behandling av provpartier så att de inte duger till försäljning, eskortövervakning av transport samt andra med dessa jämförbara tullåtgärder av orsak som har samband med kunden 250 mk/timme
Användning av tullverkets fortskaffningsmedel för utförande av en övervakningsprestation, om avståndet från expeditionsplatsen i en riktning har varit över 10 kilometer 3 mk/km

II TULLSTYRELSENS BESLUT OCH TILLSTÅND

1. Beslut om förhandsbesked
Sådana beslut om förhandsbesked angående tulltariffens position eller accisbeskattning som har krävt tullaboratorieundersökning 2 000 mk/vara
Beslut om förhandsbesked angående tulltariffens position eller accisbeskattning vilka inte har krävt tullaboratorieundersökning 1 000 mk/vara
Beslut om förhandsbesked, när sökanden är en privatperson och det inte är fråga om kommersiell verksamhet 500 mk
Övriga förhandsbesked 1 000 mk
Beslut om att inte meddela förhandsbesked 100 mk
2. Förmånsbeslut och beslut som gäller befrielse från utjämningsskatt 300 mk
3. Övriga beslut och tillstånd
Beslut som gäller tullverkets registrerade kund;
beslut om godkännade till registrerad bilskatteskyldig 3 000 mk
Tillstånd som gäller auktoriserad lagerhållare enligt lagen om påförande av accis:
- tillstånd som gäller harmoniserade acciser 3 000 mk och därtill 500 mk för varje fristående lager, dock sammanlagt högst 5 000 mk
- tillstånd som gäller endast nationella acciser 1 500 mk och därtill 500 mk för varje fristående lager, dock sammanlagt högst 3 000 mk
- tillstånd som gäller tillverkare som har leveranser bara i hemlandet 200 mk
Tillstånd som gäller registrerad näringsidkare och skatterepresentant enligt lagen om påförande av accis:
- tillstånd som gäller harmoniserade acciser 2 000 mk
- tillstånd som gäller endast nationella acciser 1 000 mk
Små ändringar av beslut som gäller auktoriserad lagerhållare och registrerad näringsidkare enligt lagen om påförande av accis 500 mk
Tillstånd att inrätta friområde och frilager samt tillstånd till industriell, kommersiell eller annan serviceverksamhet som bedrivs där 2 000 mk
Tillstånd som gäller ändring av friområdets gränser;
Tillstånd till centraliserad förtullning;
tillstånd som gäller tullförfaranden med ekonomisk verkan;
tillstånd att sälja oförtullade och skattefria varor till personer som reser utanför Finlands tullområde;
tillstånd som gäller centralisering av accisbeskattningen, plats där accisdeklaration inges och förordnande av uppdragsgivare till accisskyldig och tillstånd att lämna ledsagardocumentet utan underskrift 1 500 mk
Förnyelse eller förlängning av ovan nämnda, av tullstyrelsen tidigare beviljade tillstånd 500 mk

III DISTRIKTSTULLKAMMARENS BESLUT OCH TILLSTÅND

Tillstånd till periodförtullning;
tillstånd att inrätta tillfälligt lager eller tullager;
tillstånd att i bokföringen avskilja råämnen som används vid tillverkningen 1 200 mk
Tillstånd till undantag i fråga om tullvägar eller allmänna trafikplatser;
förlängning av tullklareringstiden och tillstånd till andra undantag som gäller tullklareringsskyldigheten vid annat förfarande än förenklat förfarande;
tillstånd till behandling av tullagervaror;
beslut och tillstånd som baserar sig på accislagstiftningen 500 mk
Förnyelse eller förlängning av ovan nämnda, av distriktstullkammaren tidigare beviljade beslut;
ansökan om förlängning av tidsfristerna för tullfrihet och skattefrihet;
befrielse från skatt på motorfordon 250 mk
Förtullningsbok, eskorterartillstånd samt intyg över befrielse från farledsavgift 100 mk
Visum
- engångsvisum 180 mk
- genomresevisum 140 mk

IV TULLABORATORIETS PRESTATIONER

Laboratorieundersökningar på tullmyndighetens initiativ:
- livsmedel som avses i 1 § livsmedelsförordningen (408/52) 1 350 mk/undersökt varuparti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.