1441/1994

Utfärdat i Helsingfors den 28 december 1994

Inrikesministeriets beslut om när länsstyrelsens prestationer skall vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna och om avgifterna för offentligrättsliga prestationer

Inrikesministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms när länsstyrelsens prestationer skall vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna samt om avgifter som skall uppbäras för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsfria prestationer

Enligt 5 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) är följande av länsstyrelsens prestationer avgiftsfria:

1) de samarbets- och utvecklingsuppgifter som avses i 3 § länsstyrelselagen (1233/87);

2) ledningen och övervakningen av de myndigheter som är underställda länsstyrelsen och dessa myndigheters räkenskapsverksuppgifter;

3) uppgifter i samband med användningen av tvångsmedel samt

4) andra allmänna tillsyns- och granskningsuppgifter som enligt stadgandena ankommer på länsstyrelsen.

Med stöd av 6 § 3 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten skall avgift inte uppbäras för följande av länsstyrelsens prestationer:

1) beslut som gäller förvaltningsklagan;

2) beslut genom vilket ett ärende avvisats;

3) bevakning av statens rätt och fördel enligt 11 § 1 mom. länsstyrelseförordningen (638/92) vid domstol eller hos någon annan myndighet eller vid någon annan förrättning;

4) delgivning av stämningar och handlingar som riktar sig till staten;

5) beslut som gäller besvär över utmätning eller klagan över någon utsökningsmyndighets förfarande i övrigt;

6) verkställighet av nordiska domar som gäller privaträttsliga anspråk;

7) verkställighet av beslut som gäller vårdnad av barn och umgängesrätt;

8) beslut i besvärsärenden enligt 81 § 2 mom. och rättelseyrkanden enligt 36 § lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/77);

9) uppgifter i anslutning till genomförandet av gemensam elevansökan inom regionen;

10) beslut i besvärsärenden som gäller elever i grundskola, i skola som ersätter eller motsvarar grundskola eller i gymnasium, samt studerande i yrkesläroanstalt;

11) beslut om bedömning eller uppflyttande till följande årskurs i fråga om elever i grundskola, i skola som ersätter eller motsvarar grundskola eller i gymnasium, eller studerande i yrkesläroanstalt;

12 ) uppgifter som gäller personaladministration och som enligt förordningen om köttbesiktning (219/60) ankommer på länsstyrelsen;

13) uppgifter som gäller regional försvarsutbildning och beredskapsplanering;

14) beslut som hänför sig statsandelar eller annan statsfinansiering samt

15) betalning av offentligrättsliga skatter eller avgifter till länskassan.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga beslut, intyg och andra offentligrättsliga prestationer för vilka uppbärs fasta avgifter är de prestationer som räknas upp i avgiftstabellen i bilagan till detta beslut.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde är:

1) särskilda kontroller som länsstyrelsen utför på begäran av en myndighet eller någon annan sökande, med undantag av de tillsyns- och granskningsuppgifter som avses i 2 § 1 mom. och i bilagan till detta beslut 4 punkten;

2) bevakning av statens rätt och fördel enligt 11 § 2 mom. länsstyrelseförordningen vid domstol eller hos någon annan myndighet eller vid någon annan förrättning;

3) avskrifter som ersätter ursprungliga enskilda beslut, intyg eller liknande dokument av de handlingar som förvaras hos länsstyrelsen, med undantag av prestationer som enligt 5 och 6 §§ lagen om grunderna för avgifter till staten är avgiftsfri tjänsteutövning, samt avskrift av gemenskapstillstånd för godstrafik, för vilken avgiften särskilt har bestämts i bilagan till detta avgiftsbeslut samt

4) mottagande av deposition eller säkerhet. Avgift uppbärs dock inte om depositionen eller säkerheten hänför sig till ett annat länsstyrelsebeslut, för vilket en avgift stadgats särskilt. Avgift uppbärs inte heller om det är fråga om en deposition som en utmätningsman gör med stöd av utsökningslagen och avgiften för depositionen inte kan inkluderas i kostnaderna för verkställigheten av utsökningsärendet eller om det är fråga om en deposition som av naturskyddsskäl görs i samband med expropriation.

