1482/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Bilskattelag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Lagens tillämpningsområde

1 §

För personbilar (kategori M1), paketbilar (kategori N1) och sådana andra bilar vilkas egenmassa är mindre än 1 875 kilogram, för motorcyklar (kategori L3 och L4) samt för andra fordon i kategori L skall, innan fordonet registreras eller tas i bruk i Finland, bilskatt betalas till staten så som stadgas i denna lag.

Beträffande frågan om vilket slags motorfordon som skall anses vara en sådan bil eller motorcykel eller ett sådant annat fordon i kategori L som avses i 1 mom. och till vilken kategori av motorfordon ett fordon skall hänföras tillämpas de grunder om vilka stadgas med stöd av vägtrafiklagen (267/81).

2 §

I denna lag avses med ibruktagande i Finland att ett fordon används i trafik inom finskt territorium även i sådana fall då fordonet inte är registrerat i Finland.

Om en fysisk person som är stadigvarande bosatt i en annan stat än Finland temporärt till landet för in ett fordon som är registrerat i en annan stat än Finland och använder det enbart för sina egna behov under en sammanhängande eller inte sammanhängande tid av högst sex månader inom loppet av en tolvmånadersperiod eller under en sådan längre tid som distriktstullkammaren bestämmer med stöd av 32 §, betraktas detta dock inte som skattepliktig användning av fordon, förutsatt att användningen inte har samband med att fordonet köps till Finland.

I 6 kap. stadgas om skattefri användning av fordon i vissa fall och om begränsningar av skattefri användning.

3 §

Ett tidigare i landet registrerat fordon skall beskattas på nytt såsom ett fordon som tas i bruk eller registreras första gången, om det tas i bruk sedan minst 50 procent av delarna i fordonet har bytts ut. Har ett fordon importerats begagnat, beskattas det på nytt, om minst 25 procent av dess delar byts ut. Trafikministeriet bestämmer hur den procentuella andelen skall beräknas.

Den andel som avses i 1 mom. beräknas utgående från det fordon som första gången tagits i bruk eller registrerats i Finland (stamfordon) utan att senare ändringar av fordonet beaktas. Ett fordon som inlösts med stöd av försäkring och anmälts för avregistrering på grund av att det förstörts kan dock inte anses som stamfordon, om det på nytt tas i bruk eller antecknas i registret.

2 kap.

Skattskyldighet

4 §

Skyldig att betala bilskatt är importören av ett fordon eller tillverkaren av ett fordon som är tillverkat i Finland. Skattskyldigheten kan likväl överföras med iakttagande av 2 mom., varvid mottagaren är skattskyldig.

Angående överföring av skattskyldighet skall uppgöras ett skriftligt avtal. Den som överför skattskyldighet skall anmäla överföringen till skattemyndigheten. Om anmälan försummas, ansvarar den som överlåtit fordonet och förvärvaren eller flera överlåtare och förvärvare gemensamt för skatten. Med överlåtelse av ett fordon avses att äganderätten och annan besittningsrätt till fordonet överlåts.

Kan det inte påvisas vem som är importör, tillverkare eller annars skattskyldig enligt 1 mom., skall den skattskyldige vara den som låtit registrera fordonet eller tagit det i bruk eller, om dessa inte kan påvisas eller skatten inte kan indrivas hos dem, ägaren till ett fordon som är i användning.

När ett fordons konstruktion eller någon annan faktor som inverkar på beskattningen ändras efter registrering eller beskattning, är den person skattskyldig som är fordonets ägare när fordonets konstruktion, användningssyfte eller någon annan faktor som inverkar på skattegrunderna ändras eller, om den ovan nämnda ägaren inte kan påvisas, den person som ägde fordonet när ändringen kom till skattemyndighetens kännedom.

5 §

Den som är skyldig att betala bilskatt är även skyldig att betala mervärdesskatt av bilskatten till det belopp som stadgas i mervärdesskattelagen (1501/93).

Den myndighet som uppbär bilskatten debiterar i samband med uppbörden av denna den mervärdesskatt som avses i 1 mom., varvid i tillämpliga delar iakttas vad som i denna lag stadgas om bilskatt.

Medvärdesskatt uppbärs inte av bilskatt som debiteras på den grund som anges i 51 § 3 mom.

3 kap.

Beloppet av skatten

6 §

I bilskatt betalas beloppet av bilens beskattningsvärde, minskat med 4 600 mark. Skatten skall likväl alltid vara minst 50 procent av bilens beskattningsvärde.

Skatten på en bil som tagits i bruk utomlands, utom sådana bilar som avses i 10 §, skall likväl alltid vara minst lika stor som skatten på en motsvarande ny bil. Om det vid den tidpunkt då bilskattedeklaration avges har förflutit minst 25 år från utgången av det år under vilket bilen tillverkades, skall i skatt betalas 30 procent av bilens beskattningsvärde.

7 §

För ett fordon som importerats begagnat uppbärs skatt såsom för ett motsvarande nytt fordon, dock så att skatten nedsätts med 0,5 procent för varje hel kalendermånad räknat från den tidpunkt då fordonet i sex månader varit registrerat eller i bruk till den tidpunkt då skattedeklarationen avges. Om tidpunkten för fordonets första registrering eller första ibruktagande inte kan utredas på ett tillförlitligt sätt, räknas användningstiden från utgången av tillverkningsåret. Skatten nedsätts bara för de 150 första månader fordonet använts.

Om något motsvarande nytt fordon inte kan påvisas, fastställs skatten utgående från skatten på ett nytt fordon med närmast motsvarande tekniska och övriga egenskaper. Är den tid som fordonet varit i användning kortare än den tid som beräknats enligt 1 mom., kan skatten fastställas enligt den faktiska användningstiden. Blir skatten enligt beskattningsvärdet för ett fordon som importerats begagnat högre än den skatt som skulle fastställas enligt 1 mom., fastställs skatten enligt fordonets beskattningsvärde.

Skatten på ett fordon som tillverkats av begagnade delar är 90 procent av skatten på ett motsvarande nytt fordon eller ett nytt fordon med närmast motsvarande tekniska och övriga egenskaper.

Denna paragraf tillämpas inte på fordon för vilka skattedeklaration avges när minst 25 år har förflutit från utgången av tillverkningsåret.

8 §

Skatten på motorcyklar bestäms enligt motorns cylindervolym utgående från motorcykelns beskattningsvärde som följer:

Motorns cylindervolym i kubikcentimeter Skatt i procent av motorcykelns beskattningsvärde
högst 130 20 procent
131-255 30''
256-355 40''
356-505 50''
506-755 60''
756 eller mera 70''

Skatten på en motorcykel som tagits i bruk utomlands, utom sådana motorcyklar som avses i 10 §, skall alltid vara minst lika stor som skatten på en motsvarande ny motorcykel.

Om det när en motorcykel utlämnas från tullkontroll har förflutit minst 25 år från utgången av det år under vilket den tillverkades, betalas skatt enligt motorns cylindervolym så att skatten är 30 procent av den skatt som beräknas enligt grunderna i 1 mom.

Fordon i kategorierna L1 och L2 är befriade från skatt. För andra fordon i kategori L uppbärs skatten på samma sätt som för motorcyklar. Skatten på ett eldrivet fordon i kategori L är 30 procent av beskattningsvärdet.

9 §

Om bilskattedeklaration avges när mer än ett år förflutit från tillverkningen av ett annat fordon än ett sådant som importerats begagnat, höjs den skatt som skall betalas enligt 6 eller 8 § med 20 procent. På samma sätt förfars, om bilskattedeklaration avges för ett i landet fabriksmässigt tillverkat fordon när mer än ett år förflutit från tillverkningen.

10 §

Ett fordon anses vid import vara begagnat, om mer än 10 000 kilometer har körts med fordonet enligt en tillförlitlig utredning och det har varit registrerat utomlands längre tid än sex månader.

4 kap.

Beskattningsvärde

11 §

Grunden för beskattningsvärdet för ett importerat fordon är fordonets anskaffningsvärde för den skattskyldige minskat med de belopp som anges i 16 §.

