1501/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 19 § 1 mom., 21 § 2 och 3 mom. samt 22 § 1 och 2 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63),

av dessa lagrum 19 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 30 december 1992 (1653/92), 21 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag av den 28 december 1990 (1324/90) samt 22 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag av den 10 december 1993 (1129/93), som följer:

19 §

Dagpenning betalas för varje vardag, dock inte för den dag då arbetsoförmågan inträdde, inte heller för de nio närmast följande vardagarna.


21 §

Rätt att få moderskaps- och föräldrapenning har en kvinna vars havandeskap har varat minst 154 dagar. En förutsättning för föräldrapenning är dessutom att barnet inte har omhändertagits med stöd av barnskyddslagen (683/83) så att modern inte deltar i vården av barnet.

Rätt till faderskaps- och föräldrapenning har barnets fader, om han deltar i vården av barnet och inte är i förvärvsarbete eller annat arbete utanför hemmet. Denna lag tillämpas på barnets fader, om han är gift med barnets moder och inte lever åtskils från henne på grund av söndring i äktenskapet, samt på en försäkrad som utan att ingå äktenskap fortgående lever tillsammans med barnets moder i gemensamt hushåll under förhållanden av äktenskapsliknande natur. Om modern inte deltar i vården av barnet har fadern när han ansvarar för vården av barnet rätt till föräldrapenning, även om modern och fadern inte längre lever i gemensamt hushåll.


22 §

Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen per dag är lika stor som den dagpenning som nämns i 16 och 17 §§ samt i 18 a § 2 mom. Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen är dock minst 78,30 mark per dag.

Är barnets moder i förvärvsarbete eller i annat arbete utanför hemmet under den tid för vilken moderskaps- och föräldrapenning utbetalas, skall den moderskaps- och föräldrapenning som utbetalas till henne för denna tid vara lika stor som den minimidagpenning som avses i 16 § 1 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagen tillämpas på föräldrapenning som hänför sig till tiden efter ikraftträdandet, dock så att 22 § 2 mom. tillämpas på havandeskap för vilka den beräknade tidpunkten för nedkomsten är den 1 juli 1995 eller senare.

Beloppet i 22 § 1 mom. motsvarar det enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare fastställda löneindextalet för 1994, och beloppet ändras utgående från hur mycket löneindextalet avviker från löneindextalet för det föregående året.

RP 209/94
ShUB 41/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.