1498/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om temporär ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till lagen den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92) en ny 45 a § som följer:

45 a §
Minskning av statsandelen för driftskostnaderna för 1995

Vid uträkning enligt 10 § av de belopp per kommuninvånare som ligger till grund för statsandelen sänks de belopp för 1994 som utgör utgångspunkten för uträkningen med 2,56 procent.

Dessutom minskas den statsandel som enligt 12 § uträknats för en kommuns driftskostnader för 1995

1) med 223 mark för varje invånare i kommunen, samt

2) med ett belopp som erhålls genom att 1 692 miljoner mark divideras med summan av samtliga kommuners, med undantag för kommunerna i landskapet Åland, sammanräknade antal skatteören och genom att resultatet multipliceras med antalet skatteören i kommunen.

Det antal skatteören som debiterats för skatteåret 1992 skall ligga till grund när den minskning som avses i 2 mom. 2 punkten beräknas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och gäller till och med den 31 december 1995. Lagen tillämpas när statsandelar för driftskostnaderna för 1995 beviljas och utbetalas.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 118/94
ShUB 36/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.