4 §
Avgifter i besvärsärenden

För beslut i besvärsärenden uppbärs fasta avgifter enligt den bifogade avgiftstabellen.

För besvär som avses i 2 § 2 mom. 5, 8, och 10 punkten uppbärs dock ingen avgift. Ingen avgift uppbärs heller i ett ärende som gäller en parts rätt och förmån, om personen i fråga på behörigt sätt bevisats vara medellös eller om det annars finns vägande skäl för avgiftsfrihet på grund av personens ekonomiska ställning. Om länsstyrelsen ändrar en kommuns eller någon annan myndighets beslut till förmån för den som anför besvär, uppbärs inte heller någon avgift.

Om flera än en part genom samma skrivelse lämnar in ett besvärsärende till länsstyrelsen för behandling, uppbärs hos parterna endast en avgift för beslutet. Om länsstyrelsen avskiljer olika ärenden för separat behandling, uppbärs för varje ärende som avskiljts på detta sätt en separat avgift hos parterna.

5 §
Vissa bestämmelser avgifter för offentligrättsliga prestationer

För bifallande och avslående offentligrättsliga beslut uppbärs lika stora avgifter, om inte någon annat stadgas eller bestäms. Innehåller ett beslut som länsstyrelsen meddelar genom en och samma handling flera sådana beslut som enligt detta beslut är avgiftsbelagda, uppbärs för vart och ett av dem avgifter i enlighet med detta beslut.

För offentligrättsliga beslut uppbärs inte kungörelse- eller övriga handläggningsavgifter särskilt. För en handling som sänds som telefax uppbärs den avgift som gäller för handlingen i övrigt. När ett sådant intyg som avses i bilagan till detta beslut sänds per post till kunden, uppbärs ingen postavgift.

6 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Övriga avgiftsbelagda prestationer för vilka länsstyrelsen bestämmer avgift enligt företagsekonomiska grunder är:

1) upprättande av köpebrev och annat motsvarande avtal;

2) förnyande av inteckning;

3) upprättande av skuldebrev;

4) utbildningstjänster;

5) postningstjänster;

6) utredningar, undersökningar och publikationer;

7) förnyande av borgen;

8) ekonomiförvaltningstjänster;

9) dataadministrativa och datatekniska tjänster;

10) användning av de lokaler som är i länsstyrelsens besittning;

11) andra avskrifter än de som nämns i 3 § 2 mom. 3 punkten samt

12) annan ämbetsverksservice.

7 §
Avgifter som uppbärs av länsstyrelsen i landskapet Åland

Detta beslut gäller i tillämpliga delar prestationer som tillhandahålls av länsstyrelsen i landskapet Åland.

När länsstyrelsen i landskapet Åland inom landskapet sköter uppgifter som hör till uppgifter angående förarexamina samt fordons besiktning och registering eller uppgifter som hör till lantbruksnäring, uppbärs avgifterna för prestationerna med iakttagande av de stadganden och bestämmelser som utfärdats om fordonsförvaltningens avgifterna i trafikministeriets beslut och lantbruksnäringsdistriktens prestationer, om inte något annat stadgas eller bestäms särskilt.

Länsstyrelsen i landskapet Åland uppbär i egenskap av fartygsregistermyndighet avgifter enligt vad som särskilt stadgas eller bestäms om avgifter som sjöfartsverket uppbär för fartygsregisterprestationer.

8 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Genom detta beslut upphävs inrikesministeriets beslut av den 23 juni 1993 om när länsstyrelsens prestationer skall vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna och om avgifterna för offentligrättsliga prestationer (642/93) jämte ändringar.

Det tidigare beslutet om när länsstyrelsens prestationer skall vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna och om avgifterna för offentligrättsliga prestationer, vilket beslut nu skall upphävas, gäller alltjämt fram till den 28 februari 1995 i fråga om avgifter för miljöförvaltningens prestationer.

