1400/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om temporär ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt 3 § 2 mom., 5 § 1 mom., 6 §, 59 § 2 och 3 mom. samt 62 § folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56),

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 2 mom. och 59 § 2 mom. i lag av den 30 april 1982 (307/82), 5 § 1 mom. i lag av den 29 december 1972 (956/72), 6 § delvis ändrad genom lagar av den 4 november 1960, den 28 juli 1978 och den 14 oktober 1994 (466/60, 588/78 och 886/94), 59 § 3 mom. i lag av den 20 december 1991 (1595/91) samt 62 § i lag av den 5 februari 1982 (103/82), som följer:

3 §

En privat arbetsgivare och ett sådant statligt affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk (627/87) skall, enligt vad därom stadgas särskilt, i arbetsgivares folkpensionsavgift mellan den 1 januari och den 31 december 1995 betala 2,40 procent av de löner som utbetalts och som är underkastade förskottsinnehållning. Om likväl beloppet av de normala avskrivningar som en arbetsgivare, vilken idkar affärsverksamhet och är skyldig att betala inkomstskatt till staten eller är en i 4 § 1 mom. 1 punkten inkomstskattelagen (1535/92) avsedd näringssammanslutning som idkar affärsverksamhet, uppgivit i skattedeklarationen för 1993 och som han gjort på anskaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstillgångar, överstiger 300 000 mark och samtidigt utgör minst 10 och högst 30 procent av de löner som utbetalts under nämnda tid, är folkpensionsavgiften 4,00 procent av de förskottsinnehållning underkastade löner som skall utbetalas 1995. Om beloppet av de nämnda avskrivningarna överstiger 300 000 mark och samtidigt utgör över 30 procent av de löner som utbetalts under nämnda tid uppgår folkpensionsavgiften till 4,90 procent. Om arbetsgivarens räkenskapsperiod inte har löpt ut 1993, används de uppgifter som lämnats i skattedeklarationen som gäller beskattningen för 1992. Hos staten och andra statliga inrättningar än de ovan nämnda affärsverken samt hos landskapet Åland, kommunala affärsverk, kommuner och samkommuner, den evangelisk-lutherska kyrkan och dess församlingar och församlingsförbund samt hos det ortodoxa kyrkosamfundet och dess församlingar uppbärs i folkpensionsavgift 3,95 procent av det förskottsinnehållning underkastade lönebelopp som utbetalts till en arbetstagare. Om vad som avses med kommunala affärsverk stadgas närmare genom förordning.


5 §

Försäkringspremien är 0,55 penni för varje skatteöre som har påförts den försäkrade vid kommunalbeskattningen. Vid fastställandet av försäkringspremien beaktas stadgandena i inkomstskattelagen.


6 §

Försäkringspremie påförs inte en försäkrad som vid skatteårets utgång inte fyllt 16 år eller som avlidit under skatteåret.

59 §

Utgifterna för folkpensionsförsäkringen betalas ur folkpensionsfonden. Fondens tillgångar används vid behov och inom de gränser fondens likviditet tillåter även för betalning av utgifter för sjukförsäkringen. Folkpensionsfondens tillgångar skall vid kalenderårets utgång utgöra minst åtta procent av de sammanlagda årliga kostnaderna för folkpensionsförsäkringen (minimibelopp). För uppnående av minimibeloppet överförs vid behov från sjukförsäkringsfonden av den del som överstiger minimibeloppet enligt 59 § sjukförsäkringslagen tillgångar till folkpensionsfonden. Om intäkterna av folkpensionsfonden, i vilka även inräknas överföringar från sjukförsäkringsfonden samt betalningar enligt 62 § i denna lag, inte räcker till för uppnåendet av fondens minimibelopp, betalas den bristande delen av statens medel (garantibelopp). Dessutom skall staten till folkpensionsanstalten betala ett så stort belopp att folkpensionsfondens och sjukförsäkringsfondens gemensamma betalningsberedskap vid varje tidpunkt är tillräckligt tryggad.

När statens andel bestäms skall från folkpensionsfondens kapital inte avdras de intäkter av försäkringspremier som i december bokförs som inkomster.


62 §

För de sammanlagda kostnaderna för pensionernas tilläggsdelar svarar staten, kommunerna och folkpensionsanstalten.

En kommun skall till folkpensionsanstalten på grundval av beskattningen för det föregående året av kostnaderna för pensionernas tilläggsdelar betala 1,55 penni enligt det totala antal skatteören enligt 81 § 2 mom. beskattningslagen (482/58), vari ingår skattetagarens skatteöresuppgifter samt kommunens andel av samfunds inkomstskatt omvandlade till skatteören. Kommunen skall betala in 1/12 av ovan avsedda belopp till länsskatteverket senast den 10 dagen i varje kalendermånad. Angående betalning, debitering, återbetalning av prestation som betalts till ett för högt belopp eller utan grund, höjning av prestation, dröjsmålspåföljder, uppbörd, indrivning, redovisning och ändringssökande gäller i fråga om kommunernas prestation i övrigt i tillämpliga delar vad lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63) och lagen om skatteuppbörd (611/78) stadgar om arbetsgivares socialskyddsavgift, med undantag för det anmälnings- och avdragsförfarande som stadgas i 5 § 1 mom. lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift.

Pensionsanstaltens andel av kostnaderna för pensionernas tilläggsdelar är 55,0 procent av det sammanlagda beloppet av de utbetalda tilläggsdelarna. Staten svarar för kostnaderna för tilläggsdelarna i den mån de inte täcks genom kommunens prestationer och pensionsanstaltens andel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari1995.

Vad 3 § 2 mom. stadgar tillämpas på arbetsgivares folkpensionsavgift för löner som utbetalas 1995, och vad 5 § 1 mom. stadgar vid beskattningen för 1995. Stadgandena i 6 §, 59 § 2 och 3 mom. och 62 § är i kraft till och med den 31 december 1995.

RP 208/94
ShUB 40/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.