1487/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Förordning om ändring av mervärdesskatteförordningen

På föredragning av finansministern

upphävs i mervärdesskatteförordningen av den 21 januari 1994 (50/94) 6 § 1 och 3 mom. samt 9 och 10 §§,

ändras 1 § 1 mom., 2 §, 3 § 2 mom., 5 § 1 mom. och 8 § samt

fogas till 1 § ett nytt 4 mom. som följer:

1 §

För att den mervärdesskatt som skall betalas eller dras av skall fås fram bör den skattskyldige som är bokföringsskyldig registrera de affärshändelser som påverkar skattens belopp i kronologisk ordning enligt den tidpunkt då den skatt, som skall betalas eller dras av på basis av affärshändelserna skall beaktas vid beräkningen av den skatt som skall redovisas för kalendermånaden.


En skattskyldig som inte är bokföringsskyldig skall föra anteckningar och anteckningsbok som skattestyrelsen utfärdar närmare föreskrifter om.

2 §

En skattskyldig som är bokföringsskyldig skall registrera de affärshändelser som påverkar beloppet av den skatt som skall betalas eller dras av månadsvis senast den 15 dagen i den andra månaden efter varje kalendermånad.

3 §

Beloppet av den skatt som enligt 102 § 1 mom. 2 och 3 punkten eller 112 eller 113 §§ mervärdesskattelagen får dras av för en importerad vara och belopp som avses i 72 § skall klarläggas genom förtullningsbeslutet och därtill hörande handlingar.

5 §

Om säljaren har gjort avdrag enligt 83 § 1 mom. skall på det verifikat som ges till en köpare antecknas att försäljningspriset inte inkluderar avdragsgill skatt.


8 §

Boningsorten för en utländsk köpare som avses i 70 § 1 mom. 7 punkten mervärdesskattelagen skall kontrolleras med hjälp av dennes pass eller anteckningar om uppehålls- eller arbetstillstånd i passet eller med hjälp av andra handlingar, som på ett tillförlitligt sätt klarlägger boningsorten.

Som bevis i enlighet med 70 § 1 mom. 7 punkten mervärdesskattelagen på att köparen har fört ut varorna från Finland anses ett intyg som utfärdats av en återbäringsaffär som beviljats tillstånd enligt förordningen angåendeorganisering av omsättningsskattefri försäljning till resande (485/85). Om försäljningen sker på en flygplats i avgångshallen för utrikestrafik anses även det kontrollkort för utrikesflyg som köparen uppvisar som ett intyg över att köparen själv för ut varorna från Finland. Angående försäljningen skall då ifyllas en av skattestyrelsen godkänd blankett för mervärdesskattefri försäljning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.