1405/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Förordning om ändring av folkpensionsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i folkpensionsförordningen av den 7 december 1956 (594/56) 46,48 och 53 b §§ samt 57 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 46 § i förordning av den 10 juni 1988 (494/88), 48 § i förordning av den 3 december 1982 (885/82), 53 b § i förordning av den 23 december 1988 (1221/88) och 57 § 1 mom. i förordning av den 21 december 1972 (845/72), samt

upphävs 67 a § sådan den lyder i nämnda förordning av den 23 december 1988 som följer:

46 §

Ersättning som avses i 30 a § 5 mom. folkpensionslagen är till en lagstadgad förmän anslutna mentillägg och hjälplöshetstillägg samt motsvarande ersättningar enligt tidigare lagar och förmåner som betalas ut av andra länder, dock inte ersättningar som har betalats i ett för allt eller kapitaliserats.

48 §

I ansökan om folkpension skall utredas:

1) sökandens och makens namn och födelsedatum,

2) sökandens medborgarskap,

3) sökandens boningskommun samt de perioder under vilka sökanden varit bosatt i Finland, samt

4) namn och födelsedatum för de barn under 16 är, som skall beaktas då pension med barntillägg utbetalas i enlighet med 29 § folkpensionslagen.

53 b §

En utomlands bosatt pensionstagare är skyldig att meddela pensionsanstaltens lokalbyrå i Helsingfors:

1) om han byter medborgarskap och

2) om förändring sker i fråga om hans bosättningsland och adress.

En sådan mottagare av ålderdomspension som beviljats pension på basis av den 23 a § folkpensionslagen som varit i kraft före den 1 januari 1994 är dessutom skyldig att meddela:

1) om ändring i hans eget eller en nära anhörigs hälsotillstånd, vilken ändring kan inverka på hans rätt att få pension, och

2) om väsentlig förbättring i hans ekonomiska situation.

57 §

Folkpensionerna inbetalas på ett av pensionstagaren uppgivet konto i ett penninginstitut i Finland. Pensionsraterna kan utbetalas gruppvis under olika dagar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.