1418/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om ändring av lagen om allmänna vatten- och avloppsverk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 december 1977 om allmänna vatten- och avloppsverk (982/77) 11 a §, sådan den lyder i lag av den 8 januari 1993 (88/93), och

fogas till 16 § ett nytt 2 mom. och till 17 § ett nytt 3 mom. som följer:

11 a §

Bestämmelser om kvaliteten på samt förbehandlingen och kontrollen av avloppsvatten som leds in i avlopp som sköts av ett allmänt vatten- och avloppsverk kan utfärdas genom beslut av statsrådet.

Enligt denna paragraf kan endast sådana bestämmelser utfärdas som förutsätts i det direktiv som nämns i 5 § 3 mom. eller i sådana internationella fördrag om skydd av havet som är förpliktande för Finland.

16 §

Vad 1 mom. stadgar gäller dock inte kontrolluppgifter som erhållits enligt 11 a §, inte heller uppgifter om kvaliteten på och förbehandlingen av avloppsvattnet enligt anslutningsavtalet.

17 §

Övervakningen av att föreskrifter utfärdade enligt 11 a § efterlevs ankommer på den övervakningsmyndighet som anses i 21 kap. 1 § vattenlagen. På åtgärder som strider mot föreskrifter utfärdade enligt 11 a § tillämpas straffstadgandena i vattenlagen samt dess stadganden om handläggning av brottmål- och handräckningsärenden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Denna lag gäller också sådan avledning av avloppsvatten som har inletts eller avtalats innan lagen träder i kraft.

RP 323/94
MiUB 16/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.