Anskaffningsvärdet i fråga om ett importerat fordon är

1) för ett fordon som importerats såsom icke-gemenskapsvara enligt Europeiska gemenskapens tullkodex (Europeiska gemenskapernas råds förordning (EEG) nr 2913/92), det tullvärde som avses i tullkodexen och i Europeiska gemenskapernas råds förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för tullkodexen, samt

2) för ett fordon som importerats såsom gemenskapsvara, ett värde som bestäms med iakttagande i tillämpliga delar av 1 punkten.

Beskattningsvärdet skall inbegripa alla kostnader som fordonet direkt eller indirekt har orsakat den skattskyldige före beskattningen då det levererats till Finland eller till den skattskyldiges första lager i Finland, samt den tull som eventuellt skall betalas för fordonet.

För ett fordon som tillverkats här i landet är beskattningsvärdet, om tillverkaren är skattskyldig, fordonets pris på tillverkningsplatsen, vilket bestäms enligt fordonets tillverkningskostnader.

I beskattningsvärdet inräknas dock inte värdet av sedvanlig iståndsättning av fordonet i försäljningssyfte eller värdet av sådan utrustning för högst 500 mark som fordonet i samband därmed försetts med. Registreringsavgift för fordonet och avgift för registreringsskyltar räknas inte in i beskattningsvärdet.

12 §

Mervärdesskatt som den skattskyldige betalt för ett fordon enligt mervärdesskattelagen räknas inte in i det beskattningsvärde som utgör grund för bilskatten.

13 §

I ett fordons beskattningsvärde inräknas inte värdet av ändringsarbete och utrustning som skett i Finland före den första registreringen av ett fordon och som beror på att en paket- eller lastbil ändras till personbil eller utrustas till servicebil eller på att ett paketbilsunderrede utrustas med lastkorg eller lastflak.

14 §

När ett fordon ändras så att den typkod som ingår i registeruppgifterna borde ändras om fordonet typbesiktas på nytt, kan skatt uppbäras för värdet av ändringsarbetet eller utrustningen även i sådana fall då ändringen skett inom högst fyra år från utgången av det år då skatt första gången uppburits för fordonet. Skatten skall påföras den som äger fordonet vid tiden för ändringen.

Fordonsförvaltningen verkställer debitering som avses i 1 mom.

15 §

När beskattningsvärdet för ett fordon fastställs, anses till fordonet höra åtminstone den utrustning som, enligt vad som stadgas särskilt, fordras för att fordonet skall kunna godkännas för trafik samt sådan annan utrustning som enligt typgodkännande eller en utredning publicerad i det land där fordonet är tillverkat hör till dess standardutrustning, och i bil dessutom värmeaggregat.

16 §

Beskattningsvärdet för en bil minskas med 400 mark, om bilen är utrustad med avfrostningsanordning för bakrutan och strålkastarrengörare.

För en personbil som är försedd med ottomotor med låga halter av utsläpp avdras 4 500 mark från beskattningsvärdet. Avdraget beviljas endast för en bil som inte har tagits i bruk utomlands. Genom förordning stadgas om när ett fordon bör anses ha låga halter av utsläpp.

17 §

Har anskaffningsvärdet för ett fordon avtalats eller fastställts så att det är uppenbart lägre än det sedvanliga anskaffningsvärdet för ett motsvarande fordon eller har någon annan åtgärd som inverkar på beskattningsvärdet vidtagits uppenbarligen i det syfte att den skatt som påförs skall minska, kan det belopp för vilket skatt skall betalas bestämmas enligt uppskattning.

De kostnader som skall läggas till beskattningsvärdet kan uppskattas, om den skattskyldige inte lämnar någon tillförlitlig utredning.

18 §

Vad som stadgas om bestämmande av beskattningsvärdet tillämpas även då skattskyldigheten har överförts. Beskattningsvärdet skall dock vara minst lika stort som det hade varit för den som överfört skattskyldigheten.

19 §

När beskattningsvärdet bestäms i sådana fall då ett fordon har överlåtits i Finland utan att skattskyldigheten överförts, skall vad som stadgas ovan iakttas, dock så att skatten inte får vara lägre än vad den hade varit för den som överlåtit fordonet eller, om det finns flera överlåtare, den överlåtare för vilken skatten hade varit högst.

20 §

Belopp i utländsk valuta omräknas i finskt mynt enligt säljkursen för den nästsista onsdagen i den kalendermånad som omedelbart föregick den månad under vilken bilskattedeklarationen avges eller en sådan annan av tullstyrelsen fastställd omräkningskurs som den dag bilskattedeklarationen avges tillämpas när tullvärdet av importerade varor bestäms. Om bilskattedeklaration inte har avgetts, används den kurs som skulle ha tillämpats vid den tidpunkt då deklarationen senast borde ha avgetts.

5 kap.

Skattefrihet och nedsatt skatt

21 §

Fria från bilskatt är, på de villkor som stadgas genom förordning, räddningsbilar, ambulanser, invalidtaxi, veterinärbilar, lastbilar, sådana likbilar som används enbart för transport av lik och blomsteruppsättningar som hör till begravningsverksamheten. Fria från bilskatt är på de villkor som stadgas genom förordning också husbilar vars egenmassa är minst 1 875 kilogram och bussar vars egenmassa är minst 1875 kilogram.

För servicebilar vars egenmassa är minst 1 875 kilogram är skatten 35 procent av beskattningsvärdet. För bilar i kategori M1 vars egenmassa är minst 4 500 kilogram är skatten 35 procent. Bilar i kategori M1 vars egenmassa är minst 6 000 kilogram är skattefria.

Fria från skatt är varumotorcyklar och invalidmotorcyklar.

22 §

Skattefria är fordon som försedda med särskilda registreringsskyltar är avsedda för officiellt bruk av främmande makters diplomatiska beskickningar och andra beskickningar i samma ställning eller utsända konsulers konsulat i Finland eller för privat bruk av diplomatiska representanter, utsända konsuler eller administrativ och teknisk personal av utländsk nationalitet vid nämnda beskickningar eller sådana medlemmar av deras familjer som hör till deras hushåll, enligt vad som bestäms i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser (FördrS 4/70) och Wienkonventionen om konsulära förbindelser (FördrS 50/80).

Ett fordon som avses i 1 mom. får inte utan att skatt har betalts säljas eller på något annat sätt upplåtas eller uthyras eller ens utan ersättning överlämnas för att begagnas av andra än till motsvarande skattefria fordon berättigade beskickningar eller personer innan tre år har förflutit från den dag då fordonet registrerades för ifrågavarande ändamål.

Om en person som avses i 1 mom. flyttar från Finland innan den i 2 mom. stadgade tiden har gått ut och här säljer ett fordon som har varit i hans bruk, skall i skatt betalas en trettiosjättedel för varje hel eller ofullständig månad som återstår av tiden.

Utrikesministeriet avgör om förutsättningar enligt de konventioner som nämns i 1 mom. föreligger.

23 §

För en paketbil som är avsedd enbart för varutransport är skatten 35 procent av beskattningsvärdet, om skillnaden mellan dess totalmassa och dess egenmassa är minst 525 kilogram och om fordonets lastutrymme uppfyller något av följande villkor:

1) volymen av dess enhetliga lastutrymme, uträknad enligt 2 mom., är minst 3 kubikmeter,

2) längden av dess öppna lastutrymme, bestämd enligt 3 mom., är minst 1,85 meter eller

3) dess täckta lastutrymme har en inre höjd av minst 1,30 meter och en inre längd av minst 0,80 meter och längden av dess öppna lastutrymme, bestämd enligt 3 mom., är minst 1,50 meter.

Volymen av en paketbils lastutrymme beräknas på följande sätt:

1) Lastutrymmets yta mäts rektangulärt på tre nivåer så att man beaktar lastutrymmets golvnivå, nivån 0,60 meter ovanför denna och den nivå där lastutrymmets höjd mäts. Längden av de nämnda rektanglarna utgörs av avståndet mellan de lodräta nivåer som förläggs i begynnelse- och slutpunkterna av den rektangel som först börjar och först slutar. Nivåerna, som bestämmer de rektanglar som används vid mätningen av ytorna, skall vara parallella. Rektanglarna skall ligga så att konstruktionerna i bilens lastutrymme inte skär dem, med undantag för de konstruktioner som nämns i 3 punkten. Avståndet mellan den lägsta och den högsta nivån skall vara minst 1,30 meter och längden av den översta rektangeln minst 1,20 meter och dess bredd i förhållande till bilens mittlinje symmetriskt minst 0,80 meter. Om mer än 40 procent av ytan av rektangeln på den lägsta nivån utgörs av konstruktioner som skär denna nivå, placeras den ovanom dessa konstruktioner.

