1526/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om ändring av bokföringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bokföringslagen av den 10 augusti 1973 (655/73) 34 § 1, 2 och 4 mom. samt

fogas till lagen en ny 34 a § som följer:

34 §

Vid handels- och industriministeriet finns en bokföringsnämnd, som på ansökan av myndighet, organisation för näringsidkare eller kommuner eller av bokföringsskyldig kan ge anvisningar och utlåtanden angående tillämpningen av denna lag och som utför andra för densamma stadgade eller föreskrivna uppgifter.

Bokföringsnämnden består av en ordförande, en vice ordförande samt minst sex och högst tio andra ledamöter, vilka statsrådet förordnar för tre kalenderår i sänder. För varje ledamot utom ordföranden förordnas en suppleant på samma sätt.


Bokföringsnämnden är beslutför då ordföranden eller viceordföranden samt minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande. Av de närvarande skall minst en inneha sådan kompetens som stadgas i 3 mom. andra meningen.


34 a §

Bokföringsnämnden har en kommunsektion. Även andra permanenta eller tidsbestämda sektioner kan inrättas vid bokföringsnämnden. Till sektionerna kan kallas personer som inte hör till bokföringsnämnden.

Om uppgifterna för en sektion vid bokföringsnämnden samt om sammansättning, tillsättande och beslutförhet stadgas närmare genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 264/94
EkUB 41/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.