Helsingfors den 28 december 1994

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Eeva Puttonen

AVGIFTSTABELL

Länsstyrelsens offentligrättsliga beslut och intyg med fasta avgifter samt andra offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

I Beslut

Näringstillstånd

mk
Handelstillstånd för skjutvapen och skjutförnödenheter 500
Tillstånd att tillverka och reparera skjutvapen 500
Tillstånd att hålla bilskola 800
Tillstånd för kollektivtrafik 800
Tillstånd för linjetrafik 800
Serveringstillstånd för alkoholdrycker 1 000
Tillfälligt serveringstillstånd för alkoholdrycker ( tillstånd avgift innehåller också årsavgift för övervakning av verksamhet) 1 000
Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker 1 000
Godkännande av renslakteri 1 400
Tillstånd för sjuktransport 800
Taxitillstånd 800
Godkännande som beviljats mikrobiologisk inrättning enligt lagen om smittsamma sjukdomar (583/86) 500
Tillstånd för godstrafik 800
Gemenskapstillstånd för godstrafik 800
Tillstånd för bevakningsföretag samt annat tillstånd eller godkännande i samband med bevakningsföretagens verksamhet 500
Tillstånd för privat barnskyddsanstalt 700
Tillstånd att ge privata hälso- och sjukvårdstjänster 900
Drifstillstånd för oljeeldningsanläggning 800
Grundläggningstillstånd för oljeeldningsanläggning 1 200
Annat näringstillstånd 400

Beslut om ändring av näringstillstånd dock 272 mk/h. Avgiften för ett ändringsbeslut kan vara högst lika stor som avgiften för ett näringstillstånd enligt avgiftstabellen.

Andra beslut

Undantagslov som gäller anskaffande och innehav av skjutvapen 200
Tillstånd att anlägga skjutbana 1 200
Tillstånd för djurexperiment 300
Tillsånd enligt affärstidslagen (446/94)
- småbutikers undantag eller undantag som till sin betydelse är ringa 300
- undantag för rörelse av grupp- eller varuhustyp 1 000
- riksomfattande undantag 2 000
Tillstånd till undersökning enligt 84 § inlösningslagen (603/77) 900
Tillstånd att stänga vägar 1 500
Namnändring 400
Tillstånd att bedriva medling i familjefrågor 500
Beslut enligt renskötsellagen (848/90) 1 500
Tillstånd för penninginsamling 240
Tillstånd för varvlotteri 240
Delgivning utomlands 300
Befrielse från eller lättnader i skyldigheten att bygga skyddsrum 1 200
Till samfundslagstiftningen hörande handräckningsärenden som gäller hållande av möten, verkställande av revision och förordnande av revisorer 600
Annan handräckning 800
Annat beslut som fattats på ansökan 272 mk/h
Besvär 400
Dock med beaktande av undantagen i 4 §.
Processuell klagan 400

II Intyg

Diareiintyg 100
Lagakraftsbevis 100
Utförselintyg utfärdat av länsveterinären 200
Båtregistreringsbevis 150
Dödsattest eller obduktionsutlåtande som skall lämnas till försäkringsbolag 100
Annat intyg som lämnats på begäran 50
med undantag av löneintyg eller kopior av matrikeln som ges anställda vid ett räkenskaps verk för vilka intyg och kopior inte uppbärs någon avgift.

III Övriga prestationer

Ingående av förbindelse om efterpantsättning 120
Årsavgift för övervakning av verksamhet som förutsätter serveringstillstånd för alkoholdrycker (42 och 55 § alkohollagen 1143/94)
- mängden av serveringen 0-9 999 liter i år 250
- mängden av serveringen 10 000-19 999 liter i år 500
- mängden av serveringen 20 000-49 999 liter i år 1 000
- mängden av serveringen 50 000-99 999 liter i år 1 500
- mängden av serveringen 100 000 liter eller mer i år 2 000
Årsavgift för övervakning av detaljhandel (42 och 55 § alkohollagen 1143/94) 500
Årsavgift för lån som är under indrivning 30
Avgift per slaktkropp för besiktning av slaktat renkött 12
- om besiktningen på näringsindkarens begäran utförs kl. 17.00-22.00, höjs avgiften med 20 procent
- om besiktningen på näringsidkarens begäran utförs kl. 22.00-8.00 eller på en söndag eller allmän helg- eller fridag höjs avgiften med 50 procent
Avskrift av gemenskapstillstånd för godstrafik 200

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.