2) Lastutrymmets höjd är avståndet mellan den lägsta och högsta av de nivåer som används vid fastställandet av ytorna.

3) Lastutrymmets volym är lika med produkten av medeltalet av de ytor som nämns i 1 punkten och den höjd som nämns i 2 punkten, minskad med volymen av konstruktioner i fordonet som beror på hjulhus, motor eller kraftöverföring och som skär det lägsta planet.

Längden av lastutrymmet hos en paketbil med öppet lastutrymme mäts vid utrymmets övre kant på ett 1,20 meter brett område från utrymmets framvägg till dess bakvägg. Om lastutrymmet lägre ner utan att hjulhusen beaktas är kortare än det mått som erhållits på detta sätt, anses detta kortare mått som lastutrymmets längd.

När volymen av en paketbils lastutrymme bestäms beaktas inte sådana konstruktioner och sådan utrustning för fästande eller förvaring av last eller för användning av arbetsredskap som har installerats efter tillverkningen av fordonet. Konstruktionerna och utrustningen skall vara så installerade att fordonet kan mätas och användas utan dem. På samma villkor kan ett fordons utrustning eller tilläggskonstruktion eller ett i bilen installerat arbetsredskap lämnas oinräknat i fordonets egenmassa. Det som stadgas här gäller dock inte konstruktion eller utrustning vars installering påkallar ny besiktning av fordonet. Ett skydd som har installerats för skydd av konstruktionerna i ett öppet lastutrymme och som så tätt som möljligt följer väggarna och bottnen i lastutrymmet, eller någon annan täckning av ett öppet lastutrymme än ett tak som är tillverkat av styvt material eller en i ett öppet lastutrymme installerad, låsbar mindre verktygsback beaktas inte heller när fordonet mäts.

24 §

En paketbil kan anses vara avsedd enbart för varutransport, om

1) den inte utöver förarsitsen och de högst två fasta sitsar som finns bredvid denna är utrustad med sitsar eller anordningar för fastgörande av sitsar, med undantag för en sits, avsedd för tillfälligt bruk, i paketbilar vilkas lastutrymme uppgår till minst 7 kubikmeter, och dessutom en sits för tillfälligt bruk för varje full kubikmeter i lastutrymmet som överstiger 7 kubikmeter,

2) det maximala antalet sitsar för tillfälligt bruk är tre och

3) de sitsar som är avsedda för tillfälligt bruk har placerats med ryggen mot färdriktningen omedelbart bakom förarsitsen och sitsarna bredvid denna.

Utan hinder av 1 mom. kan en paketbil anses vara avsedd enbart för varutransport, trots att i den utöver de i 1 mom. 1 punkten nämnda fasta sitsarna finns godtagbara anordningar för fastgörande av rullstol och i lastutrymmet den på detta sätt utrustade paketbilen transporteras en person som varaktigt använder rullstol. Då det avgörs om en paketbil vars lastutrymme är minst 7 kubikmeter enligt 1 mom. kan anses vara avsedd enbart för varutransport, jämställs de ovan nämnda anordningarna med sitsar som är avsedda för tillfälligt bruk.

Vid tillämpningen av denna paragraf bestäms volymen av en paketbils lastutrymme så som stadgas i 23 § 2 mom.

25 §

Om en person som flyttar till Finland för med sig ett till det personliga hushållet hörande skattepliktigt fordon, nedsätts skatten för detta fordon med högst 50 000 mark, förutsatt

1) att han omedelbart före inflyttningen har vistats utomlands under minst ett år utan avbrott,

2) att fordonet under minst sex månader omedelbart före inflyttningen har varit i den inflyttandes eller dennes makes ägo eller sådan besittning som leder till äganderätt och i den inflyttandes bruk och,

3) om den inflyttande tidigare skattefritt har infört ett fordon, att den för skattefri överlåtelse av fordonet stadgade eller bestämda tidsbegränsningen har utgått före inflyttningen till Finland.

Den rätt som anges i 1 mom. tillkommer inte personer som vid inflyttningen är yngre än 18 år och personer som tidigare har bott i Finland och vistats utomlands främst på grund av studier.

26 §

Utan hinder av vad 25 § 1 mom. 1 och 2 punkten stadgar om den inflyttandes vistelse och om användning av fordon i utlandet, beviljas nedsättning av skatten även när den inflyttande före inflyttningen på grund av arbete eller bostadsanskaffning eller av skäl som med beaktande av den inflyttandes omständigheter skall anses tvingande eller på grund av sedvanlig semesterresa eller därmed jämförbar kortvarig vistelse tillfälligt har varit i Finland.

27 §

Ett fordon som med stöd av 25 § har införts till landet skattefritt får inte utan att det nedsatta skattebeloppet har betalts säljas, hyras ut eller på något annat sätt överlåtas eller upplåtas till någon annan och inte ens utan ersättning överlämnas för att begagnas av någon utanför den inflyttandes familj förrän fordonet har varit i den inflyttandes eller hans makes ägo eller sådan besittning som leder till äganderätt och i hans bruk under minst tre år, varav dock minst ett år i Finland.

Till en inflyttandes familj som avses i 1 mom. hör hans make och makarnas ogifta barn som bor med honom i gemensamt hushåll. Härvid jämställs med make en person av motsatt kön som fortgående utan att ingå äktenskap lever med den inflyttande i gemensamt hushåll under förhållanden av äktenskapsliknande natur.

28 §

För en bil som vid första registreringen registreras för beställningstrafik enligt 2 § 5 punkten lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/91) och som ägaren i huvudsak använder i sådan trafik nedsätts bilskatten med 57 000 mark.

Vad som nedan stadgas om ändringssökande och rättelse skall tillämpas även då en bil, för vilken skatten redan har betalts, tas i bruk så som nämns i 1 mom.

Genom förordning stadgas om utredande av förutsättningarna för användning av ett fordon i tillståndspliktig persontrafik och andra i 1 mom. stadgade förutsättningar för beviljande av nedsatt skatt.

29 §

En förmån som avses i 28 § kan för varje trafiktillstånd som avses i de nämnda paragraferna beviljas bara en bil samtidigt. Om anteckningen om yrkesmässig användning av fordonet stryks i fordonsregistret eller fordonet överlåts till en annan innehavare av trafiktillstånd och denne använder fordonet i yrkesmässig trafik, kan innehavaren av trafiktillstånd på nytt beviljas den nämnda förmånen. Har till myndigheterna gjorts en sådan anmälan om överlåtelse av fordonet som leder till debitering av skatt, kan förmånen beviljas på nytt redan före utgången av den tid som stadgas i 48 §.

30 §

Om ett fordon, för vilket bilskatt har uppburits enligt denna lag, har avregistrerats och sedan registreras på nytt i Finland, uppbärs bilskatt bara till den del som dess belopp överstiger den tidigare uppburna skatt för fordonet som inte har återburits eller ned-satts.

Fordonsförvaltningen verkställer debitering som avses i 1 mom.

6 kap.

Tillfällig skattefri användning

31 §

Ett fordon som med stöd av 2 § 2 mom. temporärt har införts till landet får inte säljas, hyras ut eller på något annat sätt överlåtas och inte heller överlämnas för att begagnas av en person som är stadigvarande bosatt i Finland.

32 §

På ansökan kan distrikttullkammaren på de villkor som den bestämmer med högst ett år förlänga den tid som i 2 § 2 mom. anges för tillfällig användning. Ansökan om förlängning skall göras innan tiden löper ut.

Om tiden har förlängts med stöd av 1 mom., kan fordonet på nytt med stöd av 2 § 2 mom. användas skattefritt tidigast efter sex månader från det den förlängda tiden löpt ut.

