1472/1994

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om accis på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden
1 §

För flytande bränslen skall till staten betalas grundaccis och tilläggsaccis enligt denna lag.

För finansiering av utgifter som åsamkas staten av säkerhetsupplagring och av annat tryggande av försörjningsberedskapen skall till staten för flytande bränslen dessutom betalas försörjningsberedskapsavgift till den försörjningsberedskapsfond som avses i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/92) enligt denna lag.

För den hjälpprodukt som tillsatts till flytande bränsle skall betalas accis och försörjningsberedskapsavgift enligt samma grunder som för det bränsle till vilket hjälpprodukten har tillsatts.

2 §

I denna lag avses med

1)flytande bränsle produkter som nämns i den bifogade accistabellen,

2)mineraloljor, på överföring av vilka tillämpas stadgandena i lagen om påförande av accis,

a) produkter som hör till positionerna 2707 10, 2707 20, 2707 30 och 2707 50 i tulltariffen,

b) produkter som hör till positionerna 2710 00 11-2710 00 78 i tulltariffen; produkter som hör till positionerna 2710 00 21, 2710 00 25 och 2710 00 59 dock endast då produkter överförs i parti utan förpackning,

c) produkter som hör till position 2711, med undantag för produkter som hör till positionerna 2711 11 00 och 2711 21 00,

d) produkter som hör till positionen 2901 10 i tulltariffen, samt

e) produkter som hör till positionerna 2902 20. 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 och 2902 44 i tulltariffen,

3) motorbensin bensin som hör till positionen 2710 i tulltariffen och som lämpar sig för att användas i förbränningsmotorer och vars oktantal är 75 RON eller mera, bestämt enligt ASTM D 2699 -metoden; som motorbensin anses även alla sådana mineraloljor och andra produkter som överlåts för att användas som bränsle i ottomotorer, med undantag för de bränslen som nämns i 2 mom.,

4)blyfri motorbensin sådan ovan i 3 punkten nämnd motorbensin som hör till position 2710 i tulltariffen och som innehåller högst 0,013 gram bly per liter vid en temperatur av 15 celsiusgrader,

5)blandning av motorbensin blandning som innehåller minst hälften blyfri motorbensin,

6) reformulerad motorbensin produkt vars nedan nämnda egenskaper motsvarar angivna gränsvärden:

Egenskap Gränsvärde
Syrehalt 2 ≤ 02 ≤ 2,7 %
Bensenhalt Högst 3 volym-%
Ångtryck:
- produkt, som överlåtits till konsumtion 1.6.-31.8., nämnda dagar medräknade Högst 70 kPa
- produkt, som överlåtits till konsumtion 1.9.-31.5., nämnda dagar medräknade Högst 90 kPa

7)dieselolja till position 2710 i tulltariffen hänförlig dieselolja; som dieselolja anses även alla sådana mineraloljor och andra produkter som överlåts för att användas i dieselmotorer, med undantag för produkter som nämns i 2 mom.,

8) svavelfri dieselolja dieselolja som hör till position 2710 i tulltariffen och vars svavelhalt är högst 0,005 viktprocent, aromathalt högst 20 volymprocent och cetanindex eller cetantal minst 47,

9) lätt brännolja dieselolja som avses ovan i punkt 7 och som gjorts identifierbar enligt denna lag; som lätt brännolja anses även alla sådana flytande mineraloljor som överlåts för att användas för uppvärmning och som gjorts identifierbara enligt denna lag,

10)tung brännolja oljor och oljeprodukter enligt position 2710 i tulltariffen som är avsedda för uppvärmning och som vid destillering enligt metoden ASTM D 86 ger mindre än 65 volymprocent destillat (inklusive förluster) när temperaturen höjs till 250 °C eller för vilka genom denna metod volymprocent inte kan bestämmas vid 250 °C; som tung brännolja anses, med undantag för lätt brännolja och de bränslen som nämns i 2 mom., även andra sådana mineraloljor och kolväten som överlåts för att användas för uppvärmning,

11)uppvärmning användning av mineraloljor och kolväten för förbränningsändamål.

Denna lag tillämpas inte på stenkol, brunkol, torv, lignit och på annat liknande fast kolväte eller på naturgas. Som i 1 mom. avsedda accispliktiga bränslen anses inte metan, flytgas, flygbensin, flygpetroleum och inte heller motorpetroleum som gjorts identifierbar enligt denna lag och som är avsedd att användas i båttrafik.

3 §

Förutom vad 10 § lagen om påförande av accis stadgar skall accis och försörjningsberedskapsavgift för flytande bränslen betalas av

1) den till vilken bränsle har överlåtits från statens säkerhetsupplag,

2) företag som idkar handel med flytande bränslen, för de hjälpprodukter som företaget har tillsatt till det flytande bränslet.

Grunder för påförande av accis och avgift
4 §

Accis och försörjningsberedskapsavgift skall betalas enligt den till lagen bifogade accistabellen.

5 §

Accis och försörjningsberedskapsavgift bestäms för produkter vid en temperatur av 15 celsiusgrader.

