1410/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Förordning om ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 1 § förordningen den 8 december 1978 om arbetsgivares socialskyddsavgift (940/78), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 30 december 1993 (1670/93), som följer:

1 §

Av det förskottsinnehållning underkastade lönebeloppet utgör beloppet av arbetsgivares socialskyddsavgift för en privat arbetsgivare och ett sådant statligt affärsverk på vilket lagen om statens affärsverk (627/87) tillämpas

4,00 procent mellan den 1 januari och den 31 december 1995,

om dock beloppet av de normala avskrivningar som en arbetsgivare, vilken idkar affärsverksamhet och är skyldig att betala inkomstskatt till staten eller är en sådan näringssammanslutning som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten inkomstskattelagen (1535/92), uppgivit i skattedeklarationen för den för 1993 verkställda beskattningen och som han gjort på anskaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstillgångar, varit större än 300 000 mark och samtidigt utgjort minst 10 och högst 30 procent av det belopp som han under samma skatteår utbetalt i löner, utgör beloppet

5,60 procent mellan den 1 januari och den 31 december 1995, eller

om beloppet av de ovan avsedda avskrivningarna har varit större än 300 000 mark och samtidigt har utgjort över 30 procent av beloppet av de utbetalda lönerna, utgör beloppet

6,50 procent mellan den 1 januari och den 31 december 1995. Om arbetsgivarens räkenskapsperiod inte har löpt ut år 1993, används de uppgifter som lämnats i skattedeklarationen gällande beskattningen för 1992.

Av det förskottsinnehållning underkastade lönebeloppet utgör beloppet av socialskyddsavgift för en offentligrättslig arbetsgivare mellan den 1 januari och den 31 december 1995

a) 6,80 procent för staten och för andra statliga inrättningar än ovan nämnda affärsverk, för landskapet Åland, för kommuner och kommunalförbund samt för kommunala affärsverk och

b) 11,80 procent för den evangelisk-lutherska kyrkan och dess församlingar samt församlingsförbund liksom även för ortodoxa kyrkosamfundet och dess församling.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens president
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.