1449/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om ändring av 18 och 54 b §§ gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i gymnasielagen av den 27 maj 1983 (477/83) 18 § 2 mom. och 54 b § 2 mom.,

av dessa lagrum 18 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 15 maj 1992 (426/92), och 54 b § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 3 augusti 1992 (708/92), som följer:

18 §

Läroplanen kan dessutom omfatta andra ämnen som hänför sig till gymnasiets uppgifter. En elev med samiska, romani eller ett främmande språk som modersmål kan i modersmålsundervisningen undervisas i sitt eget modersmål. Till läroplanen hör även ämnesövergripande temastudier. I gymnasiet kan finnas klubbar i vars verksamhet även andra än gymnasiets elever kan delta. Gymnasieundervisning får meddelas även utanför skolan.


54 b §

Om en elev saknar hemkommun eller om han har hemort på Åland, betalas till läroanstaltens huvudman av statens medel ett belopp som motsvarar statsandelen och hemkommunens betalningsandel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 186/94
KuUB 27/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.