6 §

Accisen och försörjningsberedskapsavgiften bestäms

1) för auktoriserad lagerhållare på basis av de mängder som under skatteperioden enligt lagerhållarens bokföring överlåtits till konsumtion som är belagd med accis och försörjningsberedskapsavgift,

2) för bränslen som den accisskyldige under skatteperioden tagit för egen konsumtion på basis av de mängder som tagits i bruk,

3) i det fall som avses i 3 § 2 punkten på basis av de mängder som tillsatts till bränsle som beskattas.

Utan hinder av 1 mom. 1 punkten kan de rättelser som gjorts i lagerhållarens bokföring och som gäller de överlåtna mängderna beaktas vid beskattningen under den skatteperiod då de har förts in i lagerhållarens bokföring.

Identifierbarhet av bränslen
7 §

Bränsle som är avsett att användas som lätt brännolja skall göras identifierbart enligt vad som stadgas genom förordning.

Motorpetroleum och fotogen skall också göras identifierbara enligt vad som stadgas genom förordning.

8 §

Bränsle som inte har gjorts identifierbart enligt vad som stadgas eller bestäms i 7 § 1 mom. eller med stöd av det kan dock anses som lätt brännolja under förutsättning att det har överlåtits till accisbelagd konsumtion och använts som lätt brännolja.

Om bränslen inte gjorts identifierbara, kan det uppbäras en särskild felavgift på minst 10 procent av det accisbelopp som lämnas ouppburet, dock högst 500 000 mark.

Accis- och avgiftsfrihet
9 §

Förutom vad lagen om påförande av accis stadgar, är följande produkter accisfria:

1) bränslen som säljs, överlåts eller importeras till statens säkerhetsupplag,

2) bränslen som används som energikälla vid oljeraffineringsprocessen,

3) bränslen som används såsom råvara eller hjälpprodukt vid industriell produktion eller direkt vid första användningen då en vara tillverkas, samt

4) på de villkor som tullstyrelsen bestämmer, bränslen som överlåts för användning såsom bränsle för fiskefartyg som idkar fångst utanför Finlands territorialvatten.

10 §

Förutom vad som är accisfritt enligt lagen om påförande av accis är från försörjningsberedskapsavgiften befriade

1) bränslen som nämns i 9 § 1, 2 och 4 punkten,

2) bränslen varom påvisas att de används för tillverkning, reparation, renovering, komplettering eller emballering av exportvaror, med undantag för flytande bränslen som används för att maskiner eller anordningar skall hållas i drift eller för underhåll av dessa.

Särskilda stadganden
11 §

Om inte något annat stadgas i denna lag, gäller om accisskyldighet för flytande bränslen och om grunder för påförande av accis samt även i övrigt vad som stadgas eller bestäms i lagen om påförande av accis eller med stöd av den.

Vad 1 mom. stadgar gäller i tillämpliga delar även försörjningsberedskapsavgiften.

12 §

Företag som idkar handel med flytande bränslen skall göra anmälan till den behöriga distriktstullkammaren om de hjälpprodukter eller identifieringsämnen som tillsätts till bränslet.

13 §

När en proposition om ändring av denna lag har avlåtits till riksdagen, har statsrådet rätt att bestämma att på produkterna skall uppbäras accis och försörjningsberedskapsavgift enligt propositionen.

Om den accis eller avgift som betalts enligt 1 mom. är högre än den accis eller avgift som senare fastställts, skall den distriktstullkammare som verkställt beskattningen på ansökan återbetala till den accisskyldige det belopp som motsvarar skillnaden.

14 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

15 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Genom denna lag upphävs lagen den 17 december 1982 om bränsleaccis (948/82), samt lagen den 29 december 1983 om säkerhetsupplagsavgift (1105/83), jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 237/94
StaUB 90/94
Rådets direktiv 92/81/EEG; EGT Nr L 316, 31.10.1992, s. 12, 92/82/EEG; EGT Nr L 316, 31.10.1992, s. 19

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

ACCISTABELL

Produkt Produktgrupp Grundaccis Tilläggsaccis Försörjningsberedskapsavgift
Blyfri motorbensin
- grundkvalitet 1 261 p/l 12,3 p/l 4,3 p/l
- reformulerad 2 256 p/l 12,3 p/l 4,3 p/l
Blyhaltig motorbensin
- grundkvalitet 3 306 p/l 12,3 p/l 4,3 p/l
- reformulerad 4 301 p/l 12,3 p/l 4,3 p/l
Blandning av motorbensin
- grundkvalitet 5 283,5 p/l 12,3 p/l 4,3 p/l
- reformulerad 6 278,5 p/l 12,3 p/l 4,3 p/l
Dieselolja
- grundkvalitet 7 165 p/l 13,5 p/l 2,3 p/l
- svavelfri kvalitet 8 150 p/l 13,5 p/l 2,3 p/l
Lätt brännolja 9 4,28 p/l 13,7 p/l 2,3 p/l

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.