1496/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om temporär ändring av 11 a § lagen om barndagvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt 11 a § 1 och 2 mom. lagen den 19 januari 1973 om barndagvård (36/73),

dessa lagrum sådana de lyder 11 a § 1 mom. i lag av den 5 april 1991 (630/91) samt 2 mom. i lag av den 21 augusti 1992 (798/92), som följer:

11 a §

Kommunen skall, utöver vad 11 § stadgar, sörja för att barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare, efter utgången av den tid för vilken moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen (364/63) får betalas, kan få en sådan av kommunen anordnad dagvårdsplats för barnet som avses i 1 § 2 eller 3 mom. och att barnet kan få dagvård tills det fyller tre år. Dagvården skall om möjligt anordnas i den form som barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare önskar.

Om föräldrarna till eller andra vårdnadshavare för ett barn som inte har fyllt tre år inte för ordnande av vården av barnet väljer en dagvårdsplats som kommunen anordnar enligt 1 mom., har de för ordnande av barnets vård på något annat sätt rätt att få stöd enligt lagen om stöd för hemvård av barn (797/92).Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1995 och gäller till och med den 31 december 1995.

Denna lag tillämpas dock inte efter den 1 juli 1995 på de ansökningar som gäller dagvårdsplats från den 1 januari 1996.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 211/94
ShUB 47/94
StoUB 7/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.