1414/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Förordning om ändring av avfallsförordningen

På föredragning av miljöministern

ändras i avfallsförordningen av den 22 december 1993 (1390/93) 11 § 2 mom. 29 punkten, 17 § 1 mom. 3 och 4 punkten och 21 § 1 mom. 2 och 3 punkten samt

fogas till 11 § ett nytt 3 mom., till förordningen nya 11 a-11 i §§, till 13 § ett nytt 3 mom. och till 17 § 1 mom. en ny 5 punkt som följer:

11 §
Verksamhet som kräver avfallstillstånd

Avfallstillstånd krävs också för annan verksamhet som är av betydelse för avfallshanteringen enligt 42 § 1 mom. avfallslagen, om det är fråga om:


29) rengöring av förorenade områden, dock inte när om rengöringen bestäms enligt 24 § avfallslagen.

Innan det tillstånd som behövs för rengöring av ett förorenat området beviljas kan de första åtgärder som är nödvändiga för att förhindra eller begränsa skadan vidtas.

11 a §
Övervakning av avfall som finns förtecknat i den gröna avfallslistan

Miljöministeriet kan i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 259/93 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen, nedan avfallstransportförordningen, besluta att avfall som förtecknas i bilaga 2 (gröna avfallslistan) till avfallstransportförordningen skall övervakas så som avfall som är förtecknat i bilaga 3 (gula avfallslistan) eller 4 (röda avfallslistan) till avfallstransportförordningen.

11 b §
Återsändning eller andra åtgärder i fråga om avfall som finns förtecknat i den gröna avfallslistan

Vatten- och miljöstyrelsen kan i enlighet med avfallstransportförordningen besluta om återsändning eller andra åtgärder i fråga om avfall som förtecknas i bilaga 2 till avfallstransportförordningen.

11 c §
Beslut som gäller transport av avfall

Vatten- och miljöstyrelsen skall alltid fatta beslut med anledning av anmälan enligt avfallstransportförordningen. Beslutet skall fattas inom den tid som i avfallstransportförordningen reserverats för behandlingen av anmälan. Om ett skriftligt beslut inte förutsätts i avfallstransportförordningen, kan en avfallstransport genomföras i enlighet med avfallstransportförordningen trots att vatten- och miljöstyrelsen inte har meddelat beslut inom utsatt tid.

11 d §
Förbud mot avfallstransport på grund av tidigare olagliga transporter

Vatten- och miljöstyrelsen kan i enlighet med avfallstransportförordningen förbjuda en avfallstransport, om anmälaren eller mottagaren tidigare uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har gjort sig skyldig till olaglig transport.

11 e §
Säkerhet för avfallstransporter

Som sådan säkerhet för transporter som avses i avfallstransportförordningen kan vatten- och miljöstyrelsen godkänna bankdepositioner, bankgarantier eller försäkringar som täcker kostnaderna för eventuell återsändning, alternativ återvinning eller behandling av avfallet samt för åtgärder i anslutning därtill.

11 f §
Uppbörd av kostnader för avfallstransporter

Vatten- och miljöstyrelsen uppbär de administrativa kostnader för behandling av och övervakning i anslutning till anmälan som avses i avfallstransportförordningen samt sedvanliga kostnader för behövliga undersökningar och kontroller på det sätt som miljöministeriet bestämmer särskilt. De kostnader som staten åsamkas av återsändning, behandling eller återvinning av avfall skall vatten- och miljöstyrelsen uppbära i enlighet med avfallstransportförordningen, i första hand ur den säkerhet som ställts för transporten.

11 g §
Förordnande av tullanstalter

Tullstyrelsen kan i enlighet med avfallstransportförordningen förordna om de finska tullanstalter via vilka avfall skall transporteras till eller från Europeiska gemenskapen.

11 h §
Tillställande av anmälan på anmälarens begäran

Vatten- och miljöstyrelsen kan i stället för anmälaren på dennes begäran tillställa de behöriga myndigheterna i länderna i fråga och andra som nämns i avfallstransportförordningen anmälan enligt avfallstransportförordningen.

11 i §
Skyldighet att vissa upp avtal

Vatten- och miljöstyrelsen kan i enlighet med avfallstransportförordningen ålägga anmälaren att vissa upp avtal som han har ingått med mottagaren av avfallet.

13 §
Innehållet i anmälan till avfallsregistret

I anmälan till avfallsregistret om verksamhet som nämns i 49 § 1 mom. 4 punkten avfallslagen skall ingå

1) verksamhetsidkarens namn eller firma, namn på kontaktperson samt dessas hemort och adressuppgifter,

2) handelsregisterutdrag, om verksamheten förutsätter anteckning i handelsregistret,

3) uppgifter om arten och mängden av avfall som säljs eller förmedlas till utlandet för återvinning eller behandling samt om sådant avfalls beskaffenhet och ursprung,

4) uppgifter om säkerheter som behövs för verksamhetens bedrivande samt

5) uppgifter om den sakkunskap som står till verksamhetsidkarens förfogande.

17 §
Vatten- och miljöförvaltningens uppgifter

Vatten- och miljöstyrelsen skall, utöver vad som stadgas i avfallslagen,


3) delta i uppgörandet av den riksomfattande avfallsplanen och beredningen av de föreskrifter och anvisningar som skall meddelas med stöd av avfallslagen,

4) fungera som det kontaktorgan som avses i avfallstransportförordningen, samt

5) utföra de andra uppgifter i anslutning till verksamhetsområdet som miljöministeriet bestämmer.


21 §
Avfallsregistrens samregister

I det samregister över avfallsregistren som nämns i 17 § 1 mom. 1 punkten ingår följande avfallsregister:


2) det avfallsregister som vatten- och miljöstyrelsen för och som innehåller uppgifter om anmälningar om internationella avfallstransporter samt om de beslut som fattats med anledning av dem, samt

3) det avfallsregister som länsstyrelsen för och som innehåller uppgifter om i 49 § avfallslagen avsedd sådan återvinning och behandling av avfall som sker i en anläggning eller yrkesmässigt, yrkesmässig transport av avfall och yrkesmässig insamling av annat avfall än problemavfall samt om verksamhet som säljare eller förmedlare, ifall avsikten är att avfallet skall återvinnas eller behandlas utomlands, liksom om verksamhetsidkaren.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 305/94
MiUB 13/94
Rådets förordning (EEG) nr 259/93, EGT nr L 30, 6.2.1993, s. 1

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.