1477/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om ändring av alkohollagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 10 § 1 mom. i alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/94) och 56 §, samt

ändras 10 § 2 mom., 17, 29 och 30 §§, rubriken för 6 kap. och 35 § som följer:

10 §
Införsel av alkoholdrycker för eget behov

Om alkoholdrycker som resande för in skattefritt för eget behov och om försändelser från utlandet som innehåller alkoholdrycker stadgas särskilt.

17 §
Specialförsäljning och användningstillstånd

Den som idkar partihandel med sprit och alkoholdrycker kan som specialförsäljning sälja sprit eller alkoholdrycker

1) för tillverkning av ättika,

2) för tillverkning av läkemedel som avses i läkemedelslagen (395/87),

3) för tillverkning av livsmedel eller aromämnen som används vid tillverkning av drycker som innehåller högst 1,2 volym procent metylalkohol,

4) för tillverkning av livsmedel eller produkter som används vid tillverkning av livsmedel, om livsmedlet som fyllning eller annars innehåller högst 5 liter etylalkohol per 100 kilogram av livsmedlet eller om livsmedlet är choklad, högst 8,5 liter etylalkohol per 100 kilogram av livsmedlet,

5) för tillverkning av andra produkter, om produkterna inte innehåller alkohol,

6) för vetenskapliga undersökningar samt

7) till apotek, sjukhus som avses i lagen om specialiserad sjukvård (1062/89) och hälsovårdscentraler för medicinska ändamål.

Specialförsäljning för de ändamål som avses i 1 mom. 1-6 punkten är tillåten om produkttillsynscentralen har beviljat köparen användningstillstånd för alkoholdryck eller sprit.

Användningstillstånd som avses i 2 mom. kan av produkttillsynscentralen beviljas den som bedöms ha ett motiverat behov att använda alkoholdrycken eller spriten samt förutsättningar att bedriva sådan verksamhet och som bedöms besitta den tillförlitlighet som verksamheten kräver. Produkttillsynscentralen kan förena användningstillståndet med inköpsbegränsningar eller uppställa sådana villkor för användningen och lagringen av sprit eller alkohol som tillsynen förutsätter.

29 §
Överlåtelse, förmedling och eget bruk av sprit

Den som får bedriva partiförsäljning av sprit får sälja eller på annat sätt leverera eller förmedla sprit

1) för specialförsäljning som avses i 17 §,

2) på de villkor som produkttillsynscentralen bestämmer till den som har ett motiverat behov att använda sprit i sitt arbete eller för tillverkning av sina produkter,

3) för förflyttning till skattefritt lager som avses i lagen om påförande av accis (1469/94) samt

4) för export till länder utanför Europeiska gemenskapen samt för förflyttning till någon annan medlemsstat i gemenskapen eller till friområde eller tullager som avses i tullagstiftningen.

Utan hinder av 1 mom. får den som får bedriva partiförsäljning av sprit använda denna sprit på de villkor som produkttillsynscentralen bestämmer i sitt eget arbete eller för tillverkning av sina egna produkter samt leverera den till kvalitetskontroll på de villkor som produkttillsynscentralen bestämmer.

Med eget bruk enligt 2 mom. avses specialförsäljning, om produkttillsynscentralen har beviljat användningstillstånd enligt 17 §.

30 §
Överlåtelse och eget bruk av obeskattade alkoholdrycker

Den som får bedriva partiförsäljning av alkoholdrycker får sälja eller på annat sätt leverera alkoholdrycker för vilka accis inte har betalts

1) för specialförsäljning som avses i 17 §,

2) för förflyttning till skattefritt lager eller skattefri butik enligt lagen om påförande av accis,

3) för export till länder utanför Europeiska gemenskapen eller för förflyttning till någon annan medlemsstat i gemenskapen eller till friområde eller tullager som avses i tullagstiftningen,

4) för proviantering av trafikmedel i internationell trafik enligt vad som särskilt stadgas om accisfrihet för sådan proviantering, samt

5) på grundval av diplomat- eller konsulsförbindelse eller till en internationell organisation enligt vad som särskilt stadgas om accisfrihet för sådan överlåtelse.

Utan hinder av 1 mom. får den som bedriver partiförsäljning av alkoholdrycker, om produkttillsynscentralen har beviljat användningstillstånd enligt 17 §, använda alkoholdrycker som specialförsäljning i sitt eget arbete eller vid tillverkning av sina egna produkter samt leverera dem för kvalitetskontroll på de villkor som produkttillsynscentralen bestämmer.

6 kap.

Innehav och transport av alkoholdrycker och sprit samt skattefri lagring

35 §
Skattefritt lager för alkoholdrycker och sprit

Produkttillsynscentralen skall godkänna ett skattefritt lager som avses i lagen om påförande av accis innan där får lagras temporärt accisfria alkoholdrycker eller sprit för att säkerställa att lagret uppfyller givna stadganden och bestämmelser och för att effektiv kontroll skall kunna ordnas i lagret.

Om tillstånd att hålla skattefritt lager stadgas särskilt.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som stadgas genom förordning.

RP 237/94
StaUB 90/94
Rådets direktiv 92/83/EEG; EGT Nr L 316, 31.10.1992, s. 21

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.