1493/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om ändring av trafikförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/59) 1 § 3 mom., 15 § 1 mom., 16 § 1 mom., 17 § 4 mom., 18 och 19 §§ samt 19 a § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 16 april 1993 (361/93), samt

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 16 april 1993, ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., till lagen en ny 15 a §, till 18 a §, sådan den lyder i nämnda lag av den 16 april 1993, ett nytt 2 mom. samt till lagen en ny 24 §, som följer:

1 §

Enligt denna lag ersätts också trafikskada som inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) orsakats av att ett motorfordon som skall trafikförsäkras i Finland har använts i trafik, om inte den lagstiftning om ersättande av trafikskada som gäller i det land där skadan inträffade förutsätter ett bättre försäkringsskydd. På motsvarande sätt ersätts även trafikskada som inträffat på genomfartsområde under direkt färd från en medlemsstat i EES till en annan. Om det inte finns någon nationell försäkringsbyrå som är ansvarig för det genomfartsområde skall trafikskada ersättas enligt den lagstiftning om ersättande av trafikskada som gäller i den medlemsstat där fordonet är normalt hemmahörande.


Med området inom vilket fordon är normalt hemmahörande avses i denna lag den stats område där fordonet är registrerat, eller i de fall där registrering inte krävs för ett viss slags fordon men fordonet skall vara försett med en försäkringsskylt eller ett märke som motsvarar en registreringsskylt, den stats område där försäkringsskylten eller märket utfärdas eller i de fall där varken registreringsskylt, försäkringsskylt eller märke krävs för särskilda slags fordon, den stats område inom vilket den person som tar hand om fordonet har sin stadigvarande bostad.


15 §

För motorfordon som används i trafik skall fordonets ägare, dock inte staten, ha en trafikförsäkring i ett i 19 § avsett försäkringsbolag.


15 a §

Den trafikförsäkring som medgivits enligt denna lag skall på grundval av en enda premie gälla i alla EES-medlemsstater.

16 §

En motorfordonsägare som inte haft trafikförsäkring för fordonet trots att han borde ha haft en sådan, är skyldig att för den tid försummelsen varat till trafikförsäkringscentralen betala en gottgörelse som i varje enskilt fall bestäms separat och som motsvarar högst den fyrdubbla genomsnittliga försäkringspremien eller, om trafikskada inträffat, högst den tiodubbla genomsnittliga försäkringspremien. Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om hur den genomsnittliga försäkringspremien bestäms. -garen skall på motsvarande sätt till trafikförsäkringsbolaget betala den gottgörelse som bolaget bestämmer, om fordonet i strid med en till bolaget på förhand gjord skriftlig anmälan har använts i trafik under den tid det enligt anmälan har varit taget ur trafik. Gottgörelsen skall bestämmas för hela den anmälda uppläggningstiden, om inte något annat följer av särskilt vägande skäl. En gottgörelse som avses ovan i denna paragraf är verkställbar utan dom eller utslag.


17 §

Vad 1 och 2 mom. stadgar om försäkringsbolags medlemskap i trafikförsäkringscentralen och delaktighet i centralens utgifter och inkomster, skall på motsvarande sätt tillämpas på sådana utländska försäkringsbolag som är hemmahörande i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (utländskt EES-försäkringsbolag) och som från ett utländskt driftställe bedriver trafikförsäkring i Finland.

18 §

Försäkringsbolaget skall skriftligen tillställa social- och hälsovårdsministeriet de allmänna och särskilda försäkringsvillkoren för trafikförsäkringar senast en månad innan de tas i bruk. På ministeriet ankommer att övervaka att försäkringsvillkoren överensstämmer med trafikförsäkringslagen.

Ministeriet kan vid behov kräva att försäkringsbolaget tillställer ministeriet en utredning om de grunder för försäkringspremierna, och om de formulär och andra handlingar som bolaget använder i kontakterna med försäkringstagarna.

Trafikförsäkringspremierna skall dock med beaktande av tryggandet av de försäkrades förmåner beräknas så att försäkringspremierna står i rimlig proportion till försäkringskostnaderna och att försäkringspremierna i allmänhet är större för sådana försäkringar för vilka ersättning har betalts ut.

Social- och hälsovårdsministeriet kan meddela föreskrifter om den riskklassificering som ligger till grund för statistikföringen av försäkringar och skador samt om premienedsättningar efter skadefria år och premiehöjningar till följd av skador.

Försäkringsbolagen skall så som ministeriet föreskriver låta utföra de undersökningar och beräkningar som åliggandena enligt denna paragraf förutsätter.

18 a §

Ministeriet kan meddela föreskrifter om insamlingen och statistikföringen av sådana uppgifter om skador som kan främja trafiksäkerheten.

19 §

Trafikförsäkring kan beviljas endast av ett sådant försäkringsbolag som avses i lagen om försäkringsbolag (1062/79) och som fått rätt att driva dylik försäkringsrörelse i Finland.

Vad 1 mom. stadgar tillämpas på motsvarande sätt på ett sådant utländskt försäkringsbolag som har en representation i Finland eller som här bedriver fritt tillhandahållande av försäkringstjänster såsom därom särskilt stadgas.

19 a §

Om ett utländskt EES-försäkringsbolag ämnar bedriva trafikförsäkring i Finland på basis av fritt tillhandahållande av tjänster från ett utländskt driftställe skall bolaget utöver vad som särskilt stadgas om nämnda verksamhet här utse en representant (ersättningsombud) med uppgift att ordna behandlingen av ersättningsanspråk och utbetalningen av ersättningar. Ersättningsombudet skall bemyndigas att representera bolaget i ärenden som gäller ersättning av trafikskador samt trafikförsäkringars giltighet.


24 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Denna lag gäller inte ersättning för trafikskada som har inträffat innan lagen trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.