1470/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om tobaksaccis

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden
1 §

För tobaksprodukter skall till staten betalas tobaksaccis enligt denna lag.

Syftet med tobaksaccisen är att bland annat främja de mål varom stadgas i lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/76).

2 §

Med tobaksprodukter avses i denna lag cigarretter, cigarrer och cigariller, pip- och cigarrettobak samt finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter.

Som tobaksprodukt betraktas i denna lag även cigarrettpapper.

3 §

Med cigarrer och cigariller avses tobaksrullar, som kan rökas som sådana och

1) som är helt framställda av naturtobak,

2) i vilka det yttersta täckbladet är av naturtobak,

3) i vilka det yttersta täckbladet har samma färg som en vanlig cigarr och i vilka dessutom finns ett omblad; täckbladet och ombladet skall vara av rekonstituerad tobak; av de tobaksbitar som utgör fyllning skall minst 60 viktprocent vara mer än 1,75 millimeter i såväl längdriktningen som på bredden; täckbladet skall vara lindat i spiralform omkring produkten på sådant sätt att det är i minst 30 graders spetsig vinkel mot längdaxeln, eller

4) i vilka det yttersta täckbladet är ett omslag tillverkat av rekonstituerad tobak av samma färg som en vanlig cigarr; produktens styckevikt, med undantag för filter eller holken, skall vara minst 2,3 gram; av de tobaksbitar som utgör fyllning skall minst 60 viktprocent vara mer än 1,75 millimeter i såväl längdriktningen som på bredden; av produktens längd skall minst en tredjedel ha ett omkretsmått på minst 34 millimeter.

Med cigarrer och cigariller jämställs produkter som delvis är framställda av annat än tobak, men som fyller andra i 1 mom. stadgade förutsättningar. I produkterna skall dock finnas ett täckblad av naturtobak eller av rekonstituerad tobak eller täck- och omblad av rekonstituerad tobak.

4 §

Med cigarretter avses tobaksrullar, som

1) röks som sådana och som inte är cigarrer eller cigariller,

2) genom en enkel, icke-industriell behandling placeras i hylsor som tillverkats av cigarrettpapper,

3) genom en enkel, icke-industriell behandling lindas i cigarrettpapper.

Vid uppbörd av tobaksaccis skall den tobaksrulle som avses i 1 mom. anses som två cigarretter om den utan filter och holken är längre än 9 centimeter men högst 18 centimeter, som tre cigarretter om den utan filter och holken är längre än 18 centimeter men högst 27 centimeter och så vidare.

5 §

Med pip- och cigarrettobak avses

1) tobak som är skuren eller annars styckad i bitar, riven eller pressad till plattor och som kan rökas utan ytterligare industriell bearbetning,

2) tobaksavfall som tillhandahålls i detaljhandel och som kan rökas och som inte är cigarrer, cigariller eller cigarretter.

Med finskuren tobak som skall rullas till cigarretter avses i 1 mom. definierad tobak vars beståndsdelar till mer än 25 viktprocent har en skärningsbredd av mindre än 1 millimeter.

6 §

Med ovan i 4 och 5 §§ avsedda produkter jämställs produkter som helt eller delvis är tillverkade av annat än tobak, men som uppfyller andra i lagrummen stadgade förutsättningar. Om produkter som inte innehåller tobak används endast för medicinskt ändamål, skall de inte anses som tobaksprodukter.

7 §

Med cigarrettpapper avses cigarrettpapper i detaljhandelsform hänförligt till position 4813 i tulltariffen.

Grunder för påförande av accis
8 §

Tobaksaccis skall betalas enligt den bifogade accistabellen.

Accisen fastställs på basis av produktens detaljhandelspris. För cigarretter bestäms accisen dessutom som en accis per enhet. För cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter skall dock betalas ett accisbelopp som alltid är minst minimiaccisen enligt accistabellen.

9 §

Vid fastställande av tobaksaccis avses med detaljhandelspris det detaljhandelspris som den i 10 § lagen om påförande av accis avsedda accisskyldige har uppgett.

Som detaljhandelspris för tobaksprodukter som förts in i landet för annat ändamål än kommersiell försäljning anses motsvarande produkters detaljhandelspris i Finland. Om motsvarande produkter inte finns här, bestäms accisen för cigarretter och finskuren tobak, avsedd att rullas till cigarretter, enligt den i 8 § avsedda minimiaccisen. Såsom beskattningsvärde för andra tobaksprodukter betraktas produktgruppens genomsnittliga detaljhandelspris, som fastställs av tullstyrelsen.

Accisfrihet
10 §

Förutom vad lagen om påförande av accis stadgar är accisfria,

1) tobaksprodukter som används vid tillverkning av produkter som avses i denna lag;

2) tobaksprodukter som överlåtits till myndigheterna som prov.

Pris- och kontrolletiketter
11 §

En accisskyldig som avses i 10 § lagen om påförande av accis skall innan tobaksprodukterna överlåts till konsumtion i Finland förse produkterna med prisetiketter som fästes på detaljhandelsförpackningen under ett skyddshölje eller med sådan text som trycks på detaljhandelsförpackningen och varav framgår det detaljhandelspris som avses i 8 §.

Om den i 1 mom. avsedda accisskyldige är auktoriserad lagerhållare eller registrerad näringsidkare skall den accisskyldige själv skaffa och bekosta prisetiketterna. I annat fall levererar tullstyrelsen prisetiketterna till den accisskyldige och debiterar ett självkostnadspris för etiketterna.

12 §

Tullmyndigheten skall förse tobaksprodukter som förs in till Finland för annat ändamål än kommersiell försäljning med kontrolletiketter som fästs på detaljhandelsförpackningarna.

Vad 1 mom. stadgar gäller inte tobaksprodukter som förts in i Finland som sådana accisfria hemkomstgåvor som avses i 18-21 §§ lagen om påförande av accis och inte heller accisfria tobaksprodukter som förts in i Finland som sådana mindre värdefulla gåvor som avses i 16 § 10 punkten i samma lag.

Särskilda stadganden
13 §

När en proposition om ändring av denna lag har avlåtits till riksdagen har statsrådet rätt att bestämma att accis på varorna skall uppbäras enligt propositionen.

Om den accis som betalts enligt 1 mom. är högre än den accis som senare fastställts, skall den distriktstullkammare som verkställt beskattningen på ansökan återbära till den accisskyldige det belopp som motsvarar skillnaden.

14 §

Om inte något annat stadgas i denna lag, gäller om accisskyldighet, grunderna för påförande av accis och även i övrigt om tobaksaccis som skall betalas för cigarretter, cigarrer, cigariller, pip- och cigarrettobak samt för finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter, vad som stadgas eller bestäms i lagen om påförande av accis eller med stöd av den.

Vad 1 mom. stadgar gäller i tillämpliga delar också cigarettpapper. De stadganden i lagen om påförande av accis som gäller överföring av accispliktiga produkter tillämpas på cigarrettpapper dock endast till den del stadgandena gäller överföring av produkter till en auktoriserad lagerhållares skattefria lager som importerats från ett område utanför gemenskapen eller överföring av produkter mellan skattefria lager i Finland.

15 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

16 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. Stadgandet i 5 § 2 mom. träder dock i kraft den 1 januari 1998. Före den 1 januari 1998 tillämpas på finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter vad denna lag stadgar om pip- och cigarret-tobak.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder ikraft.

17 §

Genom denna lag upphävs lagen den 7 december 1979 om tobaksaccis (875/79) jämte ändringar.

För snus och tuggtobak som avses i den i 1 mom. nämnda lagen skall till den 28 februari 1995 i tobaksaccis betalas grundaccis till 20 procent av produktens detaljhandelspris. Ytterligare skall under nämnda tid för produkterna betalas i tobaksaccis tilläggsaccis till 24 procent av detaljhandelspriset, dock högst 95 mark per kilo. Om skyldighet att betala tobaksaccis för snus och tuggtobak, om grunderna för fastställande av accis och även i övrigt tillämpas vad denna lag stadgar om cigarrettpapper.

RP 237/94
StaUB 90/94
Rådets direktiv 72/464/EEG; EGT Nr L 303, 31.12.1972, s. 1, 77/805/EEG; EGT Nr L 338, 28.12.1977, s. 22, 79/32/EEG; EGT Nr L 10, 16.1.1979, s. 8, 92/78/EEG; EGT Nr L 316, 31.10.1992, s. 5, 92/79/EEG; EGT Nr L 316, 31.10.1992, s. 8, 92/80/EEG; EGT Nr L 316, 31.10.1992, s. 10, 92/83/EEG; EGT Nr L 316, 31.10. 1992, s. 21, 92/84/EEG; EGT Nr L 316, 31.10.1992, s. 29

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

ACCISTABELL

Produkt Produktgrupp Mark/ 1000 st Procent av detaljhandelspris
Cigarretter 1 75,0 50,0
Cigarrer och cigariller 2 - 20,0
Pip- och cigarrettobak 3 - 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter 4 - 50,0
Cigarrettpapper 5 - 57,0

För cigarretter skall i tobaksaccis betalas minst 90 procent av tobaksaccisen för cigarretter i den mest efterfrågade prisklassen. För finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter, skall i tobaksaccis betalas minst 90 procent av tobaksaccisen för finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter, i den mest efterfrågade prisklassen.

Den ovan avsedda minimiaccisen uppbärs inte till den del uppbörden av minimiaccisen höjer cigarretternas eller den finskurna, för rullning av cigarretter avsedda tobakens totalskatt till högre nivå än 90 procent av totalskatten för cigarretter eller finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter, i den mest efterfrågade prisklassen. Med totalskatten avses det sammanlagda beloppet av tobaksaccisen och mervärdesskatten på produkten,

Tullstyrelsen fastställer de mest efterfrågade prisklasserna för cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.