33 §

Med en persons stadigvarande boningsort avses den ort där personen bor under minst 185 dagar per kalenderår, beräknat enligt sådan personlig, yrkesmässig och annan anknytning som han har till orten. Om en person vistas på orter i två eller flera stater, skall som hans stadigvarande boningsort betraktas den ort dit han av personliga orsaker återkommer regelbundet.

Den stadigvarande boningsorten skall inte anses ha förändrats för en person som vistas i Finland eller i något annat land på grund av studier vid universitet eller någon annan läroanstalt.

34 §

I fråga om ett fordon som är registrerat i en annan stat än Finland och tillhör en person som är stadigvarande bosatt i en annan stat än Finland tillämpas inte de tidsgränser för tillfällig användning som anges i 2 § 2 mom., om personen arbetar i Finland och med fordonet regelbundet avlägsnar sig till sin boningsort i en annan stat.

När en person, som enbart på grund av studier vid universitet eller någon annan läroanstalt vistas i Finland och är stadigvarande bosatt i en annan stat, temporärt till Finland för in ett fordon som är registrerat i en annan stat, tillämpas inte heller de tidsgränser som i 2 § 2 mom. anges för tillfällig användning. Den som med stöd av detta moment önskar använda ett fordon i Finland under längre tid än vad som stadgas i 2 § 2 mom. är dock skyldig att anmäla detta till skattemyndigheten före utgången av den tid som anges i den nämnda paragrafen. Dessutom skall han varje termin eller vid sådana andra tidpunkter som skattemyndigheten bestämmer lämna utredning om sina studier.

35 §

Skatt skall inte betalas, om

1) någon annan än en person som avses i 2 § 2 mom. temporärt för in ett fordon till landet enbart för service, reparation eller annan behandling och inte heller när fordonet för vidtagande av dessa åtgärder flyttas korta sträckor i landet,

2) ett fordon som med stöd av 2 § 2 mom. temporärt har införts till landet flyttas korta sträckor i det syfte som nämns i 1 punkten eller i något motsvarande syfte och den person som avses i 2 § 2 mom. tillfälligt inte själv kan köra fordonet,

3) ett fordon som inte registreras i Finland temporärt införs eller tas i bruk och detta sker enbart för försök, forskningsändamål, typbesiktning, typgodkännande eller kortvarig demonstration,

4) ett importerat fordon utan att det registreras i Finland med tillstånd av skattemyndigheten flyttas från införselorten till någon annan ort i landet eller till utförselorten,

5) ett fordon utan att det i Finland registreras för trafik används endast för att i utförselsyfte flyttas från överlåtelseorten till utförselorten eller om det antecknats i exportregistret och används för ovan avsedd flyttning under högst 60 dagar,

6) ett utomlands registrerat fordon temporärt förs in till landet för högst 30 dagar enbart för tävlingsändamål och därefter förs ur landet eller

7) ett fordon som inte registreras i Finland förses med transportskyltar och används enbart för tävlingsändamål under en sammanhängande tid av högst sju dagar.

I andra fall än sådana som avses i 2 § 2 mom. skall temporär införsel och tillfällig användning omedelbart anmälas till skattemyndigheten. I fråga om användning enligt 1 mom. görs ingen anmälan i ett fall som avses i 2 punkten; i ett fall som avses i 5 punkten skall bara vid utförseln av fordonet anmälan göras till tullmyndigheten på gränsövergångsstället och i ett fall som avses i 7 punkten anmäls bara det första ibruktagandet av fordonet. Skattemyndigheten kan uppställa andra villkor och begränsningar för användning som avses i 1 mom.

36 §

Ett fordon skall föras ur landet, flyttas till friområde eller något annat ställe som tullmyndigheten bestämmer, förstöras under en myndighets tillsyn eller överlåtas till staten utan kostnader för denna, senast när förutsättningarna för tillfällig skattefri användning har upphört eller när den utsatta tiden har löpt ut. Annars skall skatt betalas för fordonet. Om ett fordon som avses i 35 § 1 mom. 7 punkten används på något annat sätt än vad som anges i lagrummet, kan dock fordonet inte utan att skatt har betalts föras ut ur landet, överföras till friområde eller något annat ställe som tullmyndigheten bestämmer, förstöras eller överlåtas till staten.

Vad 1 mom. stadgar tillämpas även, om en person som avses i 2 § 2 mom. skall anses som stadigvarande bosatt i Finland enligt denna lag. I detta fall eller om den tidsgräns som stadgas i 2 § 2 mom. annars överskrids, kan skattemyndigheten utsätta en tidsfrist om högst en månad för utförsel av fordonet samt vid behov bestämma om användningen av fordonet och andra villkor under denna tid. Tidsfrist kan beviljas bara om det kan anses bero på misstag eller övermäktigt hinder att fordonet använts längre tid än vad stadgandena tillåter.

7 kap.

Skattedeklaration och registrering av fordon

37 §

Innan ett fordon registreras i Finland eller här tas i bruk, skall den skattskyldige göra anmälan till skattemyndigheten (bilskattedeklaration). För fastställande av fordonets beskattningsvärde skall i deklarationen ingå uppgifter om de anskaffningskostnader som fordonet orsakat den skattskyldige och om fordonets utrustning, identifieringsuppgifter om fordonet samt uppgifter om sådant som inverkar på beskattningen.

Genom förordning stadgas om bilskattedeklarationen, om dess innehåll samt om undantag från deklarationsskyldigheten.

38 §

Sedan den skattskyldige avgett bilskattedeklaration verkställer skattemyndigheterna beskattning så som stadgas nedan och utfärdar i andra fall än sådana som avses i 40 § tillstånd för den som för fordonsregistret att registrera fordonet och underrättar den skattskyldige om detta.

39 §

Tullstyrelsen kan som registrerad skattskyldig godkänna en sådan importör eller tillverkare av fordon som utövar regelbunden affärsverksamhet. En registrerad skattskyldig skall vara tillförlitlig och skall kunna göra de anmälningar som avses i denna lag i maskinläsbar form så som tullstyrelsen bestämmer. En registrerad skattskyldig skall ställa sådan säkerhet som tullstyrelsen fordrar.

Om en skattskyldig inte längre kan anses uppfylla de villkor som enligt 1 mom. gäller en registrerad skattskyldig, kan tullstyrelsen återkalla registreringen.

40 §

Ett fordon beträffande vilket en registrerad skattskyldig har gjort förhandsanmälan till fordonsregistret får registreras för användning i trafik utan skattemyndighetens tillstånd som avses i 38 §. Ett fordon får antecknas i registret för användning i trafik även innan en registrerad skattskyldig har avgett bilskattedeklaration.

För fordon som en registrerad skattskyldig har anmält för beskattning fastställs bilskatt för en period vars längd tullstyrelsen bestämmer. Tullstyrelsen bestämmer även den tidpunkt när skattedeklarationen skall avges.

En registrerad skattskyldig skall avge bilskattedeklaration för den period som avses i 2 mom. För varje period skall de fordon anmälas som under perioden registreras för användning i trafik eller annars tas i bruk eller vars äganderätt den registrerade skattskyldige överlåter under perioden utan att skattskyldigheten överförs. Om äganderätten har överförts i syfte att ändra eller bygga om ett fordon till ett sådant som avses i 21 eller 28 § eller om det är fråga om ett paketbilsunderrede, får skattedeklarationen likväl avges först när fordonet tas i bruk eller registreras.

Om en registrerad skattskyldig enligt 3 mom. har avgett bilskattedeklaration för ett fordon vars äganderätt har överlåtits utan att skattskyldigheten överförts, skall i fråga om ansvaret för skatten inte tillämpas 4 § 2 mom.

41 §

När en annan än en registrerad skattskyldig har avgett bilskattedeklaration fastställer skattemyndigheten skatten och meddelar ett beskattningsbeslut i ärendet. Skatten skall betalas inom den tid som anges i 61 §.

Skattemyndigheten utfärdar tillstånd för registrering, när den skattskyldige som avses i 1 mom. visat att han har betalt skatten.

42 §

Ett fordon får inte första gången antecknas i registret, om inte skattemyndigheten i sådana fall som avses i 41 § har utfärdat tillstånd för registrering av fordonet.

