1489/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Förordning om ändring av beskattningsförordningen

På föredragning av finansministern

upphävs 49 och 62 §§ i beskattningsförordningen av den 30 december 1959 (530/59),

av dem 49 § sådan den lyder ändrad genom förordning av den 30 december 1961 och av den 4 maj 1979 (588/61 och 440/79) och 62 § sådan den lyder i förordning av den 29 december 1988 (1245/88),

ändras 4 §, 5 § 2 mom., 6 §, 12 § 1 mom. 2 punkten, 23 § 4 mom. och 60 § 1 mom.,

av dem 4 § sådan den lyder ändrad genom förordning av den 12 februari 1993 och 30 december 1993 (163/93 och 1561/93), 23 § 4 mom. sådant det lyder i nämnda förordning av den 12 februari 1993 samt 6 § och 60 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda förordning av den 30 december 1993, samt

fogas i stället för den 23 a § som upphävts genom förordning av den 31 december 1974 (1058/74) en ny 23 a §, till 26 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 30 december 1993 ett nytt 7 mom. och i stället för den 45 § som upphävts genom förordning av den 13 december 1991 (1443/91) en ny 45 §, som följer:

4 §

Länsskatteverket skall underrätta kommunerna i fråga om de förordnanden av beskattningsombud som det har givit.

5 §

Kommunstyrelsen skall underrätta länsskatteverket om de förordnanden av kommunalombud som den har givit.

6 §

Länsskatteverket skall underrätta kommunerna i fråga om antalet medlemmar av en skatterättelsenämnd och om utnämning av skattedirektör.

12 §

I protokoll som förs av skatterättelsenämndens och dess sektioners sammanträden skall antecknas:


2) ordföranden och de övriga medlemmar som närvarit vid sammanträdet samt de sakkunniga som skatterättelsenämnden inkallat;


23 §

Den skattskyldige skall i sin skattedeklaration separat meddela sin andel eller sina aktier i sådana näringssammanslutningar och samfund där den skattskyldige ensam eller tillsammans med make, barn, förälder eller någon annan anhörig direkt eller indirekt genom en annan sammanslutning eller ett annat samfund äger minst 50 procent av andelarna eller aktierna eller där det röstetal som samtliga aktier i sammanslutningen medför är minst 50 procent av det röstetal som samtliga aktier i sammanslutningen medför. Dessutom skall den skattskyldige i sin skattedeklaration separat meddela de samfund av vilkas aktier eller andelar han äger minst 10 procent. Samfundets eller sammanslutningens namn, affärs- och samfundssignum samt hemort skall uppges.


23 a §

En skattskyldig som är en sådan delägare eller förmånstagare som avses i 4 § lagen om beskattning av utländska bassamfund (1217/94) skall till sin skattedeklaration foga följande uppgifter och utredningar:

1) en specificerad förteckning över direkta och utländska indirekta ägoandelar i utländska bassamfund;

2) en utredning över ställning som förmånstagare i ett utländskt bassamfund;

3) en tillräcklig och tillförlitlig utredning över andra uppgifter som behövs för beräkning av inkomst som beskattas enligt nämnda lag samt över vinstutdelning från bassamfund, räkenskapsperiodens förlust och de i 6 § nämnda lag avsedda skatter som samfundet har betalat.

Om ett utländskt bassamfund är ett sådant dotterföretag för en skattskyldig som avses i 22 a § bokföringslagen (1572/92) eller ett intresseföretag som avses i 22 c § skall den skattskyldige till sin skattedeklaration foga en till riktigheten styrkt avskrift av resultat- och balansräkningarna för det utländska samfundets räkenskapsperiod liksom även av balansräkningen för föregående räkenskapsperiod eller av motsvarande bokslutshandlingar. Av en handling på främmande språk skall dessutom på anmodan lämnas en finsk- eller svenskspråkig översättning som gjorts av en auktoriserad translator eller en annan kompetent person.

I annat fall än det som avses i 2 mom. skall den skattskyldige lämna de handlingar som avses i 2 mom. på anmodan, om inte den skattskyldige visar det vara sannolikt att det inte är möjligt att skaffa handlingen.

26 §

Ett aktiebolag skall i sin skattedeklaration meddela de aktieägare som är i dess kännedom och som vid räkenskapsperiodens utgång äger minst 10 procent av aktierna i bolaget. Över dessa skall namn, personbeteckning, affärs- eller samfundssignum samt hemort uppges.

45 §

I ett beskattningsbeslut eller annan handling som framställs i form av ADB-utskrifter eller annars åtminstone delvis genom tryckning kan underteckningen utelämnas.

60 §

Skattestyrelsen fastställer grunderna för arvoden samt resekostnadsersättning åt medlemmarna av en skatterättelsenämnd liksom även åt statsombud, beskattningsombud samt prövningsombud och sakkunniga.


Denna förordning träder i kraft den 10 januari 1995.

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.