1497/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om ändring av 31 § lagen om barndagvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 31 § lagen den 19 januari 1973 om barndagvård (36/73), sådant detta lagrum lyder i lag av den 5 april 1991 (630/91), som följer:

31 §

I ett beslut om antagande av ett barn till dagvård vilket fattats av det organ som avses i 6 § 1 mom. socialvårdslagen får ändring inte sökas genom besvär.

Utan hinder av 1 mom. får ändring i ett beslut av det organ som avses i momentet dock sökas genom besvär enligt 46 § socialvårdslagen, om beslutet gäller antagande till dagvård av ett barn som avses i 11 a §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Genom denna lag upphävs 3 § förordningen den 16 mars 1973 om barndagvård (239/73), sådant detta lagrum lyder ändrat genom förordningarna av den 17 juni 1983 och den 11 januari 1985 (550/83 och 29/85).

Efter att lagen trätt i kraft tillämpas inte vad ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om barndagvård (630/91) stadgar om ikraftträdande och tillämpning av lagens 31 §.

RP 211/94
ShUB 47/94
StoUB 7/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.