43 §

En oregistrerad skattskyldig som har avgett bilskattedeklaration för ett fordon kan återta deklarationen innan fordonet första gången har antecknats i registret i Finland eller här tagits i bruk. Om beskattningen redan verkställts, skall den återkallas på grund av anmälan förutsatt att skatten ännu inte betalts.

Om beskattningen återkallas så som 1 mom. stadgar, uppbärs hos den skattskyldige samma avgift som för förhandsbesked.

44 §

Om ett fordon för vilket skattedeklaration avgetts eller skatt betalts, vid den första registreringen av fordonet antecknas i registret såsom ett fordon som på grunder som avses i 21-23 eller 28 § beskattas lindrigare eller är skattefritt, skall beskattningen på ansökan av den skattskyldige rättas så att den motsvarar de grunder enligt vilka skatten skulle ha uppburits om fordonet hade beskattats vid tidpunkten för registreringen eller ibruktagandet.

45 §

Skattemyndigheten har för verkställande av beskattning och för tillsynen över denna rätt att få tillgång till de uppgifter som finns i fordonsregistret.

8 kap.

Ändring av konstruktion, äganderätt eller användningssyfte

46 §

Har konstruktionen, äganderätten eller användningssyftet i fråga om ett fordon som enligt denna lag är skattefritt eller berättigar till nedsatt skatt ändrats så att fordonet eller dess användningssyfte inte längre motsvarar förutsättningarna för skattefrihet eller nedsatt skatt, är den som ägde fordonet då konstruktionen eller användningssyftet ändrades skyldig att inom en månad göra anmälan om detta till fordonsförvaltningen. Anmälan skall göras också i alla de fall då fordonet har beskattats lindrigare än vad som stadgas i 6 § 1 mom., 21 § eller någon annanstans i denna lag, om förutsättningarna för skattefrihet eller nedsatt skatt på grund av ändringen av konstruktionen eller användningssyftet helt eller delvis upphör. Anmälan skall också göras om fordon som avses i 28 eller 51 §.

Som en i 1 mom. nämnd ändring av en paketbils konstruktion anses även att bilens lastutrymme förses med andra sitsar eller anordningar för inmontering av sitsar än sådana som nämns i 24 §.

Har anmälningsskyldigheten enligt denna paragraf försummats, skall polismyndigheten hindra att fordonet används tills skyldigheten har fullgjorts eller skatten debiterats.

47 §

Om ett fordon för vilket skatt inte skall betalas enligt denna lag eller för vilket nedsatt skatt skall betalas anmäls eller borde anmälas för registrering såsom något annat fordon än ett som är skattefritt enligt denna lag eller som beskattas enligt en lägre skattesats än enligt 6 § 1 mom., skall bilskatten av fordonsförvaltningen påföras den som är skattskyldig enligt 4 § 4 mom.

Om ett fordon som berättigar till nedsatt skatt enligt 28 § 1 mom. anmäls eller borde anmälas till fordonsregistret för annan användning än sådan som berättigar till nedsatt skatt enligt de nämnda lagrummen, skall bilskatten av fordonsförvaltningen påföras den ägare som har använt fordonet så som stadgas i 28 § eller hans rättsinnehavare.

Stadgandena i 1 och 2 mom. om debitering av skatt skall iakttas också annars då ett fordon som inte längre motsvarar förutsättningarna för skattefrihet, skatteåterbäring eller skattenedsättning används i trafik. Som skattenedsättning betraktas härvid tidigare beskattning av fordonet enligt en lindrigare skattesats, oberoende av på vilken grund detta har skett. Om ett fordon inom en månad sedan det överlåtits av en person som har rätt till skattefrihet, rätt att använda ett fordon som omfattas av nedsatt skatt eller rätt till skatteåterbäring, registreras i en annan persons ägo som har rätt till nämnda förmåner, verkställs dock inte debiteringen. Vad som stadgas ovan i denna paragraf tillämpas även på förvärvaren.

Innan skatten debiteras, skall fordonsförvaltningen bereda den betalningsskyldige tillfälle att ge utredning i saken. Om den betalningsskyldige inte inom en utsatt skälig tid har gett utredning, skall fordonsförvaltningen debitera skatten.

48 §

Den skatt som i de fall som avses i 47 § skall debiteras för ett skattefritt fordon och för ett fordon för vilket skatten har nedsatts eller återburits är det belopp som vid den första beskattningen hade bort uppbäras i full skatt för fordonet, minskat med den skatt som redan har betalts för det.

Den skatt som skall debiteras för en bil för vilken skatten har nedsatts med stöd av 28 eller 51 § eller för en ambulans minskas med en trettiosjättedel för varje hel månad som fordonet har varit registrerat. Från skatten för en räddningsbil, invalidtaxi, veterinärbil eller likbil som avses i 21 § 1 mom. avdras en fyrtioåttondedel för varje hel månad som bilen har varit registrerad.

Har konstruktionen, användningssyftet eller äganderätten i fråga om ett skattefritt eller enligt nedsatt skattesats beskattat fordon, med undantag för fordon som avses i 2 mom., ändrats så som stadgas ovan, skall skatt dock alltid debiteras till fullt belopp minskat med den skatt som redan har betalts för fordonet. Detta skall tillämpas också om ett fordon till typen har ändrats från att ha varit högre beskattat till att vara lägre beskattat och på nytt till att vara högre beskattat. Vid debiteringen beaktas då som betald skatt endast det belopp som skulle ha uppburits för fordonet vid tillämpning av skattegrunderna enligt den lindrigare skattesatsen.

49 §

Om skatt skall uppbäras enligt 47-48 §§ för ett fordon för vilket inte har gjorts anmälan som avses i 46 §, kan skatten debiteras oberoende av hur lång tid som förflutit sedan den ändring som utgör grund för beskattningen. Skatten skall dock debiteras senast inom tre år från utgången av det år då ändringen kom till skattemyndighetens kännedom.

Skall efter den beskattning som nämns i 1 mom. på grund av samma ändring ännu uppbäras skatt för fordonet eller beskattningen rättas, tillämpas vad som nedan stadgas om skatterättelse och efterbeskattning.

9 kap.

Skattelättnad

50 §

Om tullverket har uppburit skatt, kan tullstyrelsen av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som den bestämmer nedsätta eller helt avlyfta sådan bil- och motorcykelskatt, dröjsmålsränta, restavgift samt ränta med anledning av uppskov som betalts eller skall betalas. Om fordonsförvaltningen har påfört skatten, avgör skattestyrelsen ansökan.

Finansministeriet kan dock överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som avses i 1 mom.

Om tullverket har debiterat skatt, kan tullstyrelsen av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som finansministeriet bestämmer bevilja uppskov med betalningen av skatten. Skattestyrelsen kan bevilja uppskov med betalningen av skatt som fordonsförvaltningen debiterat. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett uppskovsärende. Ministeriet bestämmer då uppskovsvillkoren i sitt beslut på ansökan.

I beslut som givits med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

51 §

Har vid första registreringen av en bil som ägare eller innehavare registrerats en invalid, vars av rörelse- eller synskada orsakade varaktiga invaliditetsgrad är minst 80 procent och i vars personliga bruk bilen kommer, eller en invalid, vars varaktiga invaliditetsgrad utgör minst 60 procent och för vilken anskaffningen av en bil fyller ett väsentligt behov för att han skall kunna sköta sin tjänst, sitt arbete eller sina yrkesutbildningsstudier, skall Helsingfors distriktstullkammare på ansökan på de villkor som den ställer bestämma att skatten skall återbetalas av statens medel, dock högst 22 400 mark. Om sökanden genom anteckning i körkortet eller på något annat sätt tillförlitligt styrker att han bör använda bil med automatväxel, återbetalas i skatt, under ovan nämnda förutsättningar, högst 29 600 mark. Har bilen varit i innehavarens bruk, återbetalas skatten först sedan denne har blivit registrerad som bilens ägare. Ansökan kan göras innan sökanden blivit registrerad som bilens ägare, men den skall göras inom 6 månader från det sökanden antecknades i registret som bilens ägare. I annat fall har rätten till återbäring förverkats.

