1483/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/93) ett nytt 5 mom., till 102 § 1 mom. en ny 4 punkt och ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 102 b § samt till 141 § en ny 5 punkt som följer:

1 §

Om mervärdesskatt på bilskatt stadgas särskilt i bilskattelagen (1482/94).

102 §

Den skattskyldige får för skattepliktig rörelse dra av


4) mervärdesskatten som uppburits av bilskatt enligt bilskattelagen.


Vad denna lag stadgar om skatt som ingår i inköpspriset tillämpas även på skatt som avses i 1 mom. 4 punkten.

102 b §

Förutsättningen för avdragsrätt för mervärdesskatt som uppburits av bilskatt är ett debiteringsbeslut av vilket framgår beloppet av den skatt som skall betalas.

141 §

Avdrag enligt 10 kap. skall hänföras till den kalendermånad under vilken


5) den skatt som avses i 102 § 4 punkten är betald.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Lagen tillämpas på fordon för vilka bilskatt debiteras enligt bilskattelagen.

RP 322/94
StaUB 89/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.