1481/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om ändring av förmögenhetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/92) 4, 26, 27 och 37 §§ samt 38 § 1 mom. och 39 § 2 och 3 mom., av dessa lagrum 38 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 11 december 1993 (934/93), samt

fogas till 12 § ett nytt 2 mom. som följer:

4 §
Skattskyldighet för minderårigt barn

Skatten på ett minderårigt barns förmögenhet bestäms så att barnets beskattningsbara förmögenhet fogas till den förälders förmögenhet vars förmögenhet är större. Som barnets andel av skatten på den sammanlagda förmögenheten anses den skatt som återstår när skatten för barnets förälder har dragits av.

Tillämpas inte på ett barns föräldrar stadgandena om makar i inkomstskattelagen eller har endast den ena av föräldrarna under skatteåret försörjt barnet, läggs vid uträkningen av skatten barnets beskattningsbara förmögenhet till den beskattningsbara förmögenheten för den av föräldrarna som skall anses ha försörjt barnet.

I denna lag avses med makar och minderåriga barn detsamma som i 7 och 8 §§ inkomstskattelagen. På fosterbarn tillämpas dock inte stadgandena om sambeskattning av förälders och barns förmögenhet.

12 §
Företags nettoförmögenhet

Som en fysisk persons och ett inhemskt dödsbos skattepliktiga tillgångar betraktas 30 procent av företagets till näringsverksamheten hörande nettoförmögenhet eller av den fördelade andelen av samfundets dylika nettoförmögenhet.

26 §
Beskattningsvärdet för offentligt noterade aktier

Beskattningsvärdet för aktier i ett börsbolag eller avtalsmarknadsbolag som avses i värdepappersmarknadslagen (495/89) eller i ett bolag vars aktier är föremål för handel vid ett förfarande som anordnas av fondkommissionärssamfundet så som avses i den nämnda lagen är 70 procent av det gängse värdet med de undantag som anges i 2 mom.

Som skattepliktiga tillgångar för ett inhemskt dödsbo eller en fysisk person, som ensam eller tillsammans med make, förälder, barn eller barns bröstarvinge äger minst 20 procent av aktierna i ett i 1 mom. nämnt bolag anses 30 procent av det gängse värdet av en aktie.

Skattestyrelsen fastställer beskattningsvärdet för värdepapper som avses i 1 mom. och vid behov också för andra värdepapper. Ändring i skattestyrelsens beslut får inte sökas genom besvär.

27 §
Beskattningsvärde för andra aktier

Beskattningsvärdet för aktier i inhemska aktiebolag, med undantag för de aktiebolag som nämns i 26 § 1 mom. och 28 §, uträknas på basis av bolagets nettotillgångar, vilka har justerats enligt bokslutet för året före skatteåret.

En akties matematiska värde och beskattningsvärde uträknas så att bolagets nettotillgångar divideras med antalet aktier. Aktier som har inlösts av bolaget beaktas inte när det matematiska värdet räknas ut.

En akties beskattningsvärde får överstiga beskattningsvärdet för det föregående året med högst 50 procent.

I finansministeriets beslut om grunderna för beskattningsvärdet av affärsaktier meddelas närmare föreskrifter om uträkning av ett bolags nettotillgångar, om det matematiska värdet och beskattningsvärdet, om beaktande av förändringar i ett aktiebolags förhållanden samt om fastställande av det matematiska värdet och beskattningsvärdet på aktier i ett nytt bolag.

Om en akties på ovan nämnda sätt uträknade beskattningsvärde överstiger aktiens sannolika överlåtelsepris, anses aktiens sannolika överlåtelsepris vara beskattningsvärdet.

Som skattepliktiga tillgångar för ett inhemskt dödsbo eller en fysisk person, som ensam eller tillsammans med make, förälder, barn eller barns bröstarvinge äger minst 20 procent av aktierna i ett i denna paragraf avsett bolag som idkar näringsverksamhet, anses 30 procent av beskattningsvärdet av en aktie.

Med avvikelse från vad beskattningslagen (482/58) stadgar om rätt att söka ändring får ändring i ett med stöd av denna paragraf uträknat matematiskt värde eller beskattningsvärde sökas även av det aktiebolag vars aktier värdet gäller.

37 §
Barnavdrag

Från tillgångarna för en skattskyldig som har bott i Finland och under skatteåret försörjt sitt minderåriga barn eller fosterbarn avdras för varje sådant barn 10 000 mark.

Om båda makarna har tillgångar, får avdraget göras endast av den make vars tillgångar är större.

38 §
Avdrag för egen bostad

Har den skattskyldige vid skatteårets utgång använt en byggnad som han äger eller en lägenhet som han besitter i egenskap av aktieägare i ett bostadsaktiebolag eller medlem i ett bostadsandelslag enbart eller huvudsakligen som stadigvarande bostad för sig eller sin familj, avdras från den skattskyldiges skattepliktiga tillgångar 50 000 mark. Avdraget beviljas enligt 37 § 2 mom.


39 §
Skattens belopp och påförande av skatt

Det belopp av den beskattningsbara förmögenheten som eventuellt överstiger jämna hundratal mark beaktas inte.

Förmögenhetsskatten fastställs i hela mark så att den överskjutande delen inte beaktas. En förälder och ett minderårigt barn påförs skatten var för sig enligt de andelar som nämns i 4 §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1995. Stadgandet i 27 § 7 mom. tillämpas första gången vid beskattningen för 1994.

RP 184/94
StaUB 83/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.