När vid första registreringen av en bil som ägare eller innehavare har registrerats en invalid, vars rörelseförmåga på grund av att han saknar det ena eller båda benen eller på grund av deras bristande funktion är så nedsatt att hans varaktiga invaliditetsgrad är minst 40 procent, skall Helsingfors distriktstullkammare på ansökan och på de i 1 mom. stadgade villkoren bestämma att av statens medel skall återbetalas 60 procent av skatten, dock högst 14 600 mark. Återbäring beviljas endast för en bil vars anskaffning fyller ett väsentligt behov för invaliden för att han skall kunna sköta sin tjänst, sitt arbete eller sina yrkesutbildningsstudier. Ansökan kan göras innan sökanden blivit registrerad som bilens ägare, men den skall göras senast inom den tid som nämns i 1 mom.

Den som med stöd av 1 eller 2 mom. återfått skatt, skall, om fordonet överlåts för något annat än i 1 eller 2 mom. avsett bruk, betala i denna lag avsedd skatt och anmäla överlåtelsen till fordonsförvaltningen med iakttagande av 46 §.

Fordonsförvaltningen skall efter att ha mottagit en anmälan enligt 3 mom. debitera fordonets överlåtare skatten, varvid 47 och 48 §§ skall iakttas i tillämpliga delar.

52 §

Har användningen av ett fordon hindrats med stöd av denna lag, kan den distriktstullkammare som påfört skatten eller fordonsförvaltningen, på ansökan och på de villkor som den bestämmer, av särskilda skäl för en bestämd tid eller helt återkalla sitt beslut om hindrande av att fordonet används. Ansökan kan göras av den som är ägare eller innehavare av fordonet.

I beslut som givits med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

53 §

Om den skatt som uppburits för ett fordon har återburits med stöd av 50 eller 51 §, nedsätts inte på grund härav beloppet av den mervärdesskatt som betalts på bilskatten.

10 kap.

Förfarande och myndigheter

Skattemyndigheter
54 §

Den bilbeskattning som skall verkställas innan ett fordon första gången registreras eller tas i bruk ankommer på tullverket. Tullstyrelsen beslutar om den interna fördelningen av befogenheter inom tullverket.

Fordonsförvaltningen ombesörjer sådan bilbeskattning som efter den första registreringen eller det första ibruktagandet av ett fordon skall verkställas på grund av ändring av fordonets konstruktion eller användningssyfte eller äganderätten till fordonet.

Den allmänna ledningen av och tillsynen över bilbeskattningen ankommer på tullstyrelsen. Skattestyrelsen ombesörjer dock den allmänna ledningen av och tillsynen över den bilbeskattning som ankommer på fordonsförvaltningen.

55 §

Vid beskattning som avses i 54 § 1 mom. bevakar tullverkets tullombud statens fördel. Vid den bilbeskattning som ankommer på fordonsförvaltningen bevakas statens fördel av statsombudet vid Nylands länsskatteverk.

Skatterättelse och efterbeskattning
56 §

Har bilskatten eller en del därav, på grund av ett räknefel eller ett därmed jämförbart misstag eller på grund av att skattemyndigheten till någon del inte har prövat saken, utan den skattskyldiges förskyllan inte blivit påförd, eller har skatt av samma orsak återburits till ett för högt belopp, skall skattemyndigheten, om ärendet inte annars är anhängigt eller avgjort genom beslut med anledning av besvär, rätta sitt beslut (rättelse till skattetagarens fördel). Rättelsen skall göras inom ett år från ingången av kalenderåret efter det år då skatten eller skatteåterbäringen fastställdes eller med stöd av den skattskyldiges anmälan borde ha fastställts.

57 §

Har en skattskyldig inlämnat bristfällig, vilseledande eller oriktig skattedeklaration eller annan uppgift eller handling, på grund av vilket bilskatten helt eller delvis blivit opåförd eller återburen till ett för högt belopp, skall skattemyndigheten ålägga den skattskyldige att betala den skatt som av nämnda orsak inte påförts honom (efterbeskattning). Efterbeskattning skall verkställas inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket skatten med stöd av den skattskyldiges anmälan borde ha fastställts eller för mycket skatt har bestämts att återbäras.

Om ett fordon för vilket bilskattedeklaration inte har avgetts finns i registret eller är i bruk, kan beskattningen likväl utan hinder av 1 mom. verkställas oberoende av hur länge fordonet funnits i registret eller varit i bruk. Skatten skall dock debiteras senast inom tre år från utgången av det kalenderår då det kom till skattemyndighetens kännedom att fordonet används.

58 §

Innan skatterättelse enligt 56 § eller efterbeskattning enligt 57 § 1 mom. verkställs skall den skattskyldige beredas tillfälle att bli hörd.

59 §

Bilskatten kan höjas (skatteförhöjning)

1) med högst 30 procent, om den skattskyldige har inlämnat skattedeklaration eller annan uppgift eller handling i felaktigt eller väsentligen bristfälligt skick, eller om han helt eller delvis försummat sin skyldighet att lämna uppgifter,

2) med högst 50 procent, om den skattskyldige uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har inlämnat ofullständig, vilseledande eller oriktig skattedeklaration eller annan uppgift eller om han försummat att lämna uppgifter för beskattningen eller annars försummat sin skyldighet att lämna uppgifter och det sagda förfarandet varit ägnat att medföra att den skattskyldige skulle ha kunnat undgå skatt.

Om det förfarande som avses i 1 mom. 2 punkten, med beaktande av storleken av den nytta som därigenom kunnat uppnås och andra omständigheter som inverkar på saken, bör anses såsom grovt, skall skatten höjas med minst 50 procent och högst till det tredubbla beloppet.

60 §

Om ett skattepliktigt fordon har tagits i bruk eller antecknats i registret och bilskatt inte har betalts på behörigt sätt eller om fordonet borde ha beskattats enligt strängare grunder, fastställs skattetillägg för den odebiterade skatten.

I skattetillägg påförs en mark för varje fullt belopp av etthundra mark för varje kalendermånad från ingången av den månad inom vilken skatten borde ha betalts till utgången av månaden före den förfallodag som sätts ut för skatten.

Skattetillägg påförs inte för skatteförhöjning.

Skatteuppbörd
61 §

Förfallodagen för skatt som påförts enligt 40 eller 41 § är 10 dagar efter dagen för beskattningsbeslutet.

När bilskatt påförs som rättelse eller efterbeskattning eller på grund av ändring av fordonets konstruktion, användningssyfte eller äganderätt, är förfallodagen 30 dagar efter dagen för beskattningsbeslutet.

62 §

På den skatt som är obetald efter förfallodagen skall dröjsmålsränta och restavgift betalas så som stadgas om dröjsmålsränta och restavgift på skatt (145/76).

63 §

Om skatten inte har betalts på förfallodagen, skall den oavsett besvär utsökas jämte stadgad dröjsmålsränta och restavgift så som lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61) stadgar.

Har skatten inte betalts på förfallodagen, kan användningen av fordonet hindras. Användningen av fordonet kan hindras även i sådana fall då fordonet övergått till en annan ägare eller innehavare än den skattskyldige. Skattemyndigheten kan begära handräckning av polisen för hindrande av att fordonet används. Användningen av fordonet skall tillåtas om den skattskyldige eller någon annan än den skattskyldige betalt skatten.

Vid behov kan det bestämmas att skattemyndigheten skall omhänderta fordonet tills beskattningen har verkställts och den debiterade skatten har betalts eller tills den tidsfrist som nämns i 36 § 2 mom. har löpt ut. Ett fordon som omhändertagits av skattemyndigheten kan antingen säljas på auktion, varvid tillämpas vad tullagen (1466/94) stadgar om tullauktion, eller förstöras. Bilskatten betalas till staten sedan auktionskostnaderna och tull betalts. Fordonet kan registreras först när bilskatten är helt betald.

64 §

Skatt debiteras och återbärs i hela mark utan beaktande av överskjutande pennibelopp. Detsamma gäller skatteförhöjning och skattetillägg.

65 §

På skatt som skall återbäras som följd av ändringssökande betalas stadgad ränta. Räntan räknas från betalningsdagen.

66 §

Om inte något annat stadgas i denna lag eller med stöd av den, iakttas vid uppbörd, indrivning och återbäring av bilskatt i tillämpliga delar vad som i lagen om skatteuppbörd (611/78) eller med stöd av den stadgas eller bestäms.

