1451/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om ändring av lagen om privata skolor med främmande undervisningsspråk

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 28 juni 1963 om privata skolor med främmande undervisningsspråk (373/63) nya 3 a-3 c §§ som följer:

3 a §

Undervisningsministeriet beviljar huvudmannen för skolan utan ansökan årligen statsandel enligt bärkraftsklassen i elevens hemkommun och den skala som stadgas i 8 § 1 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Statsandelen beräknas på ett belopp som fås när skolans elevantal multipliceras med det enligt 10 § nämnda lag fastställda riksomfattande genomsnittliga beloppet för priset per enhet som ligger till grund för statsandelen till grundskolan.

Av särskilda skäl kan undervisningsministeriet inom ramen för statsbudgeten bevilja en skola ett extra bidrag.

3 b §

Elevens hemkommun är skyldig att till huvudmannen för en skola med främmande undervisningsspråk betala en betalningsandel för en elev som går i skolan. Hemkommunens betalningsandel beräknas så att från det belopp som avses i 3 a § dras av det belopp som bestäms per elev enligt bärkraftsklassen för elevens hemkommun.

3 c §

Om betalning av statsandel och hemkommunens betalningsandel, beräkning av elevantalen och lämnandet av uppgifter och om ändringssökande gäller i tillämpliga delar lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och vad som stadgas med stöd av den.

Om statsandelen gäller dessutom vad 45 § 1 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet stadgar om betalning av utebliven förmån, om återbetalning av grundlös förmån, om när betalningsskyldigheten förfaller samt om vite.


Denna lag träder i kraft den 1 januari1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder ikraft.

RP 186/94
KuUB 27/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.