1419/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om ändring av avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 60 § 1 mom. avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/93) och

fogas till lagen en ny 73 a § som följer:

60 §
Avfallsförseelse

Den som avsiktligen eller av grov oaktsamhet

1) bryter mot förbud i 5 §, 6 § 1 mom. 6 eller 8 punkten, 7 § 4 mom., 13 § 1 mom., 17-19 §§, 22 § 1 mom., 26 §, 43 § 2 mom., 44 § 2 eller 3 mom., 50 §, 55 § 2 eller 3 mom., 57 § eller 73 a § eller mot förbud eller föreskrifter som utfärdas med stöd av nämnda stadganden eller

2) försummar skyldigheter som nämns i 7-9 §§, 11 § 1 mom., 12 eller 14 §, 15 § 1 mom., 20 § 1 eller 2 mom., 21 §, 22 § 2 eller 3 mom., 23-25 §§, 42 § 1 mom., 43 § 2 mom., 46 eller 49 §, 51 § 3 mom. eller 55 § 1 mom., eller

3) utför internationell avfallstransport på ett sätt som avses i artikel 26.1 i avfallstransportförordningen

skall, om inte strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe i denna lag, dömas till böter för avfallsförseelse.


73 a §
Förbud mot avfallsförbränning i Finlands vattenområde

Förbränning av avfall är förbjudet i Finlands vattenområden.

Om förbränning av avfall orsakat av fartygets ordinarie drift stadgas dock i lagen om förebyggande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (300/79).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 323/94
MiUB 16/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.