Förhandsbesked
67 §

Är saken av synnerlig vikt för sökanden, kan tullstyrelsen eller fordonsförvaltningen på ansökan meddela förhandsbesked om hur bilskattelagen skall tillämpas vid beskattningen av hans fordon.

I ansökan skall den fråga specificeras om vilken förhandsbesked önskas och den utredning läggas fram som behövs för att ärendet skall kunna avgöras.

Förhandsbesked meddelas för viss tid, dock högst till utgången av kalenderåret efter det år då beskedet meddelades. Ett förhandsbesked som har vunnit laga kraft skall, på yrkande av den som har fått beskedet, iakttas under den tid för vilken det har meddelats.

Ärenden som gäller förhandsbesked skall i tullstyrelsen, fordonsförvaltningen, länsrätten och högsta förvaltningsdomstolen behandlas som brådskande.

Ändringssökande
68 §

Konstaterar skattemyndigheten på grund av den skattskyldiges rättelseyrkande, med anledning av besvär eller av annan orsak att bilskatt har fastställts till för stort belopp eller återburits till för litet belopp, skall skattemyndigheten rätta sitt beslut, om inte ärendet avgjorts genom ett beslut med anledning av besvär (rättelse till den skattskyldiges fördel).

Rättelse kan göras inom tre år från ingången av kalenderåret efter det år då skatten fastställdes eller bestämdes att återbäras samt även senare på skriftligt yrkande som den skattskyldige framställer inom nämnda tid.

69 §

Ändring i beslut som distriktstullkammaren eller fordonsförvaltningen fattat med stöd av denna lag söks genom besvär hos länsrätten i Nylands län. Besvärsrätt på statens vägnar har tullombudet vid distriktstullkammaren eller det statsombud som avses i 55 §. Ändring skall sökas skriftligen, och besvärsskriften skall före utgången av besvärstiden tillställas den myndighet som verkställt beskattningen. Om det beslut som överklagas har erhållits i elektronisk form eller i någon annan form som lämpar sig för automatisk databehandling, skall till besvärsskriften fogas en utskrift av beslutet i vanlig läsbar form.

Besvärstiden är tre år från ingången av kalenderåret efter det år då bilskatten fastställdes eller bestämdes att återbäras, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. När besvär anförs över distriktstullkammarens eller fordonsförvaltningens beslut om något annat än fastställande eller återbäring av skatt är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av beslutet. För tullombudet och statsombudet är besvärstiden 30 dagar från det att beslutet fattades.

Stadgandena om grundbesvär i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg tillämpas inte på ärenden som avses i denna lag.

70 §

Distriktstullkammaren eller fordonsförvaltningen skall, då besvär anförts av tull- eller statsombudet, bereda den skattskyldige samt, då besvär anförts av den skattskyldige, bereda tullombudet eller statsombudet tillfälle att avge bemötande och vid behov även genmäle.

Om skattemyndigheten så som avses i 68 § rättar sitt beslut enligt den skattskyldiges yrkande förfaller besvären till denna del.

Till den del som skattemyndigheten anser att det yrkande som den skattskyldige framställer i sina besvär inte ger anledning att rätta beslutet skall skattemyndigheten avge utlåtande med anledning av besvären och bereda den skattskyldige tillfälle att bemöta utlåtandet inom utsatt tid.

Tull- eller statsombudets besvärsskrift och besvärsskrift enligt 3 mom. av den skattskyldige skall jämte bemötanden, genmälen och utlåtanden samt de övriga handlingar som uppkommit i ärendet utan dröjsmål sändas till länsrätten i Nylands län.

71 §

Ändring i länsrättens utslag får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvärstillstånd kan beviljas, om

1) det för lagens tillämpning i andra liknande fall eller för en enhetlig rättspraxis är av vikt att ärendet avgörs av högsta förvaltningsdomstolen,

2) det på grund av ett uppenbart fel som inträffat i ärendet finns särskilda skäl för högsta förvaltningsdomstolen att avgöra ärendet eller

3) det föreligger vägande ekonomiska eller andra skäl att bevilja besvärstillstånd.

Besvärstillstånd kan även beviljas så att det gäller endast en del av det överklagade länsrättsutslaget.

Besvär skall anföras inom 60 dagar från delfåendet av länsrättens utslag. Besvärsskriften, i vilken ansökan om besvärstillstånd skall ingå, skall inom besvärstiden tillställas högsta förvaltningsdomstolen eller länsrätten i Nylands län. Besvärsrätt på statens vägnar har tullombudet vid tullstyrelsen. I fråga om beslut som fattats av fordonsförvaltningen förs statens talan av statsombudet vid Nylands länsskatteverk.

72 §

I förhandsbesked som tullstyrelsen eller fordonsförvaltningen meddelat får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50) stadgar. Besvärsrätt på statens vägnar har i dessa fall tullombudet vid tullstyrelsen eller det statsombud som avses i 55 §.

I beslut genom vilket bestämts att förhandsbesked inte meddelas får ändring inte sökas genom besvär.

73 §

Har bilskatt genom länsrättens utslag avlyfts eller nedsatts, skall distriktstullkammaren eller fordonsförvaltningen, oberoende av att ändring söks, betala den överbetalda skatten till den skattskyldige.

Har högsta förvaltningsdomstolen med anledning av besvär som anförts av tullombudet eller statsombudet ändrat länsrättens utslag, skall en kopia av högsta förvaltningsdomstolens utslag tillställas distriktstullkammaren eller fordonsförvaltningen, som utan dröjsmål skall debitera den skattskyldige det överbetalda beloppet.

74 §

Bilskatt skall oavsett besvär betalas inom stadgad tid.

Särskilda stadganden
75 §

När en proposition om ändring av bilskatten har avlåtits till riksdagen, har statsrådet rätt att bestämma att skatten skall uppbäras enligt propositionen.

Är skatt som har betalts enligt 1 mom. större än den skatt som sedermera fastställts, skall ett belopp som motsvarar skillnaden på ansökan återbäras till den skattskyldige.

76 §

Ett fordon kan användas skattefritt i det fall att frihet från bilskatt eller bil- och motorcykelskatt har avtalats i ett sådant avtal med en främmande stat som är förpliktande för Finland när denna lag träder i kraft.

77 §

Har något förhållande eller någon åtgärd givits en rättslig form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller syfte, skall vid verkställandet av beskattning förfaras som om riktig form hade iakttagits i saken.

Om det anses att ett fordon för undgående av skatt har byggts eller ändrats så att det till sin konstruktion och sina egenskaper avviker från de normala egenskaperna hos fordon i ifrågavarande kategori, kan skatt uppbäras för fordonet enligt det fordonsslag som fordonet eller användningen av det i verkligheten bör anses motsvara, även om fordonet enligt vederbörande klassificering eller stadgandena i denna lag vore skattefritt eller beskattat enligt en lägre skattesats.

78 §

Om tullombudet eller statsombudet anser att den skattskyldige bör påföras skatt, skall distriktstullkammaren eller fordonsförvaltningen på begäran av ombudet fatta beslut i saken.

79 §

För tillsynen över att bilskatten har betalts skall den som sköter fordonsregistreringsärenden, den som förrättar besiktning och polisen, om i registret eller i användning upptäcks ett fordon för vilket skatt uppenbarligen inte har betalts eller som i fråga om konstruktion, användningssyfte eller äganderätt har ändrats så att skatt eventuellt skall betalas för fordonet, anmäla därom till tullmyndigheten eller fordonsförvaltningen.

80 §

Skattemyndigheten har rätt att granska ett fordon eller förordna att fordon skall upp-visas för granskning hos den som sköter besiktning av fordon, varvid den sistnämnda till skattemyndigheterna skall lämna begärda uppgifter.

81 §

På anfordran skall den skattskyldige för skattemyndigheten eller en sakkunnig och ojävig person som skattemyndigheten förordnar uppvisa sin bokföring, sin korrespondens och andra uppgifter som behövs vid beskattningen för granskning samt även biträda vid granskningen.

