1452/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om ändring av lagen om yrkesläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/87) 21 § och 31 c § 3 mom., sådana dessa lagrum lyder i lag av den 3 augusti 1992 (717/92), samt

ändras 31 c § 2 mom., sådant det lyder i nämnda lag av den 3 augusti 1992, som följer:

31 c §
Hemkommunens betalningsandel

Om en elev saknar hemkommun eller om han har hemort på Åland betalas till läroanstaltens huvudman av statens medel ett belopp som motsvarar statsandelen och hemkommunens betalningsandel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 186/94
KuUB 27/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.