1509/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Förordning om ändring av förordningen om farledsavgift

På föredragning av trafikministern

uphävs i förordningen den 16 december 1983 om farledsavgift (1016/83) 3 §, sådan den lyder i förordning av den 30 december 1992 (1631/92), samt

ändras 1 § 1 mom., 2 § 1 och 2 mom., 4 §, 8 § 1 mom. och 9 § 1 mom.,

av dessa lagrum 1 § 1 mom. och 2 § 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 10 december 1993 (1144/93) och 8 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 30 december 1992 (1631/92), som följer:

1 §

I inrikesfart betalas farledsavgift kalenderårsvis som en årsavgift. Avgiften räknas ut så att avgiftsenheten, 27 mark 90 penni, multipliceras med det hela tal som anger fartygets nettodräktighet. Ett fartyg i fråga om vilket det tal som anger fartygets nettodräktighet understiger 1 000 betalar dock endast hälften av den ovan nämnda avgiften.


2 §

I utrikestrafik betalas farledsavgift som en engångsavgift då fartyget anländer från utlandet. Engångsavgiften bestäms på grundval av fartygets isavgiftsklass och nettodräktighet enligt nedanstående tabell. Engångsavgiften uppbärs dock inte till den del den överstiger 500 000 mark.

Engångsavgift för utrikestrafik, grundavgifter (ga) och avgiftsenheter (ae):

ga = avgiften vid den nedre gränsen för talet som anger nettodräktigheten 
ae = avgift per enhet som överskrider den nedre gränsen för talet som anger nettodräktigheten 
4 §

Om ett fartyg för vilket har betalats farledsavgift i inrikesfart anländer från utlandet under samma kalenderår, uppbärs fär fartyget hälften av den i 2 § 1 och 2 mom. stadgade engångsavgiften.

8 §

Har för ett passagerarfartyg som är registrerat för minst 120 passagerare betalats farledsavgift 32 gånger och för ett annat fartyg 10 gånger, är fartyget under samma kalenderår befriat från ytterligare engångsavgifter.


9 §

Intyget över avgiftsfrihet skall för befrielse från farledsavgift visas upp vid inklareringen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.