När den skattskyldige åberopar stadgandena om tillfällig skattefri användning av ett fordon, skall han till skattemyndigheterna inge erforderliga bevis på sin stadigvarande boningsort samt gällande andra omständigheter som inverkar på beskattningen.

Varje näringsidkare skall på begäran lämna uppgifter till skattemyndigheten om inköp och eventuell återförsäljning av fordon.

82 §

Skattemyndigheten har rätt att av den som överfört skattskyldigheten eller, om det finns flera överförare, av alla dessa få tillgång till uppgifter och handlingar som behövs när beskattningsvärdet bestäms.

Den som överfört skattskyldigheten eller den som kan vara ansvarig för betalningen av skatt skall på anfordran för skattemyndigheten förete de uppgifter och handlingar som avses i 1 mom. samt sin bokföring.

83 §

Var och en skall på uppmaning av skattemyndigheten lämna uppgifter om annans beskattning samt sådana uppgifter om annan som behövs i fullföljdsärende vilket beror på beskattning av nämnda slag, om han förfogar över handlingar av vilka uppgifterna framgår eller annars känner till dem, förutsatt att uppgifterna inte gäller något om vilket han enligt lag har rätt att vägra vittna.

Skattemyndigheten har rätt att granska eller enligt 81 § låta granska handlingar som hör till affärsverksamheten och andra handlingar ur vilka de uppgifter som nämns i 1 mom. kan framgå.

84 §

Den som inte enligt detta kapitel har lämnat uppgifter eller företett material kan av tullstyrelsen eller fordonsförvaltningen vid vite åläggas att fullgöra sin skyldighet.

85 §

Har bilskattedeklaration inte avgivits eller anmälan om ändring av konstruktionen eller om någon annan omständighet som inverkar på beskattningen inte gjorts för ett fordon som antecknats i registret eller är i bruk, kan skattemyndigheten förordna att användningen av fordonet genast skall förhindras. Användningen skall förhindras även om den som borde ha betalt skatten har överlåtit fordonet till en annan ägare. Om en senare ägare betalar skatten, kan användning av fordonet åter tillåtas. Skattemyndigheten kan tillåta att fordonet används fram till förfallodagen för den skatt som skall debiteras.

86 §

Uppgifter och handlingar som lämnats eller företetts för bilbeskattningen skall hållas hemliga. De får inte i protokoll eller beslut redovisas i större utsträckning än vad som är nödvändigt.

Utan hinder av 1 mom. får uppgifter och handlingar likväl lämnas till skattemyndigheterna och av dessa kallade sakkunniga samt, då syftet är skattetillsyn, skatteuppbörd, prövning av besvär över beskattning och väckande av åtal eller utsökning, även till behöriga myndigheter och deras företrädare. Under de förutsättningar som stadgas i 5 kap. 1 § tvångmedelslagen (450/87) skall beskattningshandlingarna eller uppgifter som framgår av dem ställas till en häktningsberättigad tjänstemans förfogande också för utredning av andra brott än skattebrott.

Tullstyrelsen, skattestyrelsen eller fordonsförvaltningen kan även bestämma att handlingar för statistiska eller vetenskapliga utredningar skall göras tillgängliga för personer eller myndigheter som bedriver forskning på området. Likaså kan länsrättens och högsta förvalt-ningsdomstolens beslut publiceras i oförändrad eller förkortad form, dock med utelämnande av parternas namn. Uppgifterna får inte lämnas vidare eller används utan skattemyndighetens tillstånd för något annat syfte än det för vilket de har lämnats, om inte något annat stadgas.

87 §

Ingen får röja eller utnyttja vad han i tjänst, offentlig syssla, i fall som avses i 86 § 3 mom. eller annars genom skattedeklaration eller genom andra uppgifter som lämnats för beskattningen har fått veta om annans affärstransaktioner, inte heller vad som har yttrats om dem vid bilskattemyndigheten eller i en besvärsinstans.

88 §

Tullverket kan lämna uppgift om överföring av skattskyldighet eller om skattemyndighetens tillstånd för registrering av ett fordon även till någon annan än den skattskyldige, om uppgiften behövs för registrering av fordonet.

89 §

Om straff för lagstridigt undandragande av bilskatt och för försök därtill stadgas i 29 kap. 1-3 §§ strafflagen.

Den som trots uppmaning av myndighet underlåter att på behörigt sätt fullgöra den anmälningsskyldighet eller skyldighet att lämna uppgifter som stadgas i 4 § 2 mom., 35 § 2 mom., 46 § 1 mom. eller 51 § 3 mom. eller i bilskatteförordningen skall för bilskatteförseelse dömas till böter.

90 §

Om straff för brott mot den tystnadsplikt som åligger tjänstemän och offentligt anställda arbetstagare stadgas i 40 kap. 5 § strafflagen.

Bryter någon annan än en tjänsteman eller en offentligt anställd arbetstagare olovligen mot den tystnadsplikt som stadgas i 87 §, skall han för brott mot skyldighet att hemlighålla bilskatteuppgifter dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

91 §

Med ett fordons egenmassa avses i denna lag den egenmassa som bestäms enligt stadganden som utfärdas med stöd av vägtrafiklagen och med totalmassa den totalmassa som bestäms enligt vägtrafikstadgandena.

92 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning. Trafikministeriet utfärdar dock vid behov närmare föreskrifter om den fordonsutrustning som avses i 15 §.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden
93 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Lagen tillämpas på fordon som första gången tas i bruk eller registreras i Finland den dag då lagen träder i kraft eller senare, om inte något annat följer av 3 mom. Lagen tillämpas även på fordon som första gången tagits i bruk eller registrerats innan lagen trädde i kraft, om fordonets konstruktion eller användningssyfte eller äganderätten till fordonet ändras så att skatt på grund av ändringen bör uppbäras med stöd av denna lag.

Genom denna lag upphävs lagen av den 14 november 1967 om bil- och motorcykelskatt (482/67) jämte senare ändringar. Lagen om bil- och motorcykelskatt skall dock tillämpas vid beskattningen av sådana importerade eller i Finland tillverkade fordon som har utlämnats från tullkontroll, levererats eller i fråga om konstruktion, användningssyfte eller äganderätt på ett sätt som inverkar på beskattningen ändrats innan denna lag trädde i kraft.

94 §

På ett fordon som en till landet inflyttande person för med sig kan på yrkande av den skattskyldige i stället för denna lag tillämpas stadgandena i lagen om bil- och motorcykelskatt samt i 14 och 14 a §§ tullskattelagen (575/78), sådana de nämnda stadgandena lyder den 31 december 1994, om inflyttningen till Finland sker senast den 31 december 1996. Om fordonet har anskaffats före den 1 december 1994 får nämnda stadganden på yrkande av den skattskyldige tillämpas om inflyttningen till Finland sker senast den 31 december 1997.

På fordon som med stöd av temporär tullfrihet finns i landet när denna lag träder i kraft skall i stället för denna lag stadgandena i lagen om bil- och motorcykelskatt och i 17 och 18 §§ tullskattelagen, sådana de nämnda stadgandena lyder den 31 december 1994, tillämpas tills de tidsfrister som anges i de nämnda stadgandena löpt ut. Den nya lagen skall börja tillämpas genast när tidsfristerna löpt ut.

På sådana i 16 a § tullskattelagen avsedda fordon som finns i landet när denna lag träder i kraft skall den nämnda lagen och lagen om bil- och motorcykelskatt tillämpas tills den tidsfrist som anges i 16 a § tullskattelagen löpt ut.

95 §

När denna lag tillämpas på ett fordon för vilket skatt har uppburits enligt lagen om bil- och motorcykelskatt och vars egenmassa och totalmassa har antecknats i registret enligt de grunder som gällde den 31 december 1994, skall i fråga om fordonets egenmassa och totalmassa samt skillnaden mellan dem tillämpas de tal som anges i lagen om bil- och motorcykelskatt.

96 §

Tullstyrelsen kan vid behov bestämma att andra förfaranden än de som följer av denna lag skall tillämpas vid bilbeskattningen till utgången av 1995. Till den nämnda tidpunkten tillämpas 41 och 42 §§ så att ett verifikat över betald skatt motsvarar beskattarens tillstånd för registrering.

RP 321/94